پاسخ ياوران محمد به پاپ!
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:

مومنان، جواب بدي ديگران رادر حوزه رفتار با بهترين شكل خوبي مي دهند و در ساحت نظر هم »جادلهم بالتي هي احسن« نصب العين شان است.
و چنين است كه در مقايسه گفتار و رفتارها » سره از ناسره« مشخص مي شود
و معلوم مي گردد عيار هر كس چقدر است و صداقت گفتار و رفتارش چگونه است. اين روزها، در پي اظهارنظر پاپ، رهبر كاتوليك هاي جهان درباره اسلام كه غيرمنصفانه بودن آن از خورشيد روشن تر است، بيانيان عالمان اسلامي را داشتيم كه نشانگر منطق برتر » جادلهم بالتي هي احسن« بود.
پاسخ هاي  »ناصواب« گويي او را به  »صواب« دادند و در اين ميان بيانات روشنگر رهبر فرزانه انقلاب، جايگاه اين منطق برتر و طمانينه و آرامش مومنانه را يك جا نشان داد. آنگونه كه انسان ياد يكي از اولياء ا... مي افتد كه وقتي كسي به او نامه اي نوشت و او را با غير انساني مقايسه كرد، آن بزرگ پاسخ آن كوچك مرد كوچك انديش را به گونه اي داد كه نه در خور كوچكي و خردي او كه در خور شان  بزرگي خويش بود.
اين پاسخ مرد هتاك را هم شرم زده كرد و باز در سيره امام مجتبي داريم كه چنان بزرگوارانه با شامي هتاك رفتار كرد كه او را به مبلغ اهل بيت تبديل نمود و اكنون نيز وقتي تلويزيون فرازهايي از سخنان حضرت آيت ا... خامنه اي را باز مي گفت من با افتخار به چهره مردي مي نگريستم كه كلامش، جوهره مجتبوي دارد و پاسخ سخنان پاپ را نه در خور آن » غيرمنصفانه گفته ها« كه همسنگ منطق برتر اسلام ادا مي فرمود. متانت، صراحت، روشني گفتار و تبيين حقايق اسلام، از سوي ايشان برهان قاطعي بود بر حقانيت دين و آييني كه نماينده اش خامنه اي است در برابر مرام و مكتب تحريف شده اي كه در قامت پاپ، نمايندگي مي شود. تعبير زيباي رهبري از جهاد نيز مي تواند نگاه انسانهاي منصف را به خويش جلب كند كه اسلام دين عقلانيت، علم، آگاهي و روشن انديشي است و با جهاد نه در پي تحميل يك عقيده بلكه به دنبال رهانيدن انسانهاي مظلوم از زير عقايد و رفتارهاي تحميلي ستم پيشه گان است.
و حرف  آخر؛ باز، رهبر انقلاب، پرده را كنار زدند و پشت تنديس پاپ را نشان دادند، آنجا دشمني بود كه امروز از خرمن كلمات پاپ عليه اسلام سوء استفاده مي كند! دشمني كه هميشه بايد مراقب او و سرپنجه هايش بود و حتي بايد مراقب و هوشيار بود كه گاهي حرف هايش را از زبان صاحبان جايگاههاي موجه بيان مي كند و ما هم بايد در مكتب امام علي آموخته باشيم كه به  »گفته ها« توجه كنيم نه به «گوينده ها« و اين گفته ها هم نه گفته هاي پيروان مسيح (ع) كه دلخواسته هاي فرزندان شيطان بود و در خورشان افرادي مثل بوش نه كسي كه در جايگاه رهبري روحاني مسيحيان كاتوليك نشسته است.
(ص۴)