كدام استان امن تر است
ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٧ مهر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
كدام استان امن تر است و كدام منطقه از امنيت افزون تري برخوردار است شايد براي پاسخ اين پرسش افرادي شاخص هاي شناخته شده را رديف كنند كه درست هم هست من اما به يك شاخص بيش از ديگر شاخص ها اعتقاد دارم و معتقدم آن استان و منطقه اي امن تر است كه مردمي حساس تر، بيناتر و هوشيارتر داشته باشد. مردمي كه مشكل كوچه و خيابان و شهر را، مشكل خود مي پندارند و در كل نگاهي جامع نگردارند و مي دانند اگر نسبت به آتش افروخته در خانه همسايه بي توجه باشند و آن را مسئله او بدانند نه مسئله خود، اين آتش به خانه آن ها هم مي رسد و مسئله خود او هم مي شود و باز اگر همسايه چنين پنداري داشته باشد در كوتاه مدت همه شهر را فرا مي گيرد. حال آن كه اگر هر كس نسبت به آن چه در جامعه روي مي دهد حساس باشد. آتش در همان مرحله نخست مهار مي شود. در آموزه هاي ديني نيز به اشكال گوناگون  ما را نسبت به سرنوشت جمعي و آن چه در جامعه روي مي دهد حساس كرده اند از جمله در بحث امر به معروف و نهي از منكر و نيز در بحث همسايگي، كه هر فرد تا ٤٠ خانه از هر سو را همسايه بداند و نسبت به سرنوشت آنها و آن چه درآن منطقه روي مي دهد حساس باشد آن وقت همه شهر حساس خواهند شد و نه فقيري گرسنه سر بر بالين خواهد نهاد و نه كسي خواهد توانست كبريت حادثه بر خانه اي بيندازد. و يا به مدد زور بازو، يقه از ديگري بگيرد و يا فزون خواهي خود را با دراز دستي به اموال ديگران تحقق بخشد. يا كلاه از سر اين بردارد و بر سر آن ديگري بگذارد. و يا از شرق كشور مواد مخدر قاچاق كند و از غرب كشور، سوغات شيطان، از جنوب كالا و از شمال چيز ديگر اگر جامعه حساس باشد و پليس هم حساس، آن وقت حس خوش امنيت كمال يافته در جان همه مي نشيند.
و درخت استعداد در فضاي سلامت شكوفه مي دهد، اگر پليس قدر همراهي مردم را بداند و جامعه محورانه ماموريت هاي خود را تعريف كند و جامعه نيز در حوادث، طرف فرزندان قانوني خويش بايستد، آمار جرايم لاجرم كاهش خواهد يافت. اگر رابطه نسل نو با پليس تسهيل و دوستانه تر شود، آن وقت دشمن نخواهد توانست نفاق كيشانه، نقش دوست بازي و براي پليس نقش غير دوستانه تعريف كند. اگر نوجوانان و جوانان هم حساسيت افزون  كنند امنيت افزايش خواهد يافت و درست به اندازه حساسيت مردم و هوشياري و به روز بودن پليس و عمليات هايش، استان ها و مناطق امن خواهد شد. پس شاخص حضور مردم در توليد و نگه داشت امنيت را جدي بگيريم و جدي بگيرند مسئولان تا در سايه اين جديت، شكوفه هاي امن وامان بر سر شاخه درختان جامعه زيبايي را به نگاه مردم هديه كند.
(ص-۶--۲۶/۷/۸۶)