جامعه نو

این زخم های تازه
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
 


" قتل ارزان شده است و این سوای آن که قاتل کیست و مقتول کدام است هشداری است برای جامعه و جامعه داران. چه وقتی گفتن از قتل، از مرگ آدمی که او را حرمتی بلندمرتبه است آسان شود نقشه کشیدن برای قتل هم آسان خواهد شد و ارتکاب قتل نیز هم.

" قتل که آسان شد و ارزان، در گرمای رونق بازار عرضه سلاح سرد، آمار آدم کشی هم بالا خواهد رفت.

خانواده هایی سیاه خواهند پوشید و افرادی هم سیاه بخت و سیه امروز و سیه فردا خواهند شد و هزینه این سیاهی را از سپیدی جامعه کم خواهند کرد.

" سوای این که قاتل کیست و مقتول کدام است باید هزینه های ارتکاب قتل آن قدر بالا برود که دیگر کسی به آسانی از آن سخن نگوید و نقشه آن را هیچ گاه در ذهن طراحی نکند تا هرگز به سراغ  آن نرود.

" باید به برخی افراد جامعه فهماند که چاقو، یک تیغ دو دم است، شاید یک سویه اش در دست تو باشد و دیگری را زخم مرگ در جان بنشاند اما تیغه دوم آن ریشه زندگی خودت را می زند، باید جوانان مغرور را گفت، چاقوی در جیب تان مثل ماری است که در دامن تان افتاده و احتمال این که خود شما را نیش بزند فراوان تر است تا آن که از نیش او برای درافتادن با دیگران استفاده کنید.

" در ماجرای «جنایت ییلاق» هم بر این باورم که باز باید به خود قتل پرداخت، هر چند وقتی خبر اصابت چاقوی جانی را در کنار ترکش عراقی خواندم و خواندیم، آنانی را که هنوز ترکشی در بدن مانده است، زخم ها را تازه دیدند و بعضی ها از صاحب این قلم خواستند صدای این زخم های تازه شده را به فریاد به گوش همه برسانم که باید این جنایت ها را چاره کرد، باید چنان هزینه قتل را بالا برد که هیچ کس جرات فکر کردن را به آن نیابد، نه این که به راحتی بر روی کسی که به جرم اعتراض می کند و عمل اش امر به معروف ونهی از منکر است، چاقو کشید، نه این که چاقو را در جانش نشاند، نه این که گریخت.

" هزینه قتل باید آن قدر بالا برود که کسی به جان زندگی دیگران نیفتد. والا اگر چنین کرد باید در قصاص، حیات را زندگی کرد که به فرموده  قرآن، قصاص، حیات آفرین است و این را صاحبان بصیرت باید بدانند و می دانند هم وقتی که قتل آسان می شود دیگر عفو کارایی خود را از دست می دهد و چاره ای جز قصاص نمی ماند تا برای حراست از زندگی در جامعه، زندگی سوزان را به عقوبت رفتارشان گرفتار کند.

پس آیه قصاص را دوباره باید چنان شفاف و صریح خواند تا دیگر کسی سر به عصیان و آدم کشی بر ندارد بلکه بداند آن که سر به این راه بردارد، بر سر دار باید زندگی ببازد و عفو هم مال زمانی باشد که جانی از خوی جنایتکاری چنان فاصله گرفته باشد که امکان بازگشت او به آن خوی و روحیه ناممکن باشد و برای دیگران هم عبرت آموزی داشته باشد.

" سوای این که قاتل کیست و مقتول کدام است، باید هزینه قتل را چنان بالا برد که اگر کسی چاقویی هم بالا برد، پایین نیاورد و... این خواست جامعه از مسئولان است. هزینه ارتکاب جرم را باید بالا برد، خیلی بالاتر.

صفحه 13 حوادث ، شماره سریال 17149 ، تاریخ انتشار 870916