آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬و‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شلوغ

نمي‮ ‬دانم‭ ‬تازگي‮ ‬ها‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬مشهد‭ ‬توجه‭ ‬كرده ايد‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬مردم؛‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬ديگر‭ ‬چطور؟‭ ‬دقت‭ ‬كرده ايد‭ ‬كه‭ ‬امسال‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬چقدر‭ ‬نق‭ ‬نقوتر‭ ‬شده ايم؟‭ ‬چقدر‭ ‬رفتار‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬زيبايي‭ ‬تهي‭ ‬شده‭ ‬است؟‭ ‬چقدر‭ ‬آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬ما‭ ‬پايين‭ ‬آمده‭ ‬است؟‭ ‬چقدر‭ ‬آستانه‭ ‬تحريك پذيري‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬جوش‭ ‬نزديك تر‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬چقدر‭ ‬بهانه گيرتر‭ ‬شده ايم؟‭ ‬راستي‭ ‬آقاي‭ ‬بني‮ ‬اسدي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬توجه‭ ‬كرده ايد؟‭ ‬مسئولان‭ ‬چطور؟‭ ‬اين‭ ‬پرسش ها‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬نامه‭ ‬پرسيده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬مي‮ ‬پرسم‮.‬‭ ‬
شما‭ ‬هم‭ ‬اگر‭ ‬دستتان‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬رسيد،‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بپرسيد‮!‬‭ ‬بپرسيد‭ ‬چرا‭ ‬اين‭ ‬نق ها،‭ ‬اين‭ ‬ايرادگيري‮ ‬ها،‭ ‬گاهي‭ ‬مثل‭ ‬كبريت‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬بر‭ ‬خرمن‭ ‬سلامت‭ ‬رواني‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬مي‮ ‬كشد‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‮!‬‭ ‬آيا‭ ‬همه‭ ‬تقصيرها‭ ‬به‭ ‬گردن‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬است‭ ‬پس‭ ‬مسئولان‭ ‬چه‭ ‬كاره اند،‭ ‬چه‭ ‬نقشي‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬وظيفه اي،‭ ‬آيا‭ ‬وقتي‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬خيابان هاي‭ ‬شهر‭ ‬كلافه‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬جوش‭ ‬مي‮ ‬رسند،‭ ‬آنان كه‭ ‬بايد‭ ‬فضاي‭ ‬ترافيكي‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬تدبير‭ ‬مي‮ ‬كردند،‭ ‬تقصيري‭ ‬ندارند؟‭ ‬مگر‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬براساس‭ ‬استانداردهاي‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬توليد‭ ‬هر‭ ‬خودرو،‭ ‬بايد‭ ‬‮٠٤‬‭ ‬متر‭ ‬فضاي‭ ‬ترافيكي‭ ‬ساخته‭ ‬شود،‭ ‬پس‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬شده‭ ‬است؟
بگذريم‮.‬‭ ‬آن‭ ‬شهروند‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬نامه‭ ‬خود،‭ ‬حرف هاي‭ ‬ديگري‭ ‬هم‭ ‬زده‭ ‬بود،‭ ‬ازجمله‭ ‬نحوه‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬دخترها‭ ‬و‭ ‬پسرها‭ ‬در‭ ‬خيابان ها‭ ‬كه‭ ‬گاهي،‭ ‬مثل‭ ‬زخم‭ ‬در‭ ‬آرامش‭ ‬شهر‭ ‬مي‮ ‬نشينند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬اين‭ ‬شهروند‭ ‬باعث«تخريب‭ ‬روحي‮»‬‭ ‬مي‮ ‬شوند‭ ‬و‮...‬‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال هاي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نقب‭ ‬زده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اين گونه‭ ‬نبود،‭ ‬نه‭ ‬كسي‭ ‬كلافه‭ ‬مي‮ ‬شد،‭ ‬نه‭ ‬كارمند،‭ ‬كار‭ ‬امروز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فردا‭ ‬حواله‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فردا،‭ ‬سخت تر‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬بزرگ ترها،‭ ‬در‭ ‬مسابقه‭ ‬بي‮ ‬پايان‭ ‬تجمل،‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ارزش ها‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬باختند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬كوچك ترها،‭ ‬بچه ها،‭ ‬اين قدر‭ ‬پرتوقع‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چنين‭ ‬ندانسته،‭ ‬پنجه‭ ‬در‭ ‬رخ‭ ‬هويت‭ ‬ملي‭ ‬مي‮ ‬كشيدند‭ ‬و‮...