باندهاي‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬قورباغه‮!‬
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٥   کلمات کلیدی:
از‭ ‬‮«‬باند‭ ‬صدمتري‮»‬‭ ‬مشهد‭ ‬چه‭ ‬خبر؟‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬چه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬دانند؟‭ ‬اصلا‭ ‬كسي‭ ‬اسم‭ ‬اين‭ ‬باند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬دارد؟‭ ‬زياد‭ ‬به‭ ‬ذهنتان‭ ‬فشار‭ ‬نياوريد‮!‬‭ ‬مسئولان‭ ‬هم‭ ‬اين‭ ‬زحمت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ندهند،‭ ‬قصه‭ ‬برمي‮ ‬گردد‭ ‬به‭ ‬دهه‭ ‬سوم‭ ‬ارديبهشت‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬جنايتكاران‭ ‬را‭ ‬گرفتند‮.‬‭ ‬اما‭ ‬بهار‭ ‬به‭ ‬تابستان‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬تابستان‭ ‬جايش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پاييز‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬زمستان‭ ‬رسيديم‭ ‬اما‮...‬‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬بهار،‭ ‬شكوفه هاي‭ ‬غيرت،‭ ‬اين‭ ‬علف هاي‭ ‬هرز‭ ‬را‭ ‬خشكاند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬‮«‬سوز‭ ‬تموز‮»‬‭ ‬به‭ ‬جانشان‭ ‬آتش‭ ‬افكند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬برگ ريز‭ ‬باد،‭ ‬شاهد‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬افتادن‭ ‬آنها‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬اينك‭ ‬هم‭ ‬زمستان‭ ‬است‮.‬‭ ‬زمستان‮!...‬‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬آنان؟‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬خواهند‭ ‬كرد،‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬باندي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬‮«‬پيكان‭ ‬كرم رنگ‮»‬‭ ‬ياد‭ ‬‮«‬خفاش‭ ‬شب‮»‬‭ ‬را‭ ‬زنده‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬باند‭ ‬صدمتري‭ ‬را‭ ‬سفيد‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬با‭ ‬اينان‭ ‬چه‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬كساني‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جرأت‭ ‬ندهند‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬چنان‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬اينان‭ ‬كردند؟‭ ‬سرانجام‭ ‬كفتار‭ ‬پير‭ ‬‮٥٦‬‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬اصفهان‭ ‬كه‭ ‬‮٧٣‬‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قربانيانش‭ ‬تشكيل‭ ‬پرونده‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬باشند‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬آبرو،‭ ‬سكوت‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬جان‭ ‬هموار‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬‮«‬دم‮»‬‭ ‬برنياوردند‭ ‬تا‭ ‬‮«‬بازدم‮»‬‭ ‬تلخ‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تنهايي‭ ‬بركشند‭ ‬و‭ ‬لحظه ها‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬يأس‭ ‬و‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬درون‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ‬برند‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬قانون‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬گرگ ها‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬كند؟‭ ‬امنيت بانان‭ ‬آيا،‭ ‬هيچ‭ ‬راهي‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬انداختن‭ ‬اين‭ ‬گرگ ها،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬آمار‭ ‬جناياتشان‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬سنگين‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬در‭ ‬خويش‭ ‬مچاله‭ ‬شود،‭ ‬ندارند؟‭ ‬اگر‭ ‬نمي‮ ‬شود‭ ‬پس‭ ‬فلسفه‭ ‬‮«‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬جرم‮»‬‭ ‬چيست‭ ‬كه‭ ‬قانونگذار‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تصريح‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬وظيفه‭ ‬نهادهاي‭ ‬مسئول‭ ‬را‭ ‬يادآور‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬اين‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬‮«‬خاكريز»هاي‭ ‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬جرم‭ ‬را‭ ‬فرسنگ ها‭ ‬دورتر‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬اشتغال‭ ‬،‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬،‭ ‬هوشيارسازي‭ ‬،‭ ‬توليد‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬اخلاقي‭ ‬كردن‭ ‬جامعه،‭ ‬شكل‭ ‬داد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نزديكي‮ ‬ها،‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬‮«‬سنگركمين‮»‬‭ ‬بايد‭ ‬امكاني‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬جنايتكاران‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬چنين‭ ‬حيثيت‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬زخم‭ ‬نزنند‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬برنياشوبند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬درست‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬بايد‭ ‬هوشيار‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬خصوصا‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬دختران‭ ‬و‭ ‬كودكان‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬لحظه‭ ‬به‭ ‬لحظه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خطرهايي‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬راهشان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬آگاه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬حساسيت‭ ‬جامعه،‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬مردم‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬قبول‭ ‬كه‮...‬‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬هرگز‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬جاي‭ ‬كار‭ ‬پليسي‭ ‬و‭ ‬قضايي‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬لااقل‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬فعلي‭ ‬جامعه‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬هوشياري‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬جرم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دل‭ ‬بست‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬آمار‭ ‬جرايم‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬فزوني‭ ‬نبودند،‭ ‬روزگار‭ ‬اين‭ ‬نبود،‭ ‬دستگاه‭ ‬قضا‭ ‬و‭ ‬سيستم‭ ‬پليس‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬گسترده‭ ‬نمي‮ ‬شد‮.‬‭ ‬به‭ ‬هرحال‭ ‬وقتي‭ ‬در‭ ‬جامعه،‭ ‬كساني‭ ‬متولي‭ ‬توليد‭ ‬امنيت‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تخصصي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنند،‭ ‬بايد‭ ‬هوشياري‭ ‬مضاعف‭ ‬و‭ ‬كنشگري‭ ‬هوشمندانه،‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬و‭ ‬مقتدرانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬خواست‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬خواسته‭ ‬گروهي‭ ‬كوچك‭ ‬بلكه‭ ‬مطالبه اي‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‮.‬
‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬در‭ ‬جايگاه هايمان‭ ‬رفتار‭ ‬مي‮ ‬كنيم،‭ ‬تشكيل‭ ‬باند‭ ‬صدمتري‭ ‬و‭ ‬پيكان‭ ‬كرمي‭ ‬و‭ ‬كفتار‭ ‬پير‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬شكل‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬كار‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬اخلاقي،‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬فراهم آوري‭ ‬فرصت‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬آمار‭ ‬جرايم‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬مسكن هاي‭ ‬قوي‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬قاضي‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬براي‭ ‬تسكين‭ ‬دردهاي‭ ‬جامعه‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برخورد‭ ‬قاطع‭ ‬و‭ ‬قانوني‭ ‬در‭ ‬اولين‭ ‬فرصت‭ ‬با‭ ‬متخلفان‭ ‬و‭ ‬مجرمان‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ثابت‭ ‬كرد،‭ ‬شهر‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬ريخته‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬قورباغه هايي‭ ‬چون‭ ‬آنان‭ ‬ابوعطا‭ ‬بخوانند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬اطمينان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬هوشياري‭ ‬آنان،‭ ‬هوشياري‭ ‬مضاعف‭ ‬توليدگران‭ ‬امنيت‭ ‬را‭ ‬كامل‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬شهروندان‭ ‬حتي‭ ‬بخوابند،‭ ‬باز‭ ‬‮«‬آقا‭ ‬پليسه‭ ‬بيداره‮»‬‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬قاطع‭ ‬قانون‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬تنگ‭ ‬از‭ ‬گرده‭ ‬قاطرهاي‭ ‬چموش‭ ‬بكشد‮.‬‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم،‭ ‬برخورد‭ ‬سريع‭ ‬و‭ ‬قاطع،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اطلاع رساني‭ ‬همه جانبه‭ ‬و‭ ‬راه اندازي‭ ‬جريان‮ ‬‭ ‬رسانه اي‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬جرم‭ ‬موفق‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬آخر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬‮«‬افساد‭ ‬في‭ ‬الار ض‮»‬‭ ‬مي‮ ‬پردازند‭ ‬و‭ ‬حكم‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬روشن‭ ‬است،‭ ‬ديگر‭ ‬فرصت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬مجرمان‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬لحظه‭ ‬هم‭ ‬روا‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬زودتر‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬جراحي،‭ ‬اين‭ ‬غده هاي‭ ‬آلوده‭ ‬را‭ ‬درآورد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬جد‭ ‬مراقب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬غده اي‭ ‬دوباره‭ ‬شكل‭ ‬نگيرد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬يا‭ ‬علي‮!‬(ص-۱۳)