دیوار ناسپاسی!

کم ندیده ام آدم هایی که به پشت دست خویش می کوبند و می نالند که؛ بشکند دستی که نمک ندارد! بعد این ضرب المثل به شرح خود مثل می پردازند که برای فلانی فلان کار و بهمان کار را انجام دادم اما امروز که حاجتم به او افتاد رویش را برگرداند. واقعا دستم نمک ندارد! برخی هم – در همین استان خودمان- یک نفرین ناب هم چاشنی کار می کنند که؛ “نمکِ دستم، خصم جانت شود!” به خود حق هم می دهند برای این نفرین به این سخن که آدم باید نمک شناس باشد اما برخی ها سنگ هستند برای شکستن نمکدان بعد خوردن نمک! همه این ها حکایت از این دارد که در برابر خوبی احتمالی خود برای خویش یک “طلب” منظور کرده ایم که چون از سوی افراد “وصول ” نمی شود این همه دلخوری به وجود می آید و برهم افزوده می شود و معلوم است از انباشتِ مطالباتِ وصول نشده چه دل هایی پر خواهد شد. همه این ها برای این است که تراز خوبی کردن های ما افقی است. فرد به فرد است لذا به دیوار ناسپاسی می خوریم. دل مان می شکند و دست مان برای ادامه خوبی، می لرزد. من چاره ماجرا را در نوشته ای دیدم که چندی پیش می خواندم به این بیان ساده و روان که؛ ” ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍهی ﻫﺮگز ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺷﻮﯼ، فقط ﺑه ﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻦ. ” دلیلش را هم چنین توضیح داده بود که؛ “مرﺩﻡ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺪﺭ ﻧﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭگاهیﺟﻮﺍﺏ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺪﯼ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ!” او این گزاره را چنین کامل کرده بود که؛ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ خوبی ﮐﺮﺩﻥ ﻫﺎﯾﺖ فقط برای خدا باشد، ﺩیگر ﻗﺪﺭ ﻧﺷﻨﺎﺳﯽ افراد و یا فراموش کاری و حتی بدرفتاری شان، برایت اهمیتی ندارد چون می‌دانی آنکه باید، می بیند و او خیر الحاسبین است و حضرت اوبه جای همه برایت جبران خواهد کرد.” پس ترازویی دیگر باید در کار کرد برای خوبی ها و تراز را عمودی تنظیم کرد به سمت حضرت رفیع رافع. چنین که شود به این جا خواهیم رسید که؛ هر روز از خداوند عشق و انرژی بگیریم و بعد فقط برای رضایت و لبخند او بین بندگانش مهربانی و انسانیت و عشق را تقسیم کنیم. کسی چه می داند؟ شاید یک کلام تو فردا زندگی یک نفر را نجات دهد! کم نداشته ایم افرادی که با یک کلام، زندگی شان جوری تغییر کرده است که یک شبه راه صد ساله را رفته اند. پس خدا را در نظر داشته باشیم و همه حرکات و سکنات را جوری تنظیم کنیم که به این قبله باشد و نگران خوبی های بی جواب در میان مردم هم نباشیم که نیکی در دجله، جواب خود را در بیابان می گیرد. جایی که فکر می کنی آخر دنیاست، دروازه ای باز می شود و خود را در آغازی مبارک می بینی. پس به توجه به پاسخ مردمان، تا می توانی خوبی کن و حتی بدرفتاری ها را هم با رفتار خوب پاسخ بده. این رسم انسانی است. رسمی که می تواند روزهای بهتر بسازد….


ب / شماره 4348 / چهار شنبه 12 آذر ۱۳۹۹ / صفحه 3 / 

http://birjandemrooz.com/?p=26458

http://archive.birjandemrooz.com/PDF/990912.pdf


/ 0 نظر / 21 بازدید