خبرنگار می مانیم
ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: آقاپلیسه ،صراحت ،جمال
مردم راحت می خوابند، چون باور دارند، آقا پلیسه بیداره. مردم راحت کالاهای موجود را در بازار مصرف می کنند چون مطمئن اند از نظر بهداشتی بر تولید و نگه داری آن ها نظارت می شود. مردم در مواجهه با اخبار و رویداد ها نیز از رسانه ها تاثیر می پذیرند چون به این ایمان دارند که دروازه بانانی هوشیار با بهگزینی و سالم سازی اخبار اجازه ورود ویروس های آلوده و دشمن ساخته خبری را نمی دهند و این وظیفه خبرنگاران را سنگین می کند چنان که آن وظیفه مسئولان بهداشتی و پلیس را سنگین می کرد از سوی دیگر خبرنگار، امانت داری است که افکار عمومی امانت اوست و او باید بسیار امانت دار باشد تا امانتی را که خداوند به او سپرده است بیگانگان به چراگاه شیطان و یا برخی افراد به ظاهر خودی به زباله دان دروغ تبدیل نکنند و سیاهی نپاشند بر چهره سفید افکار عمومی که می شود خدا را در آن دید. پس امانت دار باید بود، این را به تاکید به خود و همکارانم می گویم تا تذکری باشد برای همه مان، از سوی دیگر، معتقدم وقتی سنگ این ظرفیت  را دارد که با تحمل مشقت به آینه تبدیل شود و بازتاب دهنده صادق واقعیت ها باشد، خبرنگار هم باید تحمل همه مشکلات و موانع را داشته باشد و با حفظ استقلال مومنانه خود بتواند، آینه صاف و صادق جامعه باشد تا هر حاکم و کارگزار و مسئولی بتواند عملکرد خود را در آن ببیند و از آن جا که هنوز باور داریم مسئولان آن قدر زیبایی در چهره مسئولیتشان و مردم در چهره و رفتار و گفتار و کردارشان مانده است، ما آینه دارانی می شویم در مقابل مردم و مسئولان، چه برای زیبا  رویان، آینه بهترین هدیه است و چنان که برای زشت رویان زشت کردار هم اگر به واقع نظر کنند باز بهترین هدیه آینه است تا ببینند خویش را و به اصلاح خود اقدام کنند. در این میان تنها زشت خویان و زشت رویانی که دشمن زیبایی اند از آینه بدشان می آید و اگر بتوانند با سنگ کینه همه آینه ها را می شکنند آینه های صاف و صادق را والا آینه های غبار آلود و محدب و مقعر را که واقع نما نیستند شاید دوست هم داشته باشند، حال آن که خبرنگار آینه صادق است که اگر صادق نباشد خبرنگار نیست چون نمی تواند امانت دار باشد. درصورتی که خبرنگار در اولین قدم باید امانت دار خوبی باشد تا نه سیاه را سفید بنماید و نه سفید را سیاه بلکه هر چیز را همان طور که هست بنمایاند. نه کوچک تر و نه بزرگ تر، نه زیباتر و نه زشت تر. یادمان باشد، خبرنگار اگر چه عاشق جمال و کمال است، مشاطه جمال نیست و چهره  های زشت را آراستن هرگز کار او نخواهد بود. اما تلاش برای زیباسازی همگانی و بیدارسازی خفتگان و بانگ به رستاخیز برخاستن و ساختن و نواختن کار اوست. پس ما هم عهد می بندیم چنین باشیم. جز به سرفرازی ملک و ملت نیندیشیم و کلمه ای جز به صداقت بر صفحه کاغذ نبریم که اگر هم نشد همه راست ها را بگوییم و بنویسم، حداقل هرگز دروغ از ما نشنوید و قسم می خوریم که هرگز دروغ نخواهیم گفت. هر کس مسئول کار خود و سخن خویش است. هر مسئول و مدیری هر کارگزاری، ممکن است وعده ای بدهد که با برآورده شدن دروغ بنماید، اما خبرنگار نباید دروغ بگوید. هر چندگاه یک مسئول براساس حساب و کتاب و زمان سنجی وعده ای می دهد، گاهی اتفاقی می افتد که حساب و کتاب او را برهم می زند و کار به انجام نمی رسد. او هم دروغگو نیست، هر چند وعده اش محقق نشده است و در رسانه های ما از این قبیل خبرها به چشم می خورد که مصداق دروغ نمی تواند باشد. پس بازهم عهد می بندیم، هرگز دروغ نگوییم. هرگز بر سر منافع ملی معامله نکنیم و تا جایی که ما را توان فریاد است، سکوت روا نداریم و جایی که سکوت شایسته است، به فریاد نابه هنگام آرامش جامعه را برهم نزنیم. عهد می بندیم که دیده بانی صادق باشیم و به صراحت واقعیت ها را بگوییم و باز تعهد می کنیم در حوزه دروازه بانی خبر، اجازه ورود ویروس های فرهنگی را تا جایی که می توانیم ندهیم و ... حرف آخر این که هرکس می خواهد خوشش بیاید هرکس می خواهد بدش بیاید ما خبرنگار باقی خواهیم ماند. خبرنگار و عاشق جمال و کمال همه ایرانیان، پس جمال همه تان را عشق است و عشق است کمالتان.صفحه 02 اخبار ، شماره سریال 17050 ، تاریخ انتشار 870517