کاش جریمه می کردند!
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: جریمه ،توقف ممنوع ،بازار

 

رهگذر- کاش جریمه ام کرده بودند، کاش همه ما را جریمه کرده بودند این را مردی می گفت که خودرویش را در خیابان سعدی مشهد زیر تابلوی توقف ممنوع، پارک کرده بود! او که از فقر پارکینگ می نالید معتقد بود، دسترسی به پارکینگ حق مردم است اما در خیابانی چون سعدی با بازارهای متعدد، پارک کردن خودرو در جاهای ممنوع شده، تعدی به حقوق دیگر شهروندان است و شایسته جریمه. اما ... جریمه نشده بود، شاید به خاطر ایام نوروز، شاید هم گذر پلیس آن زمان به آن خیابان نیفتاده بود، مرد اما می گفت: اگر قرار است ایام نوروز جریمه ها دقیق اعمال نشود، خوب بود برای حفظ حرمت قانون، روی تابلوهای توقف ممنوع در چنین خیابان هایی، کاور کشیده می شد تا حرمت قانون زیر سوال نرود. چه تردید در رعایت قانون تا باز به یقین در حرمت قانون برسد، زمان برخواهد بود. او تأکید داشت که یا قانونی وضع نشود و یا برای اجرای آن در اعمال قانون سستی صورت نگیرد. درست هم می گفت او، پارک خودرو در زیر تابلوی پارک ممنوع، ریشخند قانون بود و الا تابلو که حس ندارد تا خجالت بکشد که اگر داشت آب می شد و نمی توانست شاهد این همه بی قانونی باشد!کاش در زمان هایی که قرار است با مردم مدارا شود و کمتر جریمه اعمال شود روی تابلوهایی که لزوما دربردارنده جریمه برای متخلفان است، کاور کشیده شود تا حرمت قانون آسیب نبیند.

صفحه R03 گزارش (رضوی) ، شماره سریال 17232 ، تاریخ انتشار 880119