شریک سوم ظلم
ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: حق الناس ،تقلید ،ستمدیده ،ظلم پذیر

سیاه و سفید(١١٢)

* یکم: خداوند سخن به فریاد و ناپرهیزی آلوده را دوست ندارد، مگر کسی که بر او ظلمی شده باشد. یعنی ستمدیده می تواند صدایش را بلند کند و شاید حق هم این باشد که مظلوم بانگ برآورد بر بیدادی که بر او می رود تا در مثلث شرکای ظلم قرار نگیرد که در روایات اسلامی می  خوانیم شرکای ظلم ۳ دسته اند؛ اول: ظالم، حالا فرد باشد یا گروه دوم: ظلم پذیر، خواه فرد باشد یا جمع و سوم: کسی که ظلم را ببیند و خبر آن را بشنود و بدان رضایت دهد و برای رفع آن تلاش نکند، این فرد و یا گروه اگر چه خود دستی به تعدی و بیداد دراز نکنند اما از آن جا که به ظلم رضایت دارند، شریک ستمکاری ظالمانند.

* دوم: عدالت از مفاهیم بلندی است که به اعتقاد ما از جمله اصول دین شمرده می شود و می دانیم، اصول دین، تقلید بردار هم نیست. پس باید به فهم عملی آن نائل شد، همان گونه که به فهم توحید و معاد باید راه یافت. خدا عادل است و از هرچه ظلم و ظالم است بیزار است چه عادل نمی تواند از ظلم خوشش بیاید و این یعنی ، مومنان هم باید از ظلم بیزار باشند، نه ظلم بکنند و نه زیر بار ستم بروند، آن گونه که معلم آزادگی، مولاحسین بن علی علیه السلام با تن ندادن به ظلم برای همیشه ظلم ستیزی را به همگان تعلیم کرد.

* سوم: ظالم گمان نکند قدرت دارد و هرکاری می تواند بکند. نپندارد، مشت قدرتمند او را دست ضعیف چاره نمی کند، چه اگر دست مظلوم را به گاه مشت شدن توان نباشد هنگام بلندشدن رو به آسمان هزار قدرت است. ظالم گمان نکند صدای مظلوم را کسی نمی شنود چرا که پناه بیچارگان، بی واسطه این صدا را می  شنود و بر اجابت آن هم بسیار غیرتمند است. حضرت رسول مکرم اسلام (ص) می فرمایند «از نفرین مظلوم بپرهیز، زیرا وی به دعا، حق خویش را از خدا می خواهد و خدا، حق را از حق دار دریغ نمی کند» آخر خداوند عادل مطلق است مگر می شود، حق حق دار را از حلقوم آن که به ناحق، دست در مال و آبروی مردم می زند بیرون نکشد؟ مطمئن باشیم، در برابر ذره ذره ستمی که دانسته یا ندانسته مرتکب می شویم، قادر متعال را در بازگرفتن حق ستمدیدگان مصمم تر می کنیم. زیرا خداوند فریادهای التجا را به فوریت اجابت می فرماید. در حدیث دیگری هم از پیامبر اسلام می خوانیم. از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش به آسمان می رود.

* ما در قرآن خوانده ایم اعمال ما، خیر باشد یا شر، به اندازه کاه باشد یا کوه بدان رسیدگی می شود، دقیق و عادلانه، پس پاداش و مجازات آن را هم باید در نظر داشته باشیم. مخصوصا نسبت به «حق الناس» حساس باشیم و چون در هر دو جهان از ما بازخواست خواهد شد. نگوییم ما یک شهروند عادی هستیم. همین ما گاه ظالمان بزرگی می شویم. اصلا ظالم چهره متفاوتی  ندارد همین ما وقتی کار خود را درست انجام ندهیم، وقتی با غیبت و تهمت بر آبروی مردم شبیخون بزنیم و ... مصداق ظالم به حساب خواهیم آمد، پس هشدار که کردارها، مثل بذر است که افشانده می شود و فردا که سبز شد زارع خود را شرمنده یا سرفراز می کند پس مراقب باشیم و بذر روشنی و عدل بکاریم.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17459 ، تاریخ انتشار 881020