جامعه نو

حاجي‭ ‬بمانيد‮!‬
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
 
اين‭ ‬روزها،‭ ‬كوچه ها‭ ‬پر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬پارچه نوشته هايي‭ ‬كه‭ ‬بازگشت‭ ‬فلان‭ ‬حاجي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آرزوي‭ ‬حجي‭ ‬مقبول‭ ‬گرامي‭ ‬مي‮ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬كوچه ها،‭ ‬چراغ‮ ‬هاي‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬ازدحام‭ ‬آدم ها‭ ‬و‭ ‬ماشين ها،‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬مجلس‭ ‬وليمه‭ ‬حاجي‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬مرداني‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بيني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سر‭ ‬تراشيده‭ ‬و‭ ‬عرقچين‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬زناني‭ ‬با‭ ‬چادر‭ ‬سفيد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ميزباني‭ ‬مردم‭ ‬پرداخته اند،‭ ‬آري‭ ‬آنها‭ ‬حاجي‭ ‬هستند،‭ ‬بازگشته‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬خدا‭ ‬اما‮...‬
من‭ ‬معتقدم‭ ‬حاجي‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬استطاعت‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬جسمي‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬استطاعت‭ ‬معرفي‭ ‬هم‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬توان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خويش‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬رسانده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اول‭ ‬توان‭ ‬پيغام‭ ‬بردن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشانه‭ ‬رسيدن‭ ‬و‭ ‬راهي‭ ‬كوي‭ ‬صاحب‭ ‬نشانه‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬دوست،‭ ‬پيغام‭ ‬دل هاي‭ ‬خسته،‭ ‬زخمي‭ ‬و‭ ‬عاشق‭ ‬را‭ ‬بخواند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬نيز‭ ‬حاجي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬توان‭ ‬پيام‭ ‬آوردن‭ ‬از‭ ‬دوست‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬‮«‬حاجي‭ ‬ماندن‮»‬‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬معرفت‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬اجتماعي،‭ ‬معتقدم‭ ‬حاجي‭ ‬بايد‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تاريخ‭ ‬تازه‭ ‬مواجه‭ ‬ببيند،‭ ‬چنانكه‭ ‬پيامبر‭ ‬اكرم‭ ‬با‭ ‬هجرت‭ ‬خود‭ ‬بشريت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬تاريخ‭ ‬تازه‭ ‬مواجه‭ ‬كرد‮.‬
حاجي‭ ‬هم‭ ‬لااقل‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬بايد‭ ‬يك‭ ‬تاريخ‭ ‬تازه‭ ‬خلق‭ ‬كند،‭ ‬تاريخي‭ ‬كه‭ ‬زندگي‮ ‬اش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬متحول‭ ‬كند‮.‬‭ ‬والا‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬با‭ ‬چشم‭ ‬بسته‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬آمدن‭ ‬با‭ ‬دهان‭ ‬باز،‭ ‬نوري‭ ‬برنمي‮ ‬خيزد‮.‬‭ ‬بلكه‭ ‬حاجي‭ ‬بايد‭ ‬درس آموز‭ ‬مكتب‭ ‬پيامبر‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬سان‭ ‬كه‭ ‬حضرتش‭ ‬با‭ ‬هجرت‭ ‬به‭ ‬مدينه،‭ ‬جامعه‭ ‬اسلامي‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬جهت‭ ‬داد‮.‬‭ ‬او‭ ‬نگاهش‭ ‬به‭ ‬حج‭ ‬نگاهي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬هجرت‭ ‬باشد،‭ ‬هجرت‭ ‬از‭ ‬خويش‭ ‬و‭ ‬دلبستگي‮ ‬هاي‭ ‬خاكي‭ ‬و‭ ‬گام‭ ‬نهادن‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬پيامبر‭ ‬و‭ ‬شكل‭ ‬دادن‭ ‬يك‭ ‬مسلمان‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬فردي،‭ ‬رفتارش‭ ‬را،‭ ‬گفتارش‭ ‬را،‭ ‬اخلاقش‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬مهندسي‭ ‬فرهنگي‭ ‬مدل‭ ‬مدينة النبي‭ ‬سامان‭ ‬دهد‮.‬
راحت‭ ‬عرض‭ ‬كنم،‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مكه‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬آيد‭ ‬و‭ ‬نشاني‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬آمدن‭ ‬در‭ ‬رفتارش‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نيايد‭ ‬اصلا‭ ‬نرود‭ ‬بهتر‭ ‬است‮.