خراسان جنوبی، تشنه نگاه ویژه است

جناب دکتر نوبخت بخوانند (۱)

سلام، آغاز هر نوشته است حتی اگر به کلمه هم در نیاید که واژه آغاز نوشته عین سلام است به ساحت بزرگ مخاطب، حتی اگر س.ل.ا.م کنار هم صف نکشند. اما در این نوشته، آمدند، کنار هم صف کشیدند و حتی دست بر سینه گذاشتند تا بگویند سلام. سلام آقای نوبخت. سرت سلامت، اما ما سوگواریم جناب معاون رئیس جمهور! سوگوار به دلیل خشکسالی کهنه ای که هر روز داغمان را نو می کند، درختانمان را می میراند، قنات ها را می خشکاند، چشمه ها که خیلی سال است، مرده اند. آقای معاون رئیس جمهور تدبیر و امید! خشکسالی هست، کهنه هم هست. هر سال هم که نو می شود، باز قطر کهنگی آن صد چندان می شود. اما باور داریم و «امید» که به «تدبیر» دولت روحانی و مردان بلند اندیشه ای چون شما، این بلا، به «ترسالی» برنامه، از این سرزمین دور شود.

آقای دکتر نوبخت! شما اهل اقتصادید. زبان آب و زمین را خوب می فهمید و نیک می دانید. اگر الف و ب نباشد،اگر آب نباشد، از سی حرف دیگر کاری ساخته نیست تا کنار هم بنشینند و نقشه خوش نقش توسعه بنویسند، پس اگر باور دارید که توسعه حق خراسان جنوبی است که یقین دارم باور دارید، طرح های انتقال آب به استان را از کاغذ بردارید و بر زمین بنشانید چه تا حرف به حرف نقشه ها و برنامه ها، به تلاش تبدیل نشود، قطره ای آب نخواهد آمد و لب های خشکیده زمین به تبخال بیشتر گرفتار خواهد شد.

آقای معاون! باور داریم، شما دولت شعار نیستید. مشی دکتر روحانی، عملگرایی مومنانه و عالمانه است. پس اگر دیگران به شعار، لحظه ای کام مردم را شیرین کردند، شما به عمل، شیرینی مدام را به مردم این استان هدیه کنید که حق مسلم شان است بهتر از دیروز زندگی کنند.جناب دکتر! مردم سختکوش این دیار، به رغم خشکسالی، غیرت را به میدان می آورند تا از کمترین ها، بیشترین بهره ها را ببرند، آنان، مثل مادری که بچه های کوچکش را به دندان می گیرد برای عبور دادن از خطر، برای بزرگ کردن برای... درختان بازمانده و مزرعه های باقی مانده را با شیوه ای چنین تا امروز، زنده نگه داشته اند. آنان از آب شرب خود می زنند تا حتی به اندازه یک لیوان آب هم که شده بیشتر به درخت هایشان برسد، رابطه آنان با درخت، هزار بار فراتر از یک رابطه اقتصادی که رابطه عاطفی، رابطه بنده خدا با نشانه خداست. پس به حرمت این نگاه کرامند هم که شده با کرامت برنامه ریزی مشکل خشکسالی این منطقه را در نظر آورید و با «تدبیر» علمی و عملی، «امید» را در این دیار جوان تر کنید.

جناب دکتر نوبخت! خوشبختی مردم زمانی کامل تر خواهد شد که صنایع تبدیلی هم در کنار تولید باشد، تا کشاورزانی که به هزار زحمت محصولی تولید می کنند «خود» بیشترین بهره را هم از آن داشته باشند، نه این که به دلیل نبود صنایع تبدیلی، ترک ها و پینه ها، بر دست هاشان بنشیند و حاصل دسترنجشان با ضریب چند برابر، به جیب دیگران واریز شود...

جناب دکتر! آرزوی من و ما و حتماً شما این است که خراسان جنوبی و همه ایران «بخت نو» بیابد تا از نوبختی به خوشبختی برسد و... در این باره باز هم با شما حرف دارم آقای معاون رئیس جمهور!

خراسان جنوبی - مورخ دوشنبه 1393/06/03 شماره انتشار 18767 /صفحه2/اخبار

/ 0 نظر / 90 بازدید