کشتزارگناه
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: کشتزار ،شیعیان ،سنت اگوستین ،کبر و حسد

سیاه و سفید(١٠۶)

 


اخلاق بد، اعم از دروغ و دغل و کبر و حسد و... هم بیماری است و هم ویروس بیماری های دیگر، در کتاب شریف جامع السعادات هم از اخلاق بد به کشتزار معصیت نام برده شده است، پس می توان گفت همان طور که در مزرعه به ازای هر بذری که می افشانیم ده ها برابر از زمین می روید.

در عرصه اخلاق هم، هر بدخلقی که می افشانیم، ده ها و صدها، زشت خویی و زشت کرداری به بار می آید. روشن است که از انباشت این زشت خویی ها و از کنار هم شکل گرفتن مزرعه های گناه، جامعه ای خواهیم داشت که طعم گناه در هر کامی که بنشیند، شیرینی عبودیت از جان او رخت برخواهد بست.هر فردی هم که به چنین روزگاری مبتلا شود، اولین ضررکننده خود او خواهد بود.

«سنت اگوستین»، به زیبایی به این نکته اشاره کرده است که «زیان بدجنس و آ دم خبیث، قبل از هر کس به خودش می رسد» هم از این منظر که بهره ای از زیبایی نبرده و به کراهت و زشتی عادت کرده و هم از آن رو که دست به پلشتی و پلیدی آلوده است، از سوی دیگر هم بدطینتی وقتی به بدکرداری برسد، با مجازات قانونی هم مواجه می شود. در زبان شیرین فارسی هم داریم که «چاه کن همیشه ته چاه است» و این بدان معناست که افراد بدخواه دیگران، اول خود در بدی گرفتار می شوند.

 آدم گرفتار هم فرصت آزادی و پرواز نمی یابد چه کسی که باطن خود را پاک نکند و جان پاک نداشته باشد، پاک جامگی هم کار او را چاره نمی کند و اطاعت های ظاهری هم او را به جایی نمی رساند. زیرا، عبادت و کار نیک نیز به تصریح قرآن مجید، از پرهیزگاران پذیرفته می شود و آن را که هزاران کشتزار معصیت با خود دارد چه به پرهیزگاری؟

پرهیزگار، جامه جان چنان سفید دارد که لکه گناهی بر آن نمی نشیند، او را دست و دل و دیده چنان پاک است که جز به پاکی اندیشه هم نمی کند چنان که امام حسین علیه السلام در وصف شیعیان می فرمایند: «به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است» آری، بارزترین مشخصه شیعه قلبی پاک است که شایستگی میزبانی خداوند را می یابد، خداوند هم بر دلی که بنشیند پر از روشنی خواهد شد، کلام خدا که در دل افشانده شود، درخت های عمل خواهد رویید و آن وقت، مزرعه صالح شکل خواهد گرفت در دل هر انسانی و از هم افزایی این مزرعه ها، جهان به بهار خواهد رسید و جامعه در جمع این افراد، زیباترین فصل خود را تجربه خواهد کرد.پس همه به سمت احیاء و توسعه کشتزارهای نیکی برویم، تا جامعه ای به غایت زیبا داشته باشیم که خود بستر نیکی باشد و بسترساز نیکی هم. چنین جامعه ای هم مومنانه خواهد بود و هم مومن پرور. هم آرام خواهد بود هم از آرامش سرشار. هم امن خواهد بود و هم امنیت آفرین، پس برای درک فیض زندگی در چنین جامعه ای، همین امروز وضو تازه کنیم...

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17451 ، تاریخ انتشار 881010