مادران‭ ‬بهشتي

مي‮ ‬گويند،‭ ‬بهشت‭ ‬زيرپاي‭ ‬مادران‭ ‬است،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬مي‮ ‬گويم،‭ ‬بهشت‭ ‬خود‭ ‬‮«‬مادر‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬جايي‭ ‬از‭ ‬آغوش‭ ‬پرمهر‭ ‬مهرباني‭ ‬كه‭ ‬جلوه اي‭ ‬از‭ ‬مهرباني‭ ‬خداست‭ ‬‮«‬بهشت تر‮»‬‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬بود؟‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬از‭ ‬كودكي‭ ‬فطر تمان‭ ‬بپرسيم‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬جايي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آغوش‭ ‬مادر‭ ‬دوست تر‭ ‬داريم؟‭ ‬كودك‭ ‬فطرت،‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬آغوش‭ ‬مادر‭ ‬مي‮ ‬داند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سبزه‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬به‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬دريا‭ ‬نگاه‭ ‬هم‭ ‬حتي‭ ‬نمي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬نگاه‭ ‬كند‭ ‬هيچ‭ ‬كدام‭ ‬چشمش‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬او‭ ‬بهشت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬دريايي‭ ‬آغوش‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬دريا‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬هم‭ ‬نمي‮  ‬دهد‮.‬
‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬مژه هاي‭ ‬مادر،‭ ‬پرشكوه تر‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬درخت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صف‭ ‬ايستاده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬چشمان‭ ‬مادر‭ ‬پرشكوه تر‭ ‬از‭ ‬خورشيد‭ ‬و‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نور‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬لبخند‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬جويباري‭ ‬زيباتر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هزار‭ ‬در‭ ‬هزار‭ ‬گل‭ ‬شكوفاتر‭ ‬است‮.‬‭ ‬دستان‭ ‬مادر‭ ‬ستون‭ ‬آسمان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آدم‭ ‬هر‭ ‬چقدر‭ ‬هم‭ ‬قد‭ ‬بكشد‭ ‬باز‭ ‬دستش‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬نمي‮ ‬رسد‭ ‬و‭ ‬درست‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬روست‭ ‬كه‭ ‬بچه ها‭ ‬هرچه‭ ‬هم‭ ‬بزرگ‭ ‬شوند،‭ ‬قد‭ ‬بكشند،‭ ‬عالم‭ ‬بشوند،‭ ‬رئيس‭ ‬بشوند‭ ‬باز‭ ‬براي‭ ‬مادر‭ ‬بچه اند،‭ ‬بچه‮.‬‭ ‬آسمان‭ ‬مهر‭ ‬مادر‭ ‬آنقدر‭ ‬بلند‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بچه هاي‭ ‬بد‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬باران‭ ‬مهر‭ ‬مي‮ ‬شويد‮...‬
مادر‭ ‬خود‭ ‬بهشت‭ ‬است،‭ ‬حقيقت‭ ‬زيبايي‭ ‬كه‭ ‬دامن‭ ‬پاكش،‭ ‬جلوه گاه‭ ‬تجليات‭ ‬حق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬جلوه اي‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬شهيد؟‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬شهيد‭ ‬كه‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ميهماني‭ ‬شهود‭ ‬برده اند،‭ ‬از‭ ‬دامن‭ ‬مادر‭ ‬مثل‭ ‬شجره‭ ‬طيبه‭ ‬قد‭ ‬كشيده اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬رسيده اند‮.‬‭ ‬من‭ ‬باور‭ ‬دارم،‭ ‬بهشت‭ ‬آغوش‭ ‬آن‭ ‬مادر‭ ‬خرمشهري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محمدعلي‭ ‬جهان آرا‭ ‬و‭ ‬عبدالرضا‭ ‬موسوي‭ ‬را‭ ‬پرورده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بهشت‭ ‬پهنه‭ ‬نگاه‭ ‬مادري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مشهد،‭ ‬محمود‭ ‬كاوه‭ ‬را،‭ ‬سيدعلي‭ ‬حسيني‭ ‬را،‭ ‬چراغچي‭ ‬را،‭ ‬رضوي‭ ‬را،‭ ‬حسيني‭ ‬محراب‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬بلنداي‭ ‬شهادت‭ ‬به‭ ‬تماشا‭ ‬نشسته‭ ‬است‮.‬‭ ‬بهشت‭ ‬ميان‭ ‬دستان‭ ‬مادري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عشق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لهجه‭ ‬آذري‭ ‬قرائت‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬مهدي‭ ‬باكري‭ ‬و‭ ‬حميد‭ ‬باكري‭ ‬رخت‭ ‬شهادت‭ ‬مي‮ ‬پوشاند‮.‬
بهشت‭ ‬لبخند‭ ‬مادري‭ ‬اصفهاني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كودكي‮ ‬هاي‭ ‬حسين‭ ‬خرازي‭ ‬و‭ ‬داوود‭ ‬كريمي‭ ‬و‭ ‬احمد‭ ‬كاظمي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بزرگي‭ ‬پيوند‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬بهشت‭ ‬شرح‭ ‬اشارت هاي‭ ‬مادر‭ ‬مازندراني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬احمد‭ ‬كشوري‭ ‬را،‭ ‬علي‮ ‬اكبر‭ ‬شيرودي‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬خدا‭ ‬پرواز‭ ‬مي‮ ‬دهد‮.‬‭ ‬بهشت‭ ‬لحظه‭ ‬نماز‭ ‬مادر‭ ‬قزويني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عباس‭ ‬بابايي‭ ‬را‭ ‬توان‭ ‬تا‭ ‬عرش‭ ‬پريدن‭ ‬داده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بهشت‭ ‬وقتي‭ ‬به‭ ‬كلمه‭ ‬درآيد‭ ‬لالايي‭ ‬مادر‭ ‬ابراهيم‭ ‬همت‭ ‬و‭ ‬صياد‭ ‬شيرازي‭ ‬و‭ ‬عباس‭ ‬دوران‭ ‬مي‮ ‬شود‮.‬‭ ‬بهشت‭ ‬نام‭ ‬ديگر‭ ‬مادر‭ ‬است‮.‬‭ ‬مادري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فاطمه‭ ‬الگو‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬پرورش‭ ‬مي‮ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬برخاستن‭ ‬يا‭ ‬علي‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬شهيد‭ ‬آويني‭ ‬مي‮ ‬دانند‭ ‬راز‭ ‬باريكي‭ ‬گردن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬همانا‭ ‬حسين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬خويش‭ ‬بيشتر‭ ‬دوست‭ ‬داشتن‭ ‬است‮.‬‭ ‬بهشت،‭ ‬يعني‭ ‬مادر‭ ‬من،‭ ‬مادر‭ ‬تو،‭ ‬مادر‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬مادراني‭ ‬كه‭ ‬درهاي‭ ‬دوزخ‭ ‬را‭ ‬بستند‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬درهاي‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬گشودند‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬بهشت،‭ ‬همان‭ ‬بهشتي‭ ‬كه‭ ‬آسيه،‭ ‬اين‭ ‬بزرگ‭ ‬زن‭ ‬خواست،‭ ‬همان‭ ‬بهشتي‭ ‬كه‭ ‬نزد‭ ‬خداوند‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬خويش‭ ‬باز‭ ‬ببينيم‮.‬
بهشت‭ ‬جاي‭ ‬دوري‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬مادر‭ ‬است‮.‬‭ ‬امن ترين‭ ‬جا‭ ‬و‭ ‬پرآرامش ترين‭ ‬قطعه اي‭ ‬كه‭ ‬دنيا‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ديده‭ ‬است‮.‬‭ ‬بياييد‭ ‬روز‭ ‬مادر‭ ‬را‭ ‬بهانه‭ ‬كنيم‭ ‬براي‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬كشيدن‭ ‬بهشت‮...‬(ص-۶-۱۴/۴/۸۶)

/ 0 نظر / 107 بازدید