‬‭ ‬دليلش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬نوشته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬روزها‭ ‬،‭ ‬كمتر‭ ‬نمازمان‭ ‬قضا‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اهل‭ ‬روزه‭ ‬بوديم‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دل هامان‭ ‬به‭ ‬ضريح‭ ‬گره‭ ‬خورده‭ ‬بود،‭ ‬بچه ها‭ ‬هم‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چشمانشان‭ ‬به‭ ‬بيماري‭ ‬‮«‬ماهواره‮»‬‭ ‬دچار‭ ‬شود،‭ ‬به‭ ‬بركت‭ ‬خورشيد‭ ‬هشتم‭ ‬شفا‭ ‬مي‮ ‬يافت‮.‬
آن‭ ‬روزها،‭ ‬در‭ ‬عبادت‭ ‬به‭ ‬عبوديت‭ ‬مي‮ ‬رسيديم‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬مي‮ ‬يافتيم‭ ‬و‭ ‬آستانه‭ ‬تحمل‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬بالا‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مردم‭ ‬گره گشايي‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬را‭ ‬وظيفه‭ ‬انساني‭ ‬مي‮ ‬دانستند‭ ‬و‭ ‬انسانيت‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬مي‮ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬مردمي‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬مردي‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬بسامان‭ ‬بود‮.‬
‭ ‬حالا‭ ‬هم‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬شهري‭ ‬كه‭ ‬خورشيدي‭ ‬مثل‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬دارد،‭ ‬رفتارها‭ ‬خاكستري‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬كوچه ها‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬روشني‭ ‬تهي‭ ‬شود‮.‬‭ ‬حيف‭ ‬است‭ ‬آموزه هاي‭ ‬قرآن‭ ‬غريب‭ ‬بماند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬‮«‬عقيده‮»‬‭ ‬درسرها‭ ‬‮«‬عقده‮»‬‭ ‬در‭ ‬دل ها‭ ‬بنشيند‮.‬‭ ‬عقده هايي‭ ‬كه‭ ‬گاه،‭ ‬با‭ ‬رفتارهاي‭ ‬ناهنجار‭ ‬بروز‭ ‬پيدا‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬خانواده ها‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بروز‭ ‬رفتارپرخطر‭ ‬مهيا‭ ‬مي‮ ‬كنند،‭ ‬مثلا‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬پسر‭ ‬يا‭ ‬دخترشان‭ ‬عقده اي‭ ‬نشود،‭ ‬ماشين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گذارند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬همه‭ ‬دلخوري‮ ‬هايش‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬با‭ ‬پدال‭ ‬گاز‭ ‬خالي‭ ‬كند‭ ‬وچنين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬حادثه اي‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‮ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬خانواده اي‭ ‬را‭ ‬سياه پوش‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬و‭ ‬چنين‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬نديده ايم‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬نكرده ايم‮.‬‭ ‬اما‮...‬‭ ‬زندگي‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬ما،‭ ‬جلوه هاي‭ ‬زيبا‭ ‬هم‭ ‬كم‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬ما‭ ‬سر‭ ‬نقد‭ ‬داريم‮.‬‭ ‬گفتن‭ ‬از‭ ‬تاريكي‮ ‬ها،‭ ‬تا‭ ‬دستي‭ ‬براي‭ ‬روشن‭ ‬كردن‭ ‬چراغ‭ ‬همت‭ ‬كند‮.‬‭ ‬گفتن‭ ‬از‭ ‬سياهي‮ ‬ها،‭ ‬تا‭ ‬دستي‭ ‬براي‭ ‬توليد‭ ‬سفيدي‭ ‬وضو‭ ‬بگيرد‮....‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 97 بازدید