جامعه نو

نامت بلند باد امیرکبیر ایران
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 
 

نامت بلند امیر 

 - میرزا تقی خان- 

 که گردن فرازان گود را 

 مرگ 

 هیچ گاه خاموش نمی کند 

 آزادگان را 

 زندگی جاوید است 

 که در جهان فقط 

 نام نیک ماند 

 و تو- امیر- 

 نیک نامی را آبرو دادی 

 تو امیر کبیر بودی 

 و یک کشور را پناه 

 نگاهت 

 - مهربان و نافذ- 

 دیده بان برج و باروی 

 وطن بود 

 و اندیشه ات 

 پاسدار حرمت میهن 

 انگشت تدبیر تو 

 گره های کور می گشود 

 هوش سرشارت 

 بینایی می افزود 

 تو تدبیر را 

 مدیر بودی 

 و مدیریت را مسئول 

 نقشه ات 

 کشیدن نقش عشق بود 

 در پهنه ایران 

 با دارالفنونی 

 که فنون سرفرازی را 

 به فرزندان وطن می آموخت

«اشداء علی الکفار رحماء بینهم» 

 نقشه راه مدیریت تو بود 

 در زمانه ای که 

 بسیاری 

 بر بیگانگان 

 مهر می باریدند و 

 بر ایرانیان قهر 

 تو یگانه بودی امیر 

 امیر کبیر ایران 

 مثل خورشید 

 نورت چشم های خفاشان را می زد 

 پس به کار توطئه شدند 

 همه آنانی که 

 تاب دیدن خورشید نداشتند 

 و منافع خود را

در تاریکی می جستند 

 از درباریان تا 

 انگلیسی ها 

 و همه کسانی که 

 باطل را حق خود می دانستند 

 و تو را سد راه خویش می دیدند 

 دست به کار شدند 

 تا کار به فین بکشد 

 حمام فین کاشان 

 و نیشتری که رگ های تو را درید 

 و امید مردم را برید 

 امیدشان بود

تو به آخر برسی 

 اما تو دوباره آغاز شدی 

 مرگ، سهم آنانی شد که 

 تو را مرده می خواستند 

 امروز اما 

 هرجا سخن از عزت است 

 و حکایت غیرت و تدبیر 

 روایت می شود 

 نام امیرکبیر 

 پرآوازه است...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1390/10/18 شماره انتشار 18026 /صفحه۷/فرهنگی