هشدارهايي كه هوشيارمان نمي كند

آن كه با دريافت  » هشدار«،  » هوشيار« نشود، با ضربت  »حادثه« از خواب » بيدار« خواهد شد، آن هم هنگامي كه شايد خيلي دير شده باشد، خيلي دير! اين را براي كساني مي گويم كه هشدارهاي ايمني را جدي نمي گيرند و حتي اگر هشداردهنده را » دشمن « ندارند و » دشنام« ندهند لااقل او را » مزاحمي« مستوجب » ملامت« مي شمرند كه به هر شكل بايد با »ناديده گرفتن هشدارهايش به او « خنديد و بي حرمتي كرد. باور نداريد به قصه رانندگي ما نگاه كنيد كه هيچ گاه نه هشدارها را و نه نشانه ها و علايم رانندگي را رعايت نمي كنيم و نتيجه اين مي شود كه بالاترين قربانيان جاده را تقديم مي كنيم تا اگر به قانون سلامتي احترام نگذاشتيم به قانون جبري طبيعت با اهداي قرباني، احترام بگذاريم تا دريابيم كه هيچ كس به اندازه خود ما نمي تواند با ما دشمني كند، اين را مي شود از مقايسه آمار شهداي جنگ با قربانيان جاده، در جاده هاي استان هاي خراسان دريافت كه به جاده هاي مرگ معروف شده است! از قصه پرغصه رانندگي- كه متاسفانه نشانگر فرهنگ ما شده است- بگذريم، باز هم هشدارهاي پليس هم كه براي مراقبت از خود و خانه و خانواده خود است ناشنيده مي ماند و هنگامي كه تلخي همه كاممان را فرا مي گيرد، ديگر دست را هم ناي بر سر زدن نيست.
در اين غفلت! بگذريم اين عادت ما شده است. جرات » محاسبه نفس« نداريم و از » نفس افتادن« را بهانه مي كنيم! حالا از اين زاويه به هشدارهاي ايمني درباره استفاده از ابزار گازسوز توجه كنيد و ببينيد چقدر به آن عمل مي شود و آن وقت خبرهاي منتشر شده در جرايد درباره قربانيان قاتل نامرئي را بخوانيد. قاتلي كه حوزه كاري‌اش نه مشهد و تهران و اصفهان بلكه هر شهر و شهرستان و حتي روستايي است كه گازكشي شده باشد و مردم دچار غفلت باشند
قاتلي كه از بس پيداست، نامرئي مي خوانندش! و همين را هم بهانه توجه نكردن مي كنند و بهايش را هم به جان مي پردازند، مسئله اي كه متاسفانه دارد مثل حوادث رانندگي، عادي مي شود و كسي نگاه فوق العاده به آن ندارد حال آن كه فوق العادگي حوادث را وقتي متوجه مي شويم كه ديگر كاري از دست كسي ساخته نيست و از اشك و آه و زاري هم حاصلي به دست نمي آيد.
اما اگر هشدارها، هوشيارمان كند، بسياري از اين حوادث اصلا" به وقوع نمي پيوندد مثل استفاده از كمربند كه جلوي ضربه مغزي شدن بسياري را گرفته است يا بازبيني كردن لوله بخاري و سيستم تهويه و اطمينان از سلامت وسيله گاز سوز كه جلوي قاتل نامرئي را مي گيرد. اما آيا به هشدارها، هوشيار خواهيم شد
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید