یک طرح و چند سرگردانی
ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

قانونی که می شود با ۲ هزار تومان در آن دوربرگردان ایجاد کرد، چندان گره گشا نخواهد بود. این محور بحث چند شهروند بود که به طرح محدودیت ترافیک در مشهد انتقاد داشتند. یکی از آن ها می گفت وقتی افراد می توانند با پرداخت ۲ هزار تومان وارد طرح شوند، معلوم نیست چرا این طرح اجرا می شود، آیا اجرای این قبیل طرح ها برای ساماندهی ترافیکی منطقه است یا کسب درآمد. اگر کسب درآمد است که خب طرح نسبتا موفقی است اما اگر هدف، ساماندهی ترافیکی باشد، چندان به آن نمره نمی دهم و توفیقی برایش نمی بینم بلکه معتقدم طرح هایی از این دست که با اندکی پول می شود آن را دور زد را باعث شکسته شدن اعتبار و حرمت طرح می دانم و حتی نمی توانم از رانندگانی که بدون پرداخت وجه، از کوچه ها وارد طرح می شوند هم انتقاد کنم. دیگری بحث را چنین ادامه داد که وقتی می شود با ۲ هزار تومان وارد منطقه شد، چرا رندان و راه بلدان بدون پرداخت این پول وارد نشوند. بگذریم که کمبود خودرو که مسافران را در برخی مسیرها از جمله خیابان  آخوند خراسانی جابه جا کند افراد را مصر به ورود به طرح به هر قیمت یا هر روشی می کند، حال آن که اگر قرار بود طرحی موفق انجام شود هم باید امکانات حمل ونقل عمومی به همه خیابان های محدوده طرح فراهم باشد و هم پارکینگ در اطراف طرح آماده شود. سومی هم معتقد بود وقتی بشود با ۲ هزار تومان وارد طرح شد، برخی ها هم به خود اجازه می دهند بدون پرداخت این وجه وارد شوند.آن وقت کسانی متضرر می شوند که حرمت قانون را حفظ می کنند حال آن که اگر قرار است راه باز باشد باید برای همه باشد اگر هم قرار است بسته بماند به جز خودروهای عمومی برای همه باید بسته باشد و کلید ۲ هزار تومانی هم نتواند آن را باز کند... این ها صحبت های چند شهروند بود که میان خود به واکاوی طرح ترافیکی مشهد پرداختند. آنان حرف های دیگری هم داشتند که از آن می گذریم اما توجه دادن متولیان طرح به گفته های مردم که می توان در میانشان کارشناسان خبره ترافیکی هم یافت، شاید برای سال های آینده اثرگذار باشد. شاید بتوانند، پارکینگ به اندازه لازم ایجاد کنند. شاید بتوانند، برای آمد و شد مردم در همه نقاط طرح چاره ای بیندیشند و شاید بتوانند کاری کنند که نیازی برای ورود با خودروی شخصی به محدوده طرح احساس نشود. شاید هم برای زائران تدبیری بیندیشند که به مشکل سردرگمی گرفتار نشوند، مخصوصا هم که زائران چندان که باید شهر را نمی شناسند و سرگردان می مانند. اگر این روزها به خیابان های اطراف طرح گذرتان افتاده باشد با زائران زیادی مواجه خواهید شد که دنبال نشانی می گردند و راه گذر از این محدوده را می جویند، به هر روی، استفاده از تجربه دیگران در اجرای چنین طرح هایی می تواند به نفع همه تمام شود...

خراسان رضوی - مورخ چهارشنبه 1389/04/23 شماره انتشار 17598/صفح۶/جامعه