جامعه نو

گرگ‭ ‬يا‭ ‬انسان
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ دی ۱۳۸٥
 
 باعث‭ ‬تاسف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬نزاع هايي،‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬روستاي‭ ‬ما‭ ‬رخ‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬انسان‭ ‬معمولي‭ ‬بعيد‭ ‬است‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬انسان‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬متمدن‮!‬‭ ‬نزاع هايي‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬نگاه‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬قتل‭ ‬پايان‭ ‬مي‮ ‬يابد‮.‬‭ ‬نه،‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬قتل‭ ‬آغاز‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬قتل‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬قتل هايي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬قتل هاي‭ ‬قبيله اي،‭ ‬دعواهاي‭ ‬خويشاوندي،‭ ‬خون‭ ‬و‭ ‬خون ريزي‮ ‬هاي‭ ‬آنچناني‮.‬‭ ‬براي‭ ‬فهم‭ ‬بهتر‭ ‬موضوع‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬صفحات‭ ‬روزنامه ها‭ ‬را‭ ‬باز‭ ‬كنيد‭ ‬و‭ ‬خبرهايي‭ ‬از‭ ‬شهرهاي‭ ‬ورامين،‭ ‬قرچك،‭ ‬پاك‭ ‬دشت‭ ‬و‮...‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوالي‭ ‬پايتخت‭ ‬بخوانيد‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬دعواها‭ ‬و‭ ‬نزاع هاي‭ ‬فردي‭ ‬و‭ ‬گروهي‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬استان هاي‭ ‬خراسان‭ ‬توجه‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬يادم‭ ‬هست‭ ‬وقتي‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬فراواني‭ ‬جرم‭ ‬و‭ ‬پرونده هاي‭ ‬قضايي‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬رضوي‭ ‬پرسيدم،‭ ‬پاسخ‭ ‬شنيدم‭ ‬كه‭ ‬نزاع‭ ‬و‭ ‬دعواهاي‭ ‬مختلف،‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬جرايم‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬دعواهايي‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬فراتر‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬گستره‭ ‬يك‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬قبيله‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برمي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬عقلانيت‭ ‬خوانده‭ ‬شده ايم‭ ‬و‭ ‬قرآن‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مي‮ ‬دانيم،‭ ‬بارها‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تعقل‭ ‬و‭ ‬خردورزي‭ ‬فرا‭ ‬خوانده‭ ‬است؛‭ ‬عقلانيت‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬ملك‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬علماي‭ ‬علم‭ ‬اخلاق،‭ ‬حاكميت‭ ‬يابد‭ ‬قواي‮«‬شهويه‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬وهميّه‮»‬‭ ‬و‮ «‬غضبيه‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬كمال‭ ‬انسان‭ ‬قرار‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نبود‭ ‬عقلانيت،‭ ‬‮«‬غضب‮»‬‭ ‬گله‭ ‬حيوان هاي‭ ‬درنده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جان‭ ‬انسان‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬خواهد‭ ‬آورد.و‭ ‬اگر‭ ‬چشمي‭ ‬واقع بين باشد،‭ ‬هنگام‭ ‬نزاع‭ ‬درنده هايي‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬افراد‭ ‬درگير‭ ‬خواهد‭ ‬ديد‮.