دعای باران بخوانیم
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
تصویرگردی در روستاهای اطراف زهک زابل
 
آب که باشد

آبادی هست

زمین سبزمی‌شود

جوانه می زند

جوانه ها به گل می نشینند

و گلستان می شود همه جا

اما وقتی

باران نیست

آب نیست

و دست ها از آسمان

خالی می گردد

از زمین هم

نه قناتی جاری می شود

و نه چشمه ای می جوشد

زمین پر از چین و شکن می شود

و چهره مردمان نیز هم

نگاه کن

چهره این مرد را

نگاه کن زمین را

عجیب نیست

این شباهت

زمین و مرد

مرد و زمین

از یک جنس هستند انگار...

زمین تشنه است

مرد تشنه است

و حتی شن ها

که روان می شوند

به این سو و آن  سو هم تشنه اند

چاه و دلو و هامون هم تشنه اند

باید کاری کرد

باید دست ها را پی حقابه

به آسمان فرستاد

تا باران ببارد

باید قلم ها را و دیپلماسی را

به مطالبه حقابه از هیرمند

به کارگرفت

باید دست ها را

به مطالبه حقابه از

تدبیر دراز کرد

تا زمین

این زمین خسته و تشنه

و مردمانش

به حق خود برسند

زابل

زهک

و همه سیستان

زاهدان

و همه بلوچستان

گلستان شوند

به برکت باران

به دعای خوبان...

خراسان - مورخ دوشنبه 1390/04/20 شماره انتشار 17880 /صفحه۱۰/ایران