جامعه نو

ياري‮ ‬ام‭ ‬نمي‮ ‬كني‭ ‬آقا؟
نویسنده : gholamreza baniasadi - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳٠ دی ۱۳۸٥
 
به‭ ‬كوچكي‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬نكنيد،‭ ‬آقا‮.‬‭ ‬شما‭ ‬بزرگيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طايفه‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬هم‭ ‬مرا‭ ‬دلخوش‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬اميدم‭ ‬را‭ ‬گرو‭ ‬بگذارم‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬بر‭ ‬كوچكي‭ ‬خويش‭ ‬ببندم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قامت‭ ‬بلند‭ ‬شما‭ ‬باز‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬شمايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬حتم‭ ‬دارم‭ ‬زنجير‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬وپاي‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬و‭ ‬اميدم‭ ‬برمي‮ ‬داريد‮.‬‭ ‬آخر‭ ‬شما‭ ‬ضامن‭ ‬آهوانه ترين‭ ‬نگاه ها‭ ‬و‭ ‬نيازها‭ ‬هستيد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كوي‭ ‬شما،‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬راه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬پناه‮.‬‭ ‬به‭ ‬پناه‭ ‬آمده ام،‭ ‬آقاي‭ ‬من‮!‬‭ ‬به‭ ‬پناه‭ ‬آمده ام‮.‬‭ ‬از‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬كارهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬نمي‮ ‬كند،‭ ‬جز‭ ‬اسراف هاي‭ ‬بزرگ‮.‬‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬اندازه‭ ‬نمي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬نگه‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬دارد‮.‬‭ ‬تا‭ ‬روزگار‭ ‬چنين‭ ‬بشود‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬آسمان،‭ ‬مثل‭ ‬دل‭ ‬بعضي‮ ‬هامان‭ ‬بخيل‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬نه‭ ‬‮«‬زرع‮»‬‭ ‬لب‭ ‬تر‭ ‬كند،‭ ‬نه‭ ‬‮«‬نخيل‮»‬‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬آدم ها‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬آهوها‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬حتي‭ ‬كبوترها‮!‬‭ ‬بله‭ ‬آقا‮!‬‭ ‬مشهد‭ ‬را‭ ‬شهر‭ ‬تشنه‭ ‬نام‭ ‬گذاشته اند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬فردايش‭ ‬دل‭ ‬مي‮ ‬سوزانند‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬هم‭ ‬دارند‮.‬‭ ‬باران‭ ‬نباريده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬فهم‭ ‬درست‭ ‬مصرف‭ ‬كردن‭ ‬نرسيده ام‮.‬‭ ‬سدها‭ ‬خشكيده‭ ‬و‭ ‬سفره هاي‭ ‬زيرزميني‭ ‬آب‭ ‬هم‭ ‬ته نشين‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬فكر‭ ‬نقش‭ ‬ايوانم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬آگاهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هراس‭ ‬مي‮ ‬اندازد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬نگاهشان‭ ‬به‭ ‬كلمه‭ ‬تبديل‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬باز‭ ‬نمي‮ ‬شنوم‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬قحط‭ ‬سالي‭ ‬عاطفه‭ ‬و‭ ‬جوانمردي‭ ‬و‭ ‬معرفت‭ ‬را‭ ‬باور‭ ‬نمي‮ ‬كنم‮! ‬‭ ‬روزگار‭ ‬بدي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬آقاي‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بد‭ ‬شده ام‮.‬‭ ‬اما‭ ‬شما‭ ‬خوبي‭ ‬مطلقيد‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬بي‮ ‬پروايم‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامن‭ ‬شما‭ ‬شوم‮.‬‭ ‬هرچند‭ ‬كوچكم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬مطمئنم‭ ‬شما‭ ‬خاندان‭ ‬كرميد‭ ‬و‭ ‬دامن‭ ‬شما،‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬خرماست‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬خدا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نشان‭ ‬مي‮ ‬دهيد‭ ‬و‭ ‬سقاخانه‭ ‬شما‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬است،‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬لب هاي‭ ‬مباركتان‭ ‬از‭ ‬تلاوت‭ ‬قرآن‭ ‬باز‭ ‬نمي‮ ‬ماند‮.‬‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬چشمه هاي‭ ‬اميد‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬نمي‮ ‬خشكد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬كم‭ ‬نشنيده ام‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬كه‭ ‬امام‭ ‬رضا‭ ‬داريم،‭ ‬غم‭ ‬نداريم‮.