بم‭ ‬دوباره‭ ‬قد‭ ‬مي‮ ‬كشد
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
مرديم‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬شديم،‭ ‬با‭ ‬هرخبري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بم‭ ‬مي‮ ‬آمد‮.‬‭ ‬هر‭ ‬خبري‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شنيديم‭ ‬عمق‭ ‬فاجعه‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬احساس‭ ‬مي‮ ‬كرديم‮.‬‭ ‬فاجعه اي‭ ‬به‭ ‬عمق‭ ‬مرگ‮!‬‭ ‬به‭ ‬ژرفاي‭ ‬ويراني‮.‬‭ ‬بم،‭ ‬اين‭ ‬كوير‭ ‬تشنه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬حادثه‭ ‬دريا‭ ‬شد،‭ ‬از‭ ‬اشك‭ ‬چشم هايي‭ ‬كه‭ ‬بي‮ ‬مهابا‭ ‬فرو‭ ‬مي‮ ‬ريختند‮...‬آن‭ ‬روز،‭ ‬‮«‬بم‭ ‬فرو‭ ‬ريخت‮»‬‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬خيلي‮ ‬هامان‭ ‬هم‮!‬‭ ‬آن‭ ‬روز،‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬وسيله اي‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬به‭ ‬بم‭ ‬كمك‭ ‬كند‮.‬‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬داد‭ ‬مي‮ ‬زد،‭ ‬يكي‭ ‬مي‮ ‬نوشت،‭ ‬يكي‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬يكي‭ ‬همه‭ ‬موجوديش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬مي‮ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬يكي‮...‬ايران‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬يك‭ ‬خانه،‭ ‬خانه اي‭ ‬از‭ ‬مهرباني‭ ‬سرشار،‭ ‬از‭ ‬همت‭ ‬لبريز،‭ ‬از‭ ‬جوانمردي،‭ ‬مالامال‮.‬‭ ‬همه‭ ‬اهل‭ ‬يك‭ ‬خانه‭ ‬شده‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬فردي‭ ‬كه‭ ‬خانواده اش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬يك‭ ‬دفعه‭ ‬خانواده اي‭ ‬به‭ ‬بزرگي‭ ‬همه‭ ‬ايرانيان‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬خانه اش‭ ‬ويران‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬خانه اي‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬ايران‮.‬‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬اگرچه«زمستان‭ ‬مرگ‮»‬،‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬زندگي‭ ‬بمي‮ ‬ها‭ ‬آوار‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬مردم‭ ‬نشان‭ ‬دادند،‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توانند‭ ‬در‭ ‬زمستان،‭ ‬بهار‭ ‬بيافرينند‭ ‬و‭ ‬معجزه اي‭ ‬خلق‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬گل هاي‭ ‬مهرباني،‭ ‬شكوفه‭ ‬دادند‮.‬‭ ‬زمين‭ ‬بم‭ ‬از‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬مرگ‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬باز‭ ‬پس‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نفس‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روح‭ ‬زندگي‭ ‬جاري‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬صداي‭ ‬محزون‭ ‬اما‭ ‬مصمم‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب‭ ‬جان ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تب‭ ‬و‭ ‬تاب‭ ‬آورد‭ ‬كه«فوق العادگي‭ ‬حادثه‭ ‬بم‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬شود‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بمي‮ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬نويد‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬بم‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬خواهيم‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬رئيس جمهور‭ ‬آن‭ ‬روزها،‭ ‬سيدمحمدخاتمي‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬بمي‮ ‬هاي‭ ‬غمزده،‭ ‬پيغام‭ ‬همدلي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬همه‭ ‬يكپارچه‭ ‬شدند‭ ‬براي‭ ‬همراهي‭ ‬با‭ ‬بم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حقيقت‭ ‬يك‭ ‬معجزه‭ ‬شكل‭ ‬گرفت؛‭ ‬معجزه‭ ‬همراهي،‭ ‬همدلي‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬يك‭ ‬تن‭ ‬شديم،‭ ‬براي‭ ‬برخاستن‭ ‬دوباره‭ ‬بم‮.‬ آن‭ ‬روز،‭ ‬قصه‭ ‬بم،‭ ‬غصه‭ ‬همه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬زلزله‭ ‬شد،‭ ‬يك‭ ‬حادثه‭ ‬ملي‭ ‬كه‭ ‬روح‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬جاني‭ ‬دوباره‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬عزم‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬برانگيخت‭ ‬و‭ ‬همدلي‭ ‬جهانيان‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬بم‭ ‬خبر‭ ‬اول‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬كانون‭ ‬نگاه هايي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬انسانيت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جان‭ ‬مي‮ ‬نوشتند.آن‭ ‬روزها‭ ‬گذشت‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬بم‭ ‬دوباره‭ ‬قامت،‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬خشت هايي‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬چيده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬خصوصاً‭ ‬ايران‭ ‬تشكر‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬گلي‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬رويد‭ ‬و‭ ‬سبزه اي‭ ‬كه‭ ‬قد‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬و‭ ‬نخلي‭ ‬كه‭ ‬ثمر‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬نام‭ ‬همه‭ ‬ايرانيان‭ ‬و‭ ‬مهربانان‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬جاودانه‭ ‬مي‮ ‬كند.امروز،‭ ‬دوباره،‭ ‬مدرسه هاي‭ ‬بم‭ ‬بازاست‭ ‬و‭ ‬دانش آموزان،‭ ‬پشت‭ ‬نيمكت هاي‭ ‬زندگي،‭ ‬درس‭ ‬مي‮ ‬خوانند.امروز،‭ ‬بم،‭ ‬قامت‭ ‬كشيد،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬فرو‭ ‬ريخت‮.‬‭ ‬امروز‭ ‬بم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬تيتر‭ ‬اول‭ ‬روزنامه ها‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬اول‭ ‬رسانه ها‭ ‬شود‮.‬‭ ‬بمي‭ ‬كه‭ ‬قد‭ ‬كشيده‭ ‬است‮.‬ (ص-۶)