قصه‌خط و خال

سیاه و سفید(۳۰۱)

بزک و دوزک ها، بیشتر از آن که برای زیبایی باشد، برای پوشاندن نازیبایی هاست والا چنان که حافظ فرموده؛

... ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را ...

و راستی هم کسی دیده است زیبارویی را که زیبایی و دلربایی چهره اش را زیر آب و رنگ و خط و خال پنهان کند؟ اگر برخی ها چهره بزک می کنند و خود را به آب و رنگ و خط و خال محتاج می یابند از آن رو است که در چهره خویش خللی می بینند و پی پوشاندن آن هستند والا اگر چهره زیبا باشد ماجرا جور دیگری رقم می خورد. این را که عرض کرده ام تنها به ظاهر افراد کار ندارد، اگرچه قصه ظاهر افراد و نشاندن ایران در مقام های نخست مصرف لوازم آرایشی هم خود قصه تلخی است که نشان از تلخ پنداری و نازیبا دانی چهره خویش است که برخی هایمان را به شکل افراطی به سوی لوازم آرایشی می کشاند والا چه دلیلی دارد ایرانی محجوب که به حجاب هم مفتخر است این همه لوازم آرایش مصرف کند؟بگذریم، در حوزه رفتارهای اخلاقی و در برابر نگاه جامعه نیز برخی افراد به شکل عمیقی پی ظاهرفریبی هستند و مدام از «مشک رفتار» خویش داد سخن می دهند که چنین است و چنان است، حال آن که مشک، اگر مشک باشد - و از نوع چینی بدکیفیت آن نباشد! - خود عطر خویش را گواهی خواهد داد با بوی خوش خویش و نیازی به تبلیغ عطار نخواهد ماند اما اگر عطار به کار بانگ زدن کیفیت مشک خویش باشد، بو نکرده باید آن را به دور انداخت. صداقت گفتار آدم را باید رفتارش تعیین کند و به گفته حکیمی بزرگ، آدمی یا باید چنان بنماید که هست یا چنان باشد که می نماید نه این که ظاهرش صلاح را نشان دهد و باطنش پر از فساد باشد، نه این که پیش مردم چنان چراغ عبادت برافروزد که همه او را از عبادا... بدانند و در عمل و دور از چشم مردم جوری باشد که شیطان هم از او شرم کند. انسان باید خودش باشد. با صداقت و به دور از ریا و تظاهر، این به رفتار مومنان نزدیک تر است...

خراسان - مورخ سه‌شنبه 1389/08/18 شماره انتشار 17695 /صفحه۸/خانواده و سلامت
/ 0 نظر / 120 بازدید