امنيت مرزهاي شرقي
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:
امنيت، مقوله اي تك بعدي نيست كه هر روز صدا بلند كنيم كه چرا مرزها چنين است و پليس بايد چنان كند. قاچاق به عنوان پديده اي ضدامنيتي داراي ابعاد گوناگوني است كه مقابله با آن هم بايد چند بعدي باشد پس نمي توان انسداد مرزها و حتي برخورد فيزيكي را«همه كار» دانست بلكه امنيت مولفه هاي ديگر هم دارد از جمله پايداري جمعيت و اين نيز نيازمند وجود زيرساخت ها يا ايجاد آن در مناطق مرزي است والا همان گونه كه استاندار خراسان رضوي در نشست هم انديشي امنيت پايدار مرزها مي گويد: «تراكم و پراكندگي جمعيت از شمال كشور به سمت خراسان جنوبي رو به كاهش مي گذارد» و روشن است اين كاهش جمعيت، به كاهش ضريب امنيت هم منتهي مي شود.به گزارش ايسنا محمدي زاده در راستاي تقويت مرزها، به سرفصل هايي اشاره مي كند كه اگر جدي ديده شود و براي عملياتي كردن آن عزم و برنامه به كار رود، مي توان به افزايش ضريب امنيت اميد داشت.
از جمله، ايجاد اشتغال، توسعه بازار كار و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در بخش معدن و صنايع جنبي آن نمي تواند در اين راستا به جد موثر باشد. پس لازم است كه مسئولان با ظرفيت شناسي اقتصادي در استان هاي شرقي كشور و سپس تزريق اعتبار و مديريت صحيح و كلان نگر، زمينه تحول اقتصادي منطقه را فراهم كنند تا اين تحول در كنار تقويت زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي، به افزايش امنيت منطقه كمك كند، چه اگر تحول در منطقه انجام نشود و وضع معيشت مردم بهبود پيدا نكند، اگر همه توان نظامي را هم به كمك انتظامي بياوريم شايد در كوتاه مدت بتواند نقش مسكن ايفا كند، اما نمي تواند به امنيت پايدار منتهي شود چرا كه توليد و نگه داشت امنيت ابعاد گوناگوني دارد كه شايد نقش نيروهاي نظامي و انتظامي در مرحله آخر باشد و شايد بتوان گفت«امنيت را ما خود ايجاد مي كنيم» و براي نگه داشت آن نيازمند نيروهاي انتظامي و گاه نظامي هستيم.
به هر روي اميدواريم مسئولان براي ايجاد تحول اقتصادي در مناطق مرزي تلاش كنند و با ايجاد جاذبه زندگي در روستا، جمعيت ها را در منطقه نگه دارند و با كمك نهادهاي فرهنگ ساز، اين تحول را نهادينه كنند. به ياد داشته باشيم كه نقش هر روستايي در روستاهاي مرزي به مراتب از يك سرباز بيشتر است و با كوچ هر روستايي و خالي شدن هر روستا بايد چند سرباز و پاسگاه بگذاريم.
پس از منظر امنيتي هم روستا را بايد بيش از پيش در برنامه ريزي ها ديد و براي ماندگاري روستاييان برنامه ريزي كرد...(ص-۶)