حضور‭ ‬شهدا‭ ‬در‭ ‬بدرقه‭ ‬سالكان‮!‬
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
چندي‭ ‬پيش‭ ‬در‭ ‬يادداشت‭ ‬‮«‬سالكان‭ ‬در‭ ‬مهديه‮»‬‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬‮٥٢‬‭ ‬آذر‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬خواسته‭ ‬بودم،‭ ‬اگر‭ ‬توانستند‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬مهديه‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬محل هاي‭ ‬اعزام‭ ‬زائران‭ ‬خانه‭ ‬خدا‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬جوشش‭ ‬مهر‭ ‬خداوندي‭ ‬و‭ ‬شكوه‭ ‬دل‭ ‬بردين‭ ‬و‭ ‬‮«‬فر»دل‭ ‬بستن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬ببينند‭ ‬و‭ ‬ببينند‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬قرار‭ ‬بي‮ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬آمد‮.‬‭ ‬گفته‭ ‬بودم،‭ ‬آنجا‭ ‬اگر‭ ‬چشمي‭ ‬باشد،‭ ‬ديدني‮ ‬ها‭ ‬كم‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬به‭ ‬فراخور‭ ‬حالش‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬حال‭ ‬ببرد‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬كند‮!...‬‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چاپ‭ ‬آن‭ ‬يادداشت‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬سخني‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬گذرم‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬مهديه‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬كارواني‭ ‬از‭ ‬خراسان‭ ‬جنوبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬آن‭ ‬خانواده‭ ‬معظم‭ ‬شهدا‭ ‬فراوان‭ ‬بودند‮.‬‭ ‬آنجا‭ ‬برادر‭ ‬يك‭ ‬شهيد‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬نوشته‭ ‬را‭ ‬خوانده‭ ‬بود‮.‬‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬ببينم‭ ‬امشب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬محفل‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬بيني؟‭ ‬گفتم‭ ‬بماند‮!‬‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬گرداندم،‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬والدين‭ ‬شهدا‭ ‬و‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬مرغ‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬بال‭ ‬بال‭ ‬مي‮ ‬زنند‮.‬‭ ‬حرفي‭ ‬نمي‮ ‬زدند،‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬صداي‭ ‬فريادشان‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شنيدم‭ ‬كه‭ ‬فرزندان‭ ‬شهيدشان‭ ‬را‭ ‬صدا‭ ‬مي‮ ‬زدند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬آرام‭ ‬بر‭ ‬جاي‭ ‬مانده‭ ‬بودند‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬مي‮ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬آغوش شان‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬قامت‭ ‬يك‭ ‬شهيد‭ ‬گشوده‭ ‬بود‮.‬
آنها‭ ‬با‭ ‬خويشاوندانشان‭ ‬وداع‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬نگاهشان‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬بود،‭ ‬حتي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وداع‭ ‬با‭ ‬آخرين‭ ‬نفر،‭ ‬باز‭ ‬چشم ها‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬بدرقه كننده اي‭ ‬نداشتند،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬چشمشان‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬بود‮!‬‭ ‬انگار‭ ‬انتظار‭ ‬فرزند‭ ‬شهيد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬كشيدند‮!‬‭ ‬انتظار‭ ‬اويي‭ ‬كه‭ ‬بيايد‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬بيايد‭ ‬و‭ ‬عصاي‭ ‬دستشان‭ ‬شود،‭ ‬ساك شان‭ ‬را‭ ‬بردارد‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬پاي‭ ‬هواپيما‭ ‬ببرد‮.‬‭ ‬اما‮...‬‭ ‬در‭ ‬آخرين‭ ‬لحظه،‭ ‬چشم هاشان،‭ ‬باراني‭ ‬بود،‭ ‬خيلي‭ ‬هم‭ ‬باراني‮.‬‭ ‬خيلي‮ ‬ها،‭ ‬صاعقه‭ ‬را‭ ‬نديدند‭ ‬و‭ ‬صدايش‭ ‬را‭ ‬نشنيدند،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬هم‭ ‬صاعقه‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬صدايش‭ ‬را‭ ‬شنيدم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬باران‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬عطش‭ ‬دل ها‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬عجب‭ ‬قيامتي‭ ‬به‭ ‬پا‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬اشك‭ ‬چشمشان،‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬به‭ ‬مدارا‭ ‬گريه‭ ‬كنند‮!‬
