مباهله، یک راه و چند هدف

اسلام برای اثبات حقانیت خود فرازهای بی فرودی دارد که هرکس به دیده تعقل و انصاف بدان نگریسته به احترام سرفرود آورده است. از این جمله است ماجرای پرشکوه مباهله، جایی که در مواجهه با مسیحیان نجران، که در برابر استدلال ها و بیان حقایق، در برابر روشن سازی ها و تبیین ها، در برابر پاسخ های متقن به پرسش ها و ... باز به حق تمکین نمی کنند، مباهله تعیین می شود، تا حق را از ناحق و سره را از ناسره، بازشناساند. آری، قرار این است؛ دو طرف دست به نفرین بلند کنند تا آن طرف که «باطل» است، به عذاب خداوند، دچار شود... موعد و میعاد مشخص می شود و باز این زمان و مکان، علاوه بر حقانیت اسلام، حقیقت های دیگری را هم عیان و از جایگاه والا و بی مانند اهل بیت (ع) هم رونمایی می کند. افراد را، افرادی که باید بیایند را، حضرت خداوندگار معرفی فرموده است تا آن گونه که در آیه ۶۱ سوره آل عمران آشکار شده است، طرفین، با «انفس» و جانشان ، با «نساء» و زنان شان، با «ابناء» و فرزندان شان به معرکه درآیند و رسول ا... می آید، با جانش، که ترجمان انفسنا است، با علی (ع) و با «نسائنا»یش کوثر حقیقت، فاطمه زهرا (س) که برآیند زن کمال یافته است و با «ابنائنا» حسن و حسین علیهم السلام، تا تاریخ بداند، فرزندان رسول ا... کیانند و خط اهل بیت (ع) را در کدام بیوت و شمایل کدام افراد باید ببیند، بله، پیامبر (ص) با علی می آید، با فاطمه، با حسن و حسین علیهم السلام و گویی این راه را با چند هدف می آید، اجرای فرمان الهی مباهله و دفاع از حقانیت آخرین دین الهی و تبیین ادامه راه نبوت در امامت و رونمایی از ذخیره های الهی، که جان و اهل بیت رسول ا... (ص) هستند و ... و به همه هدف ها هم می رسد، حقانیت اسلام برای همگان مشخص می شود، قبل از آن که دست ها پی مباهله به آسمان برود، چه هیبت و هیئت حضور رسول ا... در میعادگاه، مسیحیان را از میدان مباهله عقب می برد. از دیگر سو، راه را نشان می دهد، که پس از نبوت باید پا به صراط مستقیم امامت گذاشت و باز گویا فریادی در زمین و آسمان می پیچد که چشم باز کنید و عزیزان رسول ا... را ببینید اما ... اما دریغ و درد که به نیم قرن نرسیده، از این کاروان کوچک اما بزرگ و بزرگی آفرین کسی نمی ماند، جان رسول ا...در مسجد کوفه فزت و رب الکعبه می گوید، نماد نساء مومنین از کوچه های غربت مدینه به عرش پرمی کشد و «ابنائنا» ... یکی زهرآجین می شود جگرش و دیگری زخم آجین می شود همه وجودش و ... باز هرکدام، به هر جلوه از شهادت، حقانیت اسلام ناب را فریادگر شدند، تا چشمی اگر به انصاف باز می شود دریابد، حق همان است که با اصحاب مباهله رسول ا... است، و هرکس در برابر آنان است، باطل است. این را روزهای بعد، محرم به خوبی امضا می کند...
 
خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1393/07/27 شماره انتشار 18812 /صفحه اول و 5/فرهنگی
/ 0 نظر / 92 بازدید