دلواپسی برای سرنوشت المان های نوروزی
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:
 

فراخوان ها اعلام شد، صاحبان هنر، به فکر نشستند و به طرحی نو برخاستند تا با شکل دادن به آن طرح ها در قالب المان هایی، خاطرات زلال  سال های پیش را به اذهان آورند و ذهن ها در زلال خاطره ها مهربان تر شدند و در کنار این المان ها دست زیباآفرین باغبان ها به کار گل شدند تا مشهد، نوروزی داشته باشد با جامه ای از گل و دکمه هایی از المان تا زیباتر از همیشه جلوه های چشم نواز فرادید مردمان بگذارد که یا مجاورنشین کوی یارند و یا به عشق آفتاب نشینی در حریم خورشید، زائر حرم شده اند. آری مشهد زیباتر شد، نوروز ۹۱ و این نیز تقدیر مردمان پرشماری را در پی داشت و حق هم همین بود. البته در این میان افراد مختلف نظرات مختلف هم داشتند، مخصوصا درباره المان ها، از جمله شهروندی نازک خیال که می گفت: باید در المان سازی هم فضای فرهنگی شهر را در نظر بگیریم و المان ها باید قطعه ای از جورچینی باشند که با عنوان فاخر «پایتخت معنوی ایران» نام بردار شده است.

حرف دیگر او هم این بود که اصالت ایرانی المان ها باید مدنظر باشد تا با غبارروبی از خاطره ها، فرهنگ ملی را زنده تر از پیش در رفتار ما جاری کند. یک شهروند دیگر نیز به صاحب این قلم می گفت: المان ها هم باید شناسنامه هویتی داشته باشند تا بدانیم هر کدامشان به کدام هنر ایرانی اشاره دارد و هم شناسنامه تولید، یعنی طراح، زمان اجرا، هزینه و... طرح پای آن نوشته شود تا مردم بیشتر در جریان امور باشند. وی  افزود: المان ها نباید یک بار مصرف باشد که پس از بازه زمانی مشخص به ضایعات تبدیل شود.

او پیشنهاد می کرد: پس از طی زمان مشخص شده بیاییم و المان ها را به شهرهای مجاور -که شاید امکان تولید چنین آثاری نداشته باشند- اهدا کنیم تا مردمان آن شهرها را نیز از تماشای حاصل هنرمندی، طراحان شهر امام رضا(ع) حظ بصر و بهره ای پرتامل باشد. درست هم می گفت: حیف است یک اثر به زیبایی المان های نوروز ۹۱ مشهد، خیلی زود به ضایعات تبدیل شود، چنانکه متاسفانه در سال های پیش چنین شد و برخی از آن ها اره شد و داغ حسرت بر دل ما و مخصوصا طراحان و سازندگان آن نیز ماند. امیدواریم مدیران شهری و دست اندرکاران این کار خوب امسال با یک اقدام پسندیده تر با اهدای آن به شهرها، بوستان ها، فرهنگ سراها، به هنر و هنرمند، به شهر و شهروند، احترامی مضاعف بگذارند و تقدیر افزون تر و دعای خیر بیشتر شهروندان را نیز برای خویش به سوغات برند...

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1391/01/19 شماره انتشار 18087 /صفحه اول