آنجا،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬محفل،‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬شهيدي‭ ‬را‭ ‬ديدم‭ ‬كه‭ ‬پسر‭ ‬هفده‭ ‬ساله شان‭ ‬را‭ ‬راهي‭ ‬جبهه‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬راهي‭ ‬منطقه‭ ‬عمليات‭ ‬خيبر،‭ ‬همان‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بچه هاي‭ ‬جنگ،‭ ‬هر‭ ‬كسي‭ ‬پايش‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬رسيد‭ ‬‮«‬حاجي‮»‬‭ ‬شد‮.‬‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬پسر،‭ ‬هفده ساله،‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هفده‭ ‬سال‭ ‬تكه‭ ‬استخوان هايش‭ ‬را‭ ‬‮ ‬آوردند‭ ‬و‭ ‬پلاكش‭ ‬را‭ ‬و‮...‬‭ ‬آن‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬نمي‮ ‬دانند،‭ ‬او‭ ‬‮٧١‬‭ ‬ساله‭ ‬بود‭ ‬يا‭ ‬‮٤٣‬‭ ‬ساله؟‭ ‬راستي‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬دانم،‭ ‬شهيد‭ ‬غلامرضا‭ ‬زنگويي‭ ‬كه‭ ‬‮٦‬‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬تشييعش‭ ‬كرديم،‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬است،‭ ‬اويي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كنار‭ ‬حرم‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬بدرقه‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬مهديه،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬حرم‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬حضورش‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬مي‮ ‬كردم،‭ ‬در‭ ‬بدرقه‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬برادرش‮!‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬آنجا‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬يك‭ ‬سردار‭ ‬را‭ ‬ديدم،‭ ‬‮«‬سردار‭ ‬شهيد‭ ‬يحيي‭ ‬اسدزاده‮»‬،‭ ‬را،‭ ‬اويي‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬نديدمش‭ ‬اما،‭ ‬درس‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬جان‭ ‬احساس‭ ‬مي‮ ‬كنم‮.‬‭ ‬اويي‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬پرسيدند‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬زخم‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬درنده‭ ‬خويي‭ ‬بعثي‮ ‬ها،‭ ‬اميدي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آزادي‭ ‬داشتي؟‭ ‬نگاه‭ ‬مومنانه اش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬آيه‭ ‬الهي‭ ‬تفسير‭ ‬كرد‭ ‬‮«...‬ولا‭ ‬تيئسوامن‭ ‬روح ا‮...»‬‭ ‬و‭ ‬خواند،‭ ‬مگر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬رحمت‭ ‬خداوند‭ ‬مايوس‭ ‬شد؟‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬كوه‭ ‬اميد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬درياي‭ ‬آرامش،‭ ‬اسوه‭ ‬آزادگي‭ ‬و‮...‬‭ ‬حالا،‭ ‬چشمان‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرش‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬او‭ ‬بودند،‭ ‬درست‭ ‬مثل‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬شهيد‭ ‬زنگويي‭ ‬و‭ ‬مثل‭ ‬همه‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬مادران‭ ‬شهدا‮...‬‭ ‬چشم‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬بود،‭ ‬چشم‭ ‬همه‮!‬‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬غريبه‭ ‬نيستيد،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬حضور‭ ‬همه‭ ‬شهدا‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬مي‮ ‬كردم‮.‬‭ ‬انگار‭ ‬آمده‭ ‬بودند،‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بگيرند‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬تا‭ ‬پاي‭ ‬هواپيما،‭ ‬بلكه‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬مكه‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬لحظه،‭ ‬لحظه‭ ‬حج‮!‬‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬مادران‭ ‬پير‭ ‬شهدا،‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬خدا،‭ ‬تنها‭ ‬نخواهند‭ ‬بود،‭ ‬مطمئنم،‭ ‬شهدا‭ ‬به‭ ‬ياري‮ ‬شان‭ ‬خواهند‭ ‬آمد،‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬ايمانم‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬‮«‬اشارت‮»‬‭ ‬به‭ ‬همراهانشان‭ ‬گفتم،‭ ‬اين‭ ‬سفر‭ ‬راحت ترين‭ ‬و‭ ‬معنوي‮ ‬ترين‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬لحظه هايي‭ ‬از‭ ‬شهود،‭ ‬سرشار‮...‬