‬‭ ‬والا‭ ‬خوي‭ ‬انساني‭ ‬هرگز‭ ‬فرمان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تيغ‭ ‬و‭ ‬دشنه‭ ‬بردن‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پريدن‭ ‬را‭ ‬نمي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬انسان ها‭ ‬را‭ ‬خداوند‭ ‬به‭ ‬كلمه‭ ‬و‭ ‬كلام‭ ‬تكريم‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬اختلافات‭ ‬هم‭ ‬با«گفتگو‮»‬‭ ‬مشكل‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كنند‭ ‬والا‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬بر‭ ‬روابط‭ ‬انساني‭ ‬هم‭ ‬قانون‭ ‬جنگل‭ ‬حاكم‭ ‬باشد،‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬يقه‭ ‬بدرانند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مشت‭ ‬و‭ ‬لگد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬مواقع‭ ‬با‭ ‬قداره‭ ‬و‭ ‬تفنگ‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬سخن‭ ‬بگويند،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قوه‭ ‬ناطقه‭ ‬نياز‭ ‬نبود‮.‬‭ ‬اگر‭ ‬كلمه‭ ‬آفريده‭ ‬شده‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كليد‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬كلمه‭ ‬و‭ ‬كلام‭ ‬در‭ ‬مسيري‭ ‬منطقي‭ ‬بهره‭ ‬نبرد،‭ ‬ميان‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬گرگ‭ ‬بيابان‭ ‬چه‭ ‬فرق؟‭ ‬اين‭ ‬خيلي‭ ‬زشت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ادعاي‭ ‬تمدن‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬والا‭ ‬و‮...‬‭ ‬پرونده هاي‭ ‬نزاع مان‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬فربه‭ ‬بشود‮.‬‭ ‬اين‭ ‬تاسف برانگيز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬قداره‭ ‬و‭ ‬كارد‭ ‬و‮...‬‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشند‮.‬‭ ‬اين‭ ‬تعاون‭ ‬بر‭ ‬گناه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گروهي‭ ‬به‭ ‬هواخواهي‭ ‬فردي‭ ‬بدون‭ ‬حق جويي‭ ‬و‭ ‬حق گويي‭ ‬وارد‭ ‬دعوا‭ ‬شوند.فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتار‭ ‬شخصي‭ ‬خود‭ ‬نيازمند‭ ‬فكر‭ ‬كردن،‭ ‬انديشيدن‭ ‬و‭ ‬پالايش‭ ‬زشتي‮ ‬ها‭ ‬ازانديشه،‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬اخلاقي‭ ‬كردن‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬برسيم‭ ‬كه‭ ‬شايسته‭ ‬نام‭ ‬يك‭ ‬مسلمان‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬عارف‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬فرهنگ‭ ‬نجيب‭ ‬ايراني‭ ‬پندارنيك،‭ ‬گفتار‭ ‬نيك‭ ‬و‭ ‬كردار‭ ‬نيك‮.‬‭ ‬اين‭ ‬نيك انديشي‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬رفتاري‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬جلوي‭ ‬تشكيل‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬پرونده ها‭ ‬را‭ ‬بگيرد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬همه‭ ‬است،‭ ‬يعني‭ ‬ما‭ ‬اگر‭ ‬نگاه‭ ‬ديني،‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬هم‭ ‬نداشته‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬هزينه‮-‬‭ ‬فايده‭ ‬هم‭ ‬نگاه‭ ‬كنيم‭ ‬درخواهيم‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬دعوا‭ ‬و‭ ‬نزاع‭ ‬با‭ ‬هزينه‭ ‬فراوان‭ ‬مادي‭ ‬و‭ ‬معنوي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بردارد،‭ ‬هيچ‭ ‬فايده اي‭ ‬عايد‭ ‬نمي‮ ‬كند.باور‭ ‬نداريد‭ ‬مي‮ ‬توانيد‭ ‬پاي‭ ‬صحبت‭ ‬افرادي‭ ‬بنشينيد‭ ‬كه‭ ‬روزي‭ ‬سرشان‭ ‬براي‭ ‬دعوا‭ ‬درد‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬يادآوردن‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬هم‭ ‬سرشان،‭ ‬درد‭ ‬مي‮ ‬گيرد‮.‬‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬شايسته‭ ‬نام‭ ‬خراسان‭ ‬نيست‭ ‬فراواني‭ ‬ماجراهاي‭ ‬نزاع‭ ‬چنانكه‭ ‬نام‭ ‬زيباي‭ ‬مناطق‭ ‬ديگر‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬كوچك‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬بيشتر‭ ‬بينديشيم.(ص-۶)