آبرو داری کنیم

 
ولکم فی رسول الله اسوة حسنه را که خداوند به «آیه» در قرآن جاودانه ساخت برای این بود که آدمیان در همه عصرها و نسل ها، همواره چشم به گفتار و رفتار پیامبر جاودانه داشته باشند و «مشق» زندگی از سلوک این «سرمشق» خدایی بنویسند تا در هیچ فرازی از زندگی، بی الگو نمانند در کلام نورانی و سیره عملی حضرت رسول(ص) اگر مطالعه کنیم در خواهیم یافت ظلم ستیزی و پرهیز دادن از ستم در همه شئون آن، بخش قابل توجهی از گفتار و منش فردی و حکومتی حضرت را دربرگرفته است و اصلا هر شمشیری که از نیام کشیده اند، برای رفع ظلم و رفع ستم بوده است که درباره آن فراوان خوانده ایم، اما ایشان نسبت به ستم هایی هم که به ظاهر «خرد» می آید همواره غیرت ورزیده و از آن پرهیز داده اند چه ستم ستم است اگر از طرف کفار قریش باشد نسبت به مسلمانان یا در میان خود ما باشد نسبت به هم. به هر حال باید از ستم پرهیز کرد چه بر خود و چه بر دیگران که از قضا ستمکار اول در حق خویش، در حق انسانیت و آخرت خویش ستم می کند. سپس دود این آتش به چشم دیگران می رود و ستم به غیر شکل می گیرد و همین نیز دستان مظلوم را راهی آسمان می کند برای نفرین و ... این کلام نورانی رسول اکرم(ص) است که؛ از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا می خواهد و خداوند حق را از حق دار، دریغ نمی دارد... پس هشدار باید داد همه مان را که گاه دست به تعدی بلند می کنیم یا زبان به ستم می گردانیم، یا قلم به ظلم و بیشتر هشدارمان باید داد که گاه ناآگاهانه چنین دست و دل و دیده سیاه می کنیم و بی آنکه حواس مان باشد و باز باید گفت که ستم تنها به تیغ و قداره نیست، تنها به زدن و شکستن و بستن نیست گاه سنگی که بر برج و باروی آبروی فرد می خورد بزرگ ترین ستم است، که زخم های تن را به مرهم می شود درمان کرد  اما زخم زبان را، تیغ خوردن آبرو را گاه هیچ مرهمی درمان که بماند، آرام هم نمی کند و از این ستم ها باید به خدا پناه برد که پیامبرش چنین می فرماید «از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش به آسمان می رود» و این شعله ها وقتی- خدای ناکرده- آتش به خرمن آبروی افراد افتد بیشتر شعله خواهد کشید اما اگر کسی آبروداری کند، بهشت را برای خویش مهیا خواهد کرد که رسول مهربانی می فرماید «هر کس آبروی مومنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود...» پس با پرهیز از ستم و آبروداری دیگران بهشتی شویم...

خراسان رضوی - مورخ یکشنبه 1392/10/08 شماره انتشار 18587 /صفحه اول و ۵/فرهنگی

/ 0 نظر / 101 بازدید