چرا‭ ‬خبرهاي‭ ‬منفي؟

هميشه‭ ‬از‭ ‬ديگران‭ ‬انتقاد‭ ‬كرده ايم‮.‬‭ ‬هميشه‭ ‬درباره‭ ‬ديگران‭ ‬‮«‬مو‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬‮«‬ماست‮»‬‭ ‬كشيده ايم،‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬هيچ‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬خويش‭ ‬هم‭ ‬چشمي‭ ‬گشوده ايم؟‭ ‬ما‭ ‬قلم‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ديگران‭ ‬مي‮ ‬نويسيم‮.‬
‭ ‬تريبون‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬گوييم‮.‬‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬هم‭ ‬نگريسته ايم؟‭ ‬فكر‭ ‬مي‮ ‬كنم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬كاري‭ ‬نكرده ايم‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پيگيري‭ ‬حقوق‭ ‬ديگران‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬تلاشيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬خودمان‭ ‬يادمان‭ ‬مي‮ ‬رود،‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نقد‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬فراموش‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬وجود‭ ‬درك‭ ‬كردم‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬پژوهشگر،‭ ‬نتيجه‭ ‬پژوهش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬جلوي‭ ‬رويم‭ ‬گشود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تاكيد‭ ‬پرسيد‭ ‬چرا‭ ‬خبرهاي‭ ‬منفي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬منفي‭ ‬هم‭ ‬منفي‮ ‬ترها،‭ ‬را‭ ‬بيشتر‭ ‬پوشش‭ ‬مي‮ ‬دهيد؟‭ ‬او‭ ‬شانزده‭ ‬روزنامه‭ ‬را‭ ‬گشود‭ ‬و‭ ‬خبر‭ ‬باند‭ ‬زشت كرداري‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬‮«‬پيكان‭ ‬كرم رنگ‮»‬‭ ‬جنايت‭ ‬مي‮ ‬كردند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ششم‭ ‬دي‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬يك‭ ‬خبر‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬برايم‭ ‬خواند؛‭ ‬خبر‭ ‬تجاوز‭ ‬مامورنماها‭ ‬به‭ ‬زن‭ ‬آرايشگر،‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬‮٢١‬‭ ‬روزنامه‭ ‬را‭ ‬گواه‭ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نوزدهم‭ ‬دي‮ ‬ماه‭ ‬بدان‭ ‬پرداخته‭ ‬بودند‮.‬
‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬پرسيد‭ ‬چرا‭ ‬رسانه ها،‭ ‬اين‭ ‬قدر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬خبرها‭ ‬مي‮ ‬پردازند‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬اگر‭ ‬هدف‭ ‬هوشيارسازي‭ ‬و‭ ‬فرهنگ سازي‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬خبرهاي‭ ‬مثبت‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬كرد‮.‬‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬اول‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كلمات‭ ‬ناپالوده‭ ‬و‭ ‬خبرهاي‭ ‬تلخ‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬كنيد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آخر،‭ ‬يك‭ ‬خط‭ ‬هشدار‭ ‬بدهيد‮.‬‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬آيد‭ ‬يا‭ ‬نيايد‭ ‬آن‭ ‬هشدار‮!‬
او‭ ‬معتقد‭ ‬بود‭ ‬گاه‭ ‬چنان‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬مجرمان،‭ ‬بي‮ ‬مهار‭ ‬و‭ ‬بي‮ ‬برنامه‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد‭ ‬كه‭ ‬جاي‭ ‬شاكي‭ ‬و‭ ‬متهم‭ ‬عوض‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مجرم‭ ‬يك‭ ‬قهرمان‭ ‬ساخته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬به‭ ‬گونه اي‭ ‬هم‭ ‬جامعه پذير‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬مجرمان‭ ‬همراهي‭ ‬و‭ ‬همدلي‭ ‬مي‮ ‬كند‮.‬
‭ ‬اين‭ ‬پژوهشگر،‭ ‬ماجراي‭ ‬‮«‬شاهرخ‭ ‬و‭ ‬سميه‮»‬‭ ‬را‭ ‬يادآوري‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬جنايتكار،‭ ‬چند‭ ‬عضو‭ ‬خانواده‭ ‬سميه‭ ‬را‭ ‬كشتند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اذهان،‭ ‬قهرمان‭ ‬شدند‮.‬‭ ‬راستي‭ ‬چرا؟‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬چرا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬پرسيد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬اهل‭ ‬قلم‭ ‬مي‮ ‬پرسم؛‭ ‬راستي‭ ‬چرا؟‭ ‬شايد‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دلايل‭ ‬آن‭ ‬اقبال‭ ‬مخاطب‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬خبرها‭ ‬باشد‮.‬
‭ ‬اما‭ ‬اينجا‭ ‬نقش‭ ‬اهل‭ ‬قلم‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬در‭ ‬مهندسي‭ ‬افكار‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬مگر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬مطابق‭ ‬سليقه‭ ‬عامه‭ ‬كار‭ ‬كنيم‭ ‬پس‭ ‬وظيفه‭ ‬سليقه سازي‭ ‬و‭ ‬ارتقاي‭ ‬سطح‭ ‬سليقه‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬ما‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬دلخوشي‭ ‬بعضي‮ ‬ها‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬وظيفه‭ ‬هشداردهندگي‭ ‬و‭ ‬هوشياركنندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬ببريم‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بيدار‭ ‬خواهد‭ ‬كرد؟‭ ‬اصلا‭ ‬اين‭ ‬مطالب‭ ‬چقدرجنبه‭ ‬آموزشي‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬بخواهيم‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬آموزش،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بپردازيم؟‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬الگوهاي‭ ‬مثبت‭ ‬نمي‮ ‬رويم؟‭ ‬چرا‭ ‬شهيدان‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬معرفي‭ ‬نمي‮ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تعريف‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬براساس‭ ‬رفتار‭ ‬اين‭ ‬مدل ها،‭ ‬بتوانيم‭ ‬مدال‭ ‬انسانيت‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬گردن‭ ‬آويزيم؟‭ ‬آيا‭ ‬با‭ ‬‮«‬درشت نمايي‮»‬‭ ‬زشتي‮ ‬ها،‭ ‬‮«‬درستي‮»‬‭ ‬شكل‭ ‬مي‮ ‬گيرد؟‭ ‬يا‭ ‬بايد‭ ‬‮«‬درستي‮»‬‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬درشت‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬زشتي‮ ‬ها‮»‬،‭ ‬جايي‭ ‬براي‭ ‬طرح‭ ‬حتي‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬يك‭ ‬نقطه‭ ‬نيابند؟‭ ‬راستي‭ ‬كدام‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬بهتر‭ ‬است،‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬وجوه‭ ‬مثبت‭ ‬يا‭ ‬منفي؟‭ ‬كداميك‭ ‬سازنده تر‭ ‬است؟(ص-۱۰-حوادث)

/ 0 نظر / 97 بازدید