به پيامبر(ص) ايمان بياوريم
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

   امسال از سوي راهبر فرزانه انقلاب به نام «سال پيامبر اعظم(ص) نام‌بردار شده است و من در فهم وجه تسميه آن به دنبال يافتن دريچه‌هاي تازه‌ام. باورم اين است که اين نام‌گذاري بايد ما را به بازفهمي مکتب پيامبر در ساحت‌هاي گوناگون و حوزه‌هاي متفاوت از فردي گرفته تا اجتماعي و تا ساخت حاکميت، بالغ گرداند.
آنگونه که با معرفت به پيامبر ايمان آوريم و ايمان شناسنامه‌اي را به شناسه‌هايي براي ايمان بدل کنيم. به فهم من ايمان آوردن بايد هر روز به شکل باز توليد شود که همه روزها را دراوج ايمان به پيامبر قرار دهد و ما را از «نومن ببعض و نکفر ببعض» وارهاند و در همه مراحل زندگي «محمدي» گرداند. من بر اين باورم که همراهي در صلح اگر دشوارتر از هم‌رکابي در جنگ نباشد از آن کمتر هم نيست. چه درزمان جنگ شايد بتوان براحساس، تعصب و...در کنار عقلانيت تکيه کرد، اما مردان مجاهد و به عزم جهاد برخاسته را بر جاي نشاندن به «اقناع کافي»‌و «تدبير وافي» نياز دارد و در اين رهگذار تکليف عافيت‌طلبان جداگانه است که ارزش بازخواني ندارد، اما در حديبيه،مجاهدان را به صلح خواندن راحت نيست، چنانکه امام حسن، پس از صلح با معاويه از سوي نزديکترين يارانش هم «مضل‌المومنين» خوانده مي‌شود، اما آنانکه با امام حسين (ع) پيمان جهاد بستند جز «لبخند رضامندي»‌بر لب نياوردند. به ديگر عبارت مهم چرايي جنگ از چرايي صلح راحت تر است. جاي دوري نرويم، خودماهم هر دو را تجربه کرده‌ايم و هنوز ناله طاقت‌سوز رزمندگان هنگام پذيرش قطعنامه را در گوش داريم. صداي گريه همانهايي که داوطلبانه حاضر بودند روي مين بروند اما صلح را به سختي پذيرفتيم آنهم با حضور و اظهارنظر صريح امام خميني که حجت ما براي حضور در جبهه‌ها بود،
بله، در سال پيامبر اعظم(ص) بايد مومنانه بياموزيم که در فراز و فرود در جنگ و صلح، در دشواري و راحتي در هر شرايطي برايمان به رسول‌الله استوار باشيم و هر روز اين ايمان را تازه کنيم و در قالب امروزين آن نيز باز توليد نماييم و در هر شرايطي سربازي فهيم براي کشور خود باشيم و در هر جايگاهي نيز که هستيم طبق آموزه‌هاي حضرت پيامبر انجام وظيفه نماييم و در متن جامعه مهندسي شده از سوي پيامبر باشيم با نقش تعريف شده براي ياران رسول‌الله و بپذيريم اگر خود ما با دريافت نقش خود، يکان به يکان مومن شويم به چشم خواهيم ديد تا جامعه مدني نبوي هيچ فاصله‌اي نيست...