‬‭ ‬راست‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬گويند،‭ ‬مگر‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬غم‭ ‬داشت؟‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اين‭ ‬روزها‭ ‬هم‭ ‬بودند‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬و‭ ‬زيبابيني‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬اين‭ ‬قلم‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬به‭ ‬خداوندگار‭ ‬اين‭ ‬ديار،‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬آقا،‭ ‬نامه اي‭ ‬بنويسم‭ ‬و‭ ‬عرض‭ ‬حال‭ ‬كنم‮.‬‭ ‬حال‭ ‬خويش‭ ‬بازگويم‭ ‬و‭ ‬مردمان‭ ‬اين‭ ‬ديار،‭ ‬و‭ ‬حتم‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬حتم‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬كرم‭ ‬شما،‭ ‬تشنه مان‭ ‬نمي‮ ‬گذارد‮.‬‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين،‭ ‬اين‭ ‬ديار‭ ‬به‭ ‬دعاي‭ ‬شما،‭ ‬باران‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬باراني‭ ‬كه‭ ‬عطش‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬ترديد‭ ‬ديرباوران‭ ‬و‭ ‬غفلت‭ ‬دل ها‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬شسته‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬زمين‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬افتخار‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬دستان‭ ‬بزرگ‭ ‬شما،‭ ‬ابرهاي‭ ‬پرباران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬صاف‭ ‬شهر‭ ‬كشيد‭ ‬تا‭ ‬چشمان‭ ‬فتنه‭ ‬در‭ ‬كاسه‭ ‬سر‭ ‬مأمون‭ ‬و‭ ‬مأمونيان‭ ‬كور‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ديده ها‭ ‬به‭ ‬بلنداي‭ ‬قامت‭ ‬شما‭ ‬بينا‭ ‬كه‭ ‬حجت‭ ‬خداييد‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬ابرها‭ ‬را‭ ‬همانجا‭ ‬فرمان‭ ‬باران‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬بخواهيد.اينك‭ ‬آقاي‭ ‬من‮!‬‭ ‬اي‭ ‬امام‭ ‬سقايت كننده‭ ‬همه‭ ‬عطش ها‭ ‬و‭ ‬عطش‭ ‬زده ها‭ ‬به‭ ‬اجابت‭ ‬دعاي‭ ‬باران‭ ‬مردم،‭ ‬دست هاي‭ ‬مطهرت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬آسمان‭ ‬رها‭ ‬كن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬بخواه‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬دلمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رحمت‭ ‬بشويد،‭ ‬هم‭ ‬ديده مان‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زمين مان‭ ‬را.به‭ ‬كوچكي‭ ‬من‭ ‬نگاه‭ ‬نفرماييد‭ ‬آقا،‭ ‬بزرگي‭ ‬شما،‭ ‬اين‭ ‬جسارت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬سحر،‭ ‬برخيزم‭ ‬و‭ ‬قلم‭ ‬بردارم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬نامه‭ ‬بنويسم‭ ‬واز‭ ‬شما‭ ‬همه‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬كنم‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬خود‮.‬‭ ‬آقاي‭ ‬من‮!‬‭ ‬من‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬ولايت‭ ‬شما‭ ‬مومنانه‭ ‬گردن‭ ‬نهاده ايم‭ ‬و‭ ‬عيال‭ ‬شما‭ ‬شده ايم‭ ‬و‭ ‬حاشا‭ ‬كه‭ ‬شما‭ ‬اهل‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬جز‭ ‬به‭ ‬كرم‭ ‬بنوازيد‭ ‬وايمان‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬كرم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مرا‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬شوق‭ ‬مي‮ ‬آورد‭ ‬تا‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬تمنا‭ ‬بلند‭ ‬كنم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬كه‭ ‬واسطه‭ ‬فيض‭ ‬خداييد‭ ‬بخواهم‭ ‬رفع‭ ‬همه‭ ‬مشكلات‭ ‬را،‭ ‬شفاي‭ ‬بيماران‭ ‬را،‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬را،‭ ‬عارف‭ ‬شدن‭ ‬غافلان‭ ‬را‮.‬‭ ‬عاشق‭ ‬شدن‭ ‬مردمان‭ ‬را‮.‬‭ ‬مهربان‭ ‬شدن‭ ‬حاكمان‭ ‬را‮.‬‭ ‬حاجي‭ ‬شدن‭ ‬مومنان‭ ‬را،‭ ‬حاجي‭ ‬ماندن‭ ‬حاجيان‭ ‬را‮.‬‭ ‬اداي‭ ‬دين‭ ‬مديونان‭ ‬را‮.‬‭ ‬به‭ ‬لطف‭ ‬اجابت‭ ‬شدن‭ ‬دعاها‭ ‬را،‭ ‬از‭ ‬خدا‭ ‬بخواهيد‭ ‬و‭ ‬بخواهيد‭ ‬همه‭ ‬زيبايي‮ ‬ها‭ ‬را،‭ ‬براي‭ ‬همه‭ ‬جهان‭ ‬مقرر‭ ‬فرمايد‭ ‬و‭ ‬مقرر‭ ‬فرمايد‭ ‬آنچه‭ ‬خير‭ ‬و‭ ‬صلاح‭ ‬مردم‭ ‬است‮.‬
آقاي‭ ‬من‮!‬‭ ‬‮ ‬نفس هايم‭ ‬به‭ ‬شماره‭ ‬مي‮ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬كلمات‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‮ ‬رسند،‭ ‬اما‭ ‬شما‭ ‬هميشه‭ ‬آغاز‭ ‬عشقيد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬اوج‭ ‬كرم‭ ‬پس‭ ‬دريابيد‭ ‬ما‭ ‬ر‭ ‬ا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬درياي‭ ‬قحط‭ ‬سالي‭ ‬گرفتار‭ ‬آمده ايم‭ ‬و‭ ‬آهوانه‭ ‬به‭ ‬التجا‭ ‬آمده ايم‮.‬
(ص-۲)