تيغ‭ ‬قانون‭ ‬

اگرچه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بگير‭ ‬و‭ ‬ببندها‭ ‬و‭ ‬شاخ‭ ‬شكني‭ ‬از‭ ‬اوباش،‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬روي‭ ‬مي‮ ‬دهد،‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬خبري‭ ‬نيست‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬هم‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬فروكاسته‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬نتوان‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬آنها‭ ‬عنوان‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬داد‭ ‬اما‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هاي‭ ‬رفتاري‭ ‬و‭ ‬گفتاري‭ ‬دارند‭ ‬هستيم‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬جاي‭ ‬خوشحالي‭ ‬دارد‮.‬‭ ‬ابتدا‭ ‬فكر‭ ‬كردم‭ ‬صرفا‭ ‬توزيع‭ ‬بار‭ ‬رواني‭ ‬طرح‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬قاطع‭ ‬با‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬درتهران،‭ ‬به‭ ‬شهرستان ها‭ ‬رسيده‭ ‬و‭ ‬دليل‭ ‬مسئله‭ ‬است‮.‬‭ ‬اما‭ ‬شنيدم‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬نيز‭ ‬نيروي‭ ‬انتظامي،‭ ‬طرح‭ ‬ارتقاي‭ ‬امنيت‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اقدام‭ ‬دارد،‭ ‬منتها‭ ‬به‭ ‬سبك‭ ‬خودش‮.‬‭ ‬نشانه هاي‭ ‬توفيق‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬در‭ ‬خيابان ها‭ ‬ديد‭ ‬هرچند،‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬طرح ها‭ ‬با‭ ‬واكنش هاي‭ ‬متفاوت‭ ‬روبه‭ ‬رو‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬و‭ ‬نظرات‭ ‬مختلف‭ ‬نيز‭ ‬هم‮.‬‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬بهداشت‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬درمان‭ ‬اولويت‭ ‬مي‮ ‬دهم،‭ ‬معتقدم‭ ‬وقتي‭ ‬ناپرهيزي‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رعايت‭ ‬نكردن‭ ‬بهداشت‭ ‬بيمار‭ ‬شديم‭ ‬ديگر‭ ‬چاره اي‭ ‬جز‭ ‬درمان‭ ‬نداريم‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬درمان‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬عمل‭ ‬جراحي‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬اقدامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬زماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيمار‭ ‬نشده ايم‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬پيشگيري‭ ‬از‭ ‬بيماري،‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬كار‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬گذشت‭ ‬لاجرم،‭ ‬گذر‭ ‬آدمي‭ ‬به‭ ‬اتاق‭ ‬عمل‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬كساني‭ ‬مقصر‭ ‬بودند‭ ‬يا‭ ‬قصور‭ ‬مي‮ ‬ورزيدند‭ ‬مسئله‭ ‬ديگري‭ ‬است‮.‬‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مسائل‭ ‬اجتماعي‭ ‬هم‭ ‬ماجرا‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حرف‭ ‬آناني‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬تربيتي‭ ‬به‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬پديده‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬رفت‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬صحيح‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬است‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬كار‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬بهداشت‭ ‬تربيت‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬گذشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نيازمند‭ ‬درمان‭ ‬قانوني‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬چنين‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬افراد‭ ‬كارشان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬كشيده‭ ‬نشود‭ ‬هم‭ ‬سخن‭ ‬درستي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬افراد‭ ‬يا‭ ‬نهادهايي‭ ‬كوتاهي‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬اوباش‭ ‬گري‭ ‬چنين‭ ‬قد‭ ‬بكشد‭ ‬هم‭ ‬مسئله اي‭ ‬است‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬بشود‭ ‬بدان‭ ‬پرداخت‭ ‬بايد‭ ‬موي‭ ‬غفلت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ماست‭ ‬خيلي‮ ‬ها‭ ‬كشيد‮.‬‭ ‬اما‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود،‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬پديده‭ ‬اوباش گري‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬شهرها‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود‮.‬‭ ‬يعني‭ ‬تربيت‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود،‭ ‬فرهنگ‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود،‭ ‬قانون‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود‮.‬‭ ‬خانه‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬پليس‭ ‬و‭ ‬قضا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خود‮.‬‭ ‬هيچ‭ ‬كدام‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬جاي‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬بگيرد‭ ‬اما‭ ‬هركدام‭ ‬كه‭ ‬معطل‭ ‬بماند،‭ ‬زنجيره‮ ‬‭ ‬اجتماعي‭ ‬كردن‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬ريزد‭ ‬ولي‭ ‬چون‭ ‬مثلا‭ ‬زنجيره‭ ‬تربيت‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬كامل‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬نمي‮ ‬توان‭ ‬به‭ ‬قانون‭ ‬هم‭ ‬تعطيل‭ ‬باش‭ ‬داد‮.‬‭ ‬در‭ ‬هيچ‭ ‬كجاي‭ ‬جهان‭ ‬هم‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬تيغ‭ ‬و‭ ‬دشنه‭ ‬و‭ ‬چماق‭ ‬سخن‭ ‬مي‮ ‬گويند،‭ ‬جز‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬قاطع‭ ‬قانون‭ ‬پاسخ‭ ‬نمي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬طبيعي‭ ‬است،‭ ‬آنكه‭ ‬‮«‬كلوخ‮»‬‭ ‬شرارت‭ ‬و‭ ‬فتنه‭ ‬مي‭ ‬اندازد،‭ ‬بايد‭ ‬‮«‬سنگ‮»‬‭ ‬قانون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پاداش‭ ‬بستاند‭ ‬تا‭ ‬بداند،‭ ‬در‭ ‬شهر؛‭ ‬خبري‭ ‬هست‮...‬‭ ‬
اميدواريم‭ ‬اقدامات‭ ‬پليس‭ ‬در‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬اصفهان‭ ‬و‭ ‬شيراز‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬قرين‭ ‬موفقيت‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬جامعه‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬حس‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬اميدواريم‭ ‬نهادهاي‭ ‬متولي‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬قوميت‭ ‬جامعه،‭ ‬از‭ ‬خمودگي‭ ‬و‭ ‬رخوت‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬آيند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ايفاي‭ ‬فعالانه‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬وظيفه‭ ‬خود،‭ ‬فرصت‭ ‬بروز‭ ‬چنين‭ ‬ناهنجاري‮ ‬هايي‭ ‬ندهند‭ ‬و‭ ‬فضا‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬بهداشتي‭ ‬كنند؛‭ ‬كه‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬تيغ‭ ‬جراحي‭ ‬قانون‭ ‬نباشد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 108 بازدید