جامعه نو
ارزش وقت

سیاه و سفید(١٢٣)

 


برای وقت خود چقدر ارزش قائل هستیم؟ این که می گویند وقت طلاست در زندگی ما چقدر معنا دارد؛ طلای زمان را حاضریم به چه قیمتی بخریم و بر زمان ما چه قیمتی می شود، گذاشت؛ به هر حال عیار طلای زمان همه یکسان نیست، برخی ۲۴عیار است و طلای زمان برخی از ماها ...

بگذریم! فقط یادمان باشد، زمان، تجدیدناپذیرترین گوهری است که در اختیار داریم و همچون ابر در گذر است. اگر اهل باران باشیم می باریم و لب هایی را از عطش می رهانیم واگر اهل باریدن نباشیم فقط می گذریم اما ...

باز هم بگذریم چه متاسفانه اهل کرامت و باران فراوان نیستند که اگر بودند این همه خشکسالی جان و جهانمان را نمی آزرد.

اگر اهل استفاده از فرصت زمان بودیم داراترین مردمان می شدیم اما این که صندوق ذخیره دارایی هامان این قدر خالی است، نشان این است که چندان اهل بهره گیری از زمان نیستیم. لذا به فرموده امام کاظم علیه السلام ورشکسته می شویم. چه ورشکسته تنها آن کس نیست که مالش در رهگذار بادهای مخالف قرار می گیرد.

آن که فرصت و عمر و سرمایه زمان خویش را از دست می دهد، ورشکسته تر است، چه آن که مال را می بازد احتمال بازیافتن آن را دارد اما آن که عمر را می بازد هرگز این امکان و حتی این احتمال را هم ندارد.

در فرمایشی از امام کاظم علیه السلام می خوانیم؛ «خسارت دیده و ورشکسته کسی است که عمر خود را هرچند به اندازه یک ساعت هم که شده بیهوده تلف کرده باشد.» به راستی هم چنین کسی بدترین خسارت ها را دیده است.

باید بدانیم ما نسبت به عمر و استعداد خود مسئولیم، نسبت به فرصت های اجتماعی مسئولیم و «بای ذنب قتلت» تنها اشاره به جان های قربانی ندارد، به جامعه و جهان انسان هم مربوط می شود. مطمئن باشیم،فردای قیامت باید نسبت به فرصت هایی که سوخته ایم و زمانی که به باطل سپری کرده ایم و عمری که کشته ایم از خویش و جامعه خود، پاسخ بدهیم. نسبت به فرصت هایی که از دیگران هم سوخته ایم باید پاسخ بدهیم، هرکه بام فرصت سوزی اش بیش، برف خسارت و زیانش در هر دو دنیا هم بیش ترخواهد بود. چه مدیر فرصت سوز را در همین دنیا هم باید به محکمه بکشانند و در قیامت خود محکمه برپاست و باید پاسخ بگوید که در برابر فرصت زمان چه کرده است.

دنیا با استفاده از اکسیر زمان، رنج ها را از جان و جامه جامعه اش فروشسته و دردهایش را به درمان نزدیک کرده است، ما اما گاه در گرو هشت و چهار خویش دست و پا می زنیم و از رنجی که می کشیم هم بهره ای که باید نمی گیریم، اگر اهل تاریخ خوانی باشیم، این مسئله برایمان نمود بیشتر دارد و تلخ درمی یابیم که چه فرصت های بزرگی سر راه ما بوده است که از آن بهره نگرفته ایم که اگر آن را درمی یافتیم، از «در» قیمتی تر می شد و درهای بزرگی به روی ما باز می شد، اما ... بگذریم، خواندن تاریخ تلخ است!

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17470 ، تاریخ انتشار 881103
شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ - gholamreza baniasadi | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows  

خوش آمدید
gholamreza baniasadi


تماس با ما

مطالب پیشین
صفحه نخست
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱

RSS Feed


add to google bookmarks
add to yahoo bookmarks
add to msn bookmarks
add to my feedster
Subscribe with Bloglines
add to netvibes
add to live

اخبار هک و امنیت