جهان بر مدار امام رضا (ع) است

 رویاهایم را دوست دارم که چون تصدیق می شوند عطر بهشت، فضا را آکنده می کند و آدم و ملک به شوق با کاسه هایی در طلب این عطر ناب، خود را به سرچشمه می رسانند.وحتی آهوها هم می آیند تا به ناز شاهد نیاز خواهی آدم ها باشند و مغازله فرشتگان.من به رویایی که ایمانم وثیقه صدق آن است دیدم چشمه هایی به نور می جوشد.نورهایی زلال و پر حلاوت جاری می شود و لب می شوید از عطش و باز عطش می افزاید که این عطش از جنس همان "آتش" است که مولوی می سراید:

آتش است این بانگ نای و نیست باد

هرکه این آتش ندارد نیست باد...

وهرکه این عطش نداشته باشد به نیستی می رسد نه سیرابی. آری چشمه ها عطش می افزود و می رفت لب می شست و می رفت به هم می پیوست و نهر می شد و می رفت. نهر ها کنار هم رودخانه می شد و می رفت .رودخانه ها دریا می شد اقیانوس شکل می گرفت و باز مردمان و حتی فرشتگان از آن باده نور می نوشیدند، جانشان به طرب می آمد و باز می نوشیدند.اقیانوس گاه "آرام" معرفت بود و گاه خروشان غیرت عشق.و باز کاسه ها بود که در هردوحالت پر و خالی می شد...

رویاهایم را یوسف ایمانم به تعبیر جشنواره ای دید که در گوشه گوشه این دیار به نام امام رضا(ع) و بی بی معصومه(س) برگزار می شود.در این تعبیر به تامل که برخاستم صدها جشنواره دیدم که به شرح نور پرداخته بودند در ساحت حضرت شمس الشموس(ع) تا جهان بر مدار امام رضا علیه السلام حرکت کند بی آنکه بیم از خشکسالی باشد که باران در این ساحت نه" سال افزون" که "روز افزون" است و سهم زمین، روشنی وتقدیر زمان، عید است...

خراسان رضوی - مورخ دوشنبه 1394/06/02 شماره انتشار 19051/صفحه6/فرهنگی/ در آستان خورشید

/ 0 نظر / 93 بازدید