‬‭ ‬حاجي‭ ‬كه‭ ‬برود‭ ‬ومثل‭ ‬سابق‭ ‬باز‭ ‬آيد،‭ ‬مثل‭ ‬آن‭ ‬كسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صف‭ ‬نماز‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اشغال‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آشغالي‭ ‬به‭ ‬اسم‭ ‬ربا‭ ‬و‭ ‬سودهاي‭ ‬نامشروع‭ ‬ارتزاق‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جان‭ ‬پر‭ ‬آتش‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دوزخ‭ ‬مانند‭ ‬است،‭ ‬بهشت‭ ‬ساخته‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نابساماني‮ ‬هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روست‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬حرام خوري‭ ‬پنهان‭ ‬بر‭ ‬زندگي‭ ‬ما‭ ‬چنگ‭ ‬انداخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دارد‭ ‬ايمان‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬مومنانه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قرباني‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬حرام خور،‭ ‬صرفا‭ ‬آن‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬دزدي‭ ‬نان‭ ‬مي‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬آن‭ ‬كارمندي‭ ‬كه‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬كار‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬يا‭ ‬آن‭ ‬كاسبي‭ ‬كه‭ ‬غش‭ ‬در‭ ‬معامله‭ ‬روا‭ ‬مي‮ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬تاجري‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬سود‭ ‬واقعي‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬كالاي‭ ‬معيوب‭ ‬به‭ ‬قيمت‭ ‬سالم‭ ‬مي‮ ‬فروشد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬زمين داري‭ ‬كه‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬آن كه‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬كاري‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬برابر‭ ‬قيمت‭ ‬مي‮ ‬فروشد‭ ‬و‮...‬‭ ‬همه‭ ‬اينها‭ ‬سايه‭ ‬پررنگ‭ ‬شبه‭ ‬حرام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خويش‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رگ‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬حرام خوري‭ ‬را‭ ‬جريان‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬بينيم‮.‬‭ ‬قصه‭ ‬حاجي‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬و‭ ‬آمدن‭ ‬دلخوش‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬درس‭ ‬نياموخته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬سفر‭ ‬هم‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬عجب‭ ‬غرور‭ ‬كند،‭ ‬كه‭ ‬گناهش‭ ‬از‭ ‬نرفتن‭ ‬بيشتر‭ ‬است‮.‬
‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬حج،‭ ‬يك‭ ‬كلاس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حاجي‭ ‬بايد‭ ‬درس‭ ‬بياموزد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گيرد‭ ‬اين‭ ‬درس‭ ‬را‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬مراقب‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬كردار‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬پندارش‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬دستانش‭ ‬توان‭ ‬گره گشايي‭ ‬مضاعف‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬گام هايش‭ ‬استوارتر‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬حق‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬حاجي‭ ‬بايد‭ ‬نگاهش‭ ‬به‭ ‬جور‭ ‬ديگر‭ ‬ديدن‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬ديدن‭ ‬عادت‭ ‬كند‮.‬‭ ‬حاجي‭ ‬بايد‭ ‬هم‭ ‬مراقب‭ ‬خود‭ ‬باشد،‭ ‬هم‭ ‬مراقب‭ ‬رفتار‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬كار‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬شايسته‭ ‬حاجي‭ ‬باشد،‭ ‬شايسته‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬پيام آوري‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬
حاجي‭ ‬بايد‭ ‬حاجي‭ ‬هم‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬حاجي‭ ‬تربيت‭ ‬كند،‭ ‬بايد‭ ‬دست گير‭ ‬مردم‭ ‬باشد،‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬بگذرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬خواسته هايش‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬مگر‭ ‬ابراهيم‭ ‬از‭ ‬اسماعيل‭ ‬تعلقاتش‭ ‬نگذشت؟‭ ‬خوب‭ ‬حاجي‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بگذرد‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬جامعه‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬خودگذشته‭ ‬و‭ ‬حاجي‮ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬ابراهيم‭ ‬شده‭ ‬نياز‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬مخصوصا‭ ‬كه‭ ‬نيازمندان‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نيستند‭ ‬و‭ ‬چقدر‭ ‬حاجيانه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حاجيان‭ ‬سري‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬گره‭ ‬از‭ ‬كارشان‭ ‬بگشايند‮.‬
(ص-۲)