جامعه نو

ما و نهضت حسيني
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ اسفند ۱۳۸٢
 


عاشورا را نه روز مرگ كه روز زندگي مي دانم و بر اين باورم كه نه تنها بايد براي چگونه مردن نسخه عاشورايي نوشت كه همه زندگي بايد پر از تجلي هاي عاشورا باشد. از ياد نبريم كه حسين(ع) امام زندگي است، پيش از آنكه امام شهادت باشد. زندگي را آنگونه كه امام تعليم كرد به عمل درآوريم، همه لحظه هامان پر از عطر شهود خواهد شد. آنها كه تنها و تنها بخواهند چگونه مردن را در كربلا بياموزند نه زندگي شان حسيني خواهد شد و نه مرگشان شهادت، چرا كه شهادت، سرانجام زندگاني است كه حسيني رقم خورده باشد و نه جور ديگر. پيشترها هم تاكيد كرده بودم كه ما امروز محتاج فهم عاشورا هستيم. چنانكه ديروز بوديم و چنانكه فردا هستيم. «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» را بر سربرگ همه روزهاي تقويم «حيات» ما نوشته اند كه بايد «طيبه» هم باشد. قطعا مفهوم اين درس آن نخواهد بود كه حتما هر روز بايد صحنه جنگي آراست، آنگونه كه آن روز آراسته شده بود، بلكه اين خواهد بود كه همه انسانها در همه زمانها و در همه زمين ها مي بايست بهره روزآمد خود را از عاشورا و حسين(ع) بگيرند. امام در مثل خورشيد است، ديروزي ها صرفا از روشنايي آن در روز به اندازه راه جستن بهره مي گرفتند و امروزي ها از انرژي خورشيد دهها بهره مي گيرند و فردا هزاران بهره خواهند گرفت. حالا بهره گرفتن ما از محضر امام هم همين گونه است بايد با بهره گيري در ساحت هاي مختلف در عرصه كمال انساني گام هايي بزرگ برگيريم و در اين راه شايسته آنكه اهل انديشه و خرد و صاحبان منبر و محراب ما را در اين راه يار باشند و جلودار بيايند و امام حسين را و عاشورا را براي ما بازتعريف كنند، پيرايه ها و ميراث گذر زمان را بپيرايند و حقيقت عاشورا را به ما بنمايانند. گفتمان عاشورايي را از درياي احساس تا بلنداي قلل رفيع منطق ادامه دهند، زواياي ناشكفته را بشكافند و بسترهاي تازه را فراراه نهند، باور كنيد عاشورا هنوز آنقدر جلوه كشف ناشده دارد و حسين(ع) راه نرفته كه آنچه كشف كرده ايم و راهي كه رفته ايم در قياس با آنچه بايد، چيز درخوري نيست. دور از منطق نيست اگر مدعي شويم آنچه تاكنون گفته ايم و شنيده ايم و بدان عاشق شده ايم بيشتر وجهه احساسي و عاطفي و تا حدودي حماسي عاشورا بوده است اما گفتمان منطقي، فلسفي و حكمت اين فراز بي فرود تاريخ هنوز آنگونه كه بايد در ميان مردم جا باز نكرده است. بياييم و اين بار عاشورا را از اين زاويه مورد مطالعه قرار دهيم، باور كنيد چراغ هاي تازه، هزار، هزار در كوچه باغ باورمان روشن خواهد شد.