به سوی زیبایی ها برویم
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

 

 

 
حی علی خیرالعمل... و اینک جهان پرشتاب به سوی زیباترین عمل خویش که شکفتن و شکوفه زدن، سرزدن و جوانه زدن است پیش می رود. نمی بینی در هر چشم به هم زدنی، زیبایی چقدر افزون می شود و چشمه ها چقدر جاری و چقدر این جاری پرشکوه است و چقدر این شکوه در جان آدمی، عزیز می نشیند!

 

حی علی خیرالعمل... طبیعت دارد به سوی بهترین عمل خویش با وضو گام برمی دارد و هر ذره خویش را آیه ای می کند از آیات خداوندی تا ما را به یاد آورد که پس از هر خوابی بیداری است و در هر بیداری باید به اندازه یک زندگی شکوفا شد و شکوفه داد و چشم ها را نواخت، میوه داد و کام ها را شیرین کرد...

حی علی خیرالعمل...و اینک، در آستانه نوروز، که پرندگان قهر نکرده به آشتی درختان می آیند، آواز مهر می خوانند، بال می افشانند و پر می گشایند و بهترین عمل خویش را که پرواز است در افق دید ما نقش می کنند تا به یادمان بیاورند پرواز سهم ما هم است و مگر نه این که

ما ز بالاییم، بالا می رویم

ما ز دریاییم، دریا می رویم

ما از این جا و از آن جا نیستیم

ما ز بی جاییم، بی جا می رویم...

پس باید برویم که ماندن اگر آب هم باشیم راکد و کدرمان می کند و مباد که آینه هایی که باید حق نما باشند، در غبار زنگارها گرفتار آیند.

حی علی خیرالعمل... و بهترین عمل ما چیست جز فراوانی زیبایی ها در رفتار و گفتار و حتی پندارمان؟ آیا نباید زشتی ها را ز جان بشوییم؟ نباید قهر را از دل به در کنیم؟ نباید سوره نوروز را با همه آیات قشنگ آن به آواز جلی بخوانیم؟نباید لذت نوشیدن را به جان بچشیم، نباید هوشیار شویم و شهد این نوشیدن را در کام همگان بچکانیم؟

حی علی خیرالعمل... شاید در سال به هر دلیل موجه یا غیرموجه، از کسی دل گران شدیم. چهره درهم کشیدیم، قهر کردیم، دست اگر دادیم به سردی بود و...امروز اما باید دل ها را سبک کنیم از هم، تا در چهره هامان هم گل لبخند بروید، تا مهر به جای قهر بنشیند... تا زیبا شویم.

حی علی خیرالعمل... حتی به کردار ناصواب این و آن هم نگاه نکنیم. به عهدشکنی دیگران نیندیشیم و حتی به ستمی که بر ما کرده اند هم فکر نکنیم، فراموش کنیم بدی های دیگران را در حق خودمان و خوبی های مان را در حق دیگران، چنان که درخت، تازیانه زمستان را ازیاد می برد و دسته گل هایی را که خودش هدیه کرده است هم، پس ، همه را حلال کنیم تا قشنگی ها جاودان بماند.

حی علی خیرالعمل... بهترین عمل اجتماعی امروز ما، حلال کردن یکدیگر است و پاک کردن حرام ها، از جامعه. پس بیایید به سهم خود، همه را حلال کنیم، هم مدیر سخت گیر را ، هم کارمند وکارگر سهل انگار را، هم کاسب پرطمع را، هم راننده کم انصاف را و... حتی «ارحموا ترحموا » را در حق آن که زخمی بر ما وارد کرده است هم به عمل درآوریم و از دزد هم بگذریم. شاید به برکت گذشت ما هم خدا از ما بگذرد و هم او را به راه آورد...

حی علی خیرالعمل...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17226 ، تاریخ انتشار 871227