عابر پياده و چراغ راهنما
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
«خواهش‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬مقاله اي‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬چراغ‭ ‬راهنمايي‭ ‬توسط‭ ‬عابريني‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬لابه‭ ‬لاي‭ ‬ماشين ها‭ ‬عبور‭ ‬مي‮ ‬كنند،‭ ‬بپردازيد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ترويج‭ ‬فرهنگ‭ ‬صحيح‭ ‬ترافيك‭ ‬كمك‭ ‬كنيد‮»‬‭ ‬اين‭ ‬پيامي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬روزنامه‭ ‬خراسان‭ ‬بيان‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬خروجي‭ ‬‮«‬نرم افزار‭ ‬اتوماسيون‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬مي‮ ‬آيد‮».‬البته‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬پيام‭ ‬را‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تماس هاي‭ ‬تلفني‭ ‬و‭ ‬پيام هاي‭ ‬كوتاه‭ ‬‮(‬S.M.S‮)‬‭ ‬دريافت‭ ‬كرده ايم‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬هم‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬خويشتن‭ ‬ديده ايم‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬بي‮ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬چراغ‭ ‬راهنما،‭ ‬مي‮ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬روند‭ ‬و‭ ‬مدعي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬عابر‭ ‬پياده،‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬،صاحب‭ ‬حق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بروز‭ ‬تصادف‭ ‬هم‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬محق‭ ‬شناخته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬قانون‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬حالت‭ ‬حق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬لااقل‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬قانون‭ ‬هميشه‭ ‬حق‭ ‬با‭ ‬عابر‭ ‬پياده‭ ‬بود،‭ ‬ديگر‭ ‬نصب‭ ‬چراغ‭ ‬عابر‭ ‬و‭ ‬مكان هاي‭ ‬خط كشي‭ ‬شده‭ ‬و‮...‬‭ ‬معنا‭ ‬نداشت‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آ ن‭ ‬كه‭ ‬عابر‭ ‬هم‭ ‬علي‮ ‬القاعده‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬مكان هاي‭ ‬خط كشي‭ ‬شده‭ ‬عبور‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬چراغ‭ ‬راهنما‭ ‬را‭ ‬محترم‭ ‬بشمارد‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬بي‮ ‬حرمتي‭ ‬به‭ ‬چراغ‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬عابر‭ ‬پياده‭ ‬و‭ ‬رانندگان‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬سعي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬گوي‭ ‬سبقت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬بربايند‭ ‬و‭ ‬عابر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬چراغ‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬عابر‭ ‬نمي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬راننده‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬خطي‭ ‬را‭ ‬اصلا‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬نمي‮ ‬شناسد‮!‬‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬اين‭ ‬واقعيت‭ ‬تلخ‭ ‬فقط‭ ‬كافي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬اولين‭ ‬چهارراه،‭ ‬به‭ ‬اولين‭ ‬خط‭ ‬عابر‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‮!‬‭ ‬تازه‭ ‬اين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬ده ها‭ ‬قانون شكني‭ ‬ماست‭ ‬و‭ ‬الا‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نداريم‮.‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬باور‭ ‬نداريد‭ ‬در‭ ‬اولين‭ ‬چهارراه،‭ ‬چشم‭ ‬بگردانيد‮!‬‭ ‬يادم‭ ‬هست‮.‬‭ ‬سال ها‭ ‬پيش‭ ‬يك‭ ‬شعار‭ ‬تبليغاتي‭ ‬داشتم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬زرد،‭ ‬زندگي‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬نيندازيم،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬زرد‭ ‬پيشكش،‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز‭ ‬كاري‭ ‬بكنيم‮!‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬كه‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز،‭ ‬يا‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬از‭ ‬بريدگي‮ ‬هاي‭ ‬نزديك‭ ‬چهارراه‭ ‬كه‭ ‬تابلوي‭ ‬دورزدن‭ ‬ممنوع‭ ‬دارد،‭ ‬صرفا‭ ‬ناديده‭ ‬گرفتن‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬تخلف‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬گناه‭ ‬تعدي‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬افزود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬صحيح تر،‭ ‬‮ ‬آن‭ ‬حق الناس‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نمي‮ ‬گذرد‮.‬
بگذريم‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فرهنگ‭ ‬ترافيك‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مخصوصا‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬گفتني‮ ‬ها،‭ ‬كم‭ ‬نيست‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كم‭ ‬گفته‭ ‬شود‮.‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نكته‭ ‬اشاره‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬اگر،‭ ‬پليس‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬چهارراه‭ ‬فقط‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬چراغ‭ ‬قرمز،‭ ‬جريمه‭ ‬بنويسد،‭ ‬دسته‭ ‬قبض‭ ‬‮٥٢‬‭ ‬برگي‭ ‬او،‭ ‬‮٥‬‭ ‬دقيقه‭ ‬هم‭ ‬دوام‭ ‬نمي‮ ‬آورد‮!‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬باور‭ ‬نداريد،‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬چهارراه،‭ ‬مثلا‭ ‬چهارراه‭ ‬ابوطالب‭ ‬پنج‭ ‬دقيقه‭ ‬نگاه‭ ‬كنيد‮!‬
حرف‭ ‬آخر،‭ ‬همان‭ ‬حرفي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هميشه‭ ‬مي‮ ‬گوييم؛‭ ‬هر‭ ‬كداممان،‭ ‬خود‭ ‬پليس‭ ‬خويش‭ ‬باشيم‮.‬‭ ‬پليسي‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬او‭ ‬فرار‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬او‭ ‬مخفي‭ ‬شد‮.‬‭ ‬پليس‭ ‬وجدان‭ ‬ما،‭ ‬هرگز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬بياييد‭ ‬اين‭ ‬درس‭ ‬ديني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فرهنگ‭ ‬رانندگي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬درآوريم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نفس‭ ‬خود‭ ‬حساب‭ ‬بكشيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كارآمدترين‭ ‬راه‭ ‬كنترل‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاي‭ ‬رفتاري‭ ‬در‭ ‬رانندگي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بهترين‭ ‬راهكار‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬رانندگي‭ ‬نيز‭ ‬هم‮!‬
(ص-۶)