«بازنشسته‮ »‬ها‭ ‬‮«‬بازشاغل»مي‮ ‬شوند‮!‬

انسان‭ ‬بايد‭ ‬وقتش‭ ‬را‭ ‬سه‭ ‬قسمت‭ ‬كند‭ ‬؛‭ ‬يك‭ ‬قسمت‭ ‬كار‭ ‬يك‭ ‬قسمت‭ ‬عبادت‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬قسمت‭ ‬،‭ ‬استراحت‭ ‬‮.‬‭ ‬اين‭ ‬آموزه‭ ‬اسلام‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬متناسب‭ ‬باتوان‭ ‬بشري‭ ‬نيز‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬برهمين‭ ‬اساس‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬هرنوبت‭ ‬كاري‭ ‬را‭ ‬حدود‭ ‬هشت‭ ‬ساعت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬مي‮ ‬گيرند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قاعده‮ ‬‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬دستمزد‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬همين‭ ‬هشت‭ ‬ساعت‭ ‬بتواند‭ ‬همه‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تمشيت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬متوسط‭ ‬از‭ ‬امكانات‭ ‬مورد‭ ‬نياز‭ ‬بهره مند‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬تيتر‭ ‬‮«‬افزايش‭ ‬تقاضاي‭ ‬باز‭ ‬نشسته ها‭ ‬براي‭ ‬كار‮»‬‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬مدير‭ ‬كل‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اجتماعي‭ ‬خراسان‭ ‬شمالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬صفحه‭ ‬درج‭ ‬شد‭ ‬دقت‭ ‬كنيد‮.‬‭ ‬آيا‭ ‬در‭ ‬نخواهيد‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬چرخه‭ ‬زندگي‭ ‬ميزان‭ ‬نمي‮ ‬چرخد؟
آيا‭ ‬كسي‭ ‬و‭ ‬كساني‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬را‭ ‬آن قدر‭ ‬مهم‭ ‬خواهند‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬چرايي‭ ‬ماجرا‭ ‬باشند؟
آيا‭ ‬كساني‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬زحمت‭ ‬خواهند‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬افراد‭ ‬شاغل‭ ‬نگاهي‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬تدبير‭ ‬بيندازند؟‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬‮...‬
اين‭ ‬منطقي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مردم‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬شمالي‭ ‬يا‭ ‬هرجاي‭ ‬ديگر،‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬نوبت‭ ‬كاري‭ ‬تامين‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬واقعيت‭ ‬هم‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬؟‭ ‬نگاهي‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬برخود‭ ‬بيندازيم‭ ‬‮.‬‭ ‬چه‭ ‬مي‮ ‬بينيم‭ ‬؟
كارگر‭ ‬و‭ ‬كارمند‭ ‬دو‭ ‬شيفته‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬،‭ ‬تازه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬بسيارشان‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬ماشين‭ ‬كرايه كشي‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬جايي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مشغولند‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬هم‭ ‬‮«‬هشت»شان‭ ‬گرو«نه»شان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬هزينه ها‭ ‬بر‭ ‬نمي‮ ‬آيند‮.‬
نگوييد‭ ‬فزون خواهي‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬تجمل‭ ‬و‮...‬‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬تامل‭ ‬بفرماييد‭ ‬در‭ ‬خواهيد‭ ‬يافت‭ ‬اجاره‭ ‬يك‭ ‬خانه‭ ‬معمولي‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬يك‭ ‬نوبت‭ ‬كارگر‭ ‬و‭ ‬كارمند‭ ‬خيلي‭ ‬بيشتر‭ ‬است‭ ‬‮.‬‭ ‬تازه‭ ‬سيب زميني‭ ‬و‭ ‬پياز‭ ‬وتخم‭ ‬مرغ‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬مثل‭ ‬طلا‭ ‬قيمتش‭ ‬به‭ ‬ساعت‭ ‬عوض‭ ‬مي‮ ‬شود‮!‬
آن‭ ‬وقت‭ ‬ديگر‭ ‬مردم‭ ‬سيب زميني‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬توانند‭ ‬بخورند‭ ‬و‭ ‬‮«‬املت‮»‬‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬غذاي‭ ‬اعياني‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‮ ‬آيد‮!‬
حالا‭ ‬به‭ ‬اجاره خانه‭ ‬و‭ ‬هزينه‭ ‬خورد‭ ‬وخوراك‭ ‬،‭ ‬هزينه‭ ‬تحصيل‭ ‬بچه ها،‭ ‬هزينه درمان‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اضافه‭ ‬كنيد‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬حق‭ ‬خواهيد‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬افراد‭ ‬شاغل‭ ‬بايد‭ ‬چند‭ ‬نوبته‭ ‬كار‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬‮«‬باز‭ ‬نشسته‮»‬‭ ‬ها‭ ‬‮«‬باز‭ ‬شاغل‮»‬‭ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬پدر‭ ‬بزرگ ها‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬گور‭ ‬در‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬زندگان‭ ‬بشتابند‭ ‬و‭ ‬‮...‬‭ ‬اين‭ ‬يك‭ ‬سويه‭ ‬ماجراست‭ ‬و‭ ‬سويه‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬هشدار‭ ‬برانگيز‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬چه‭ ‬هر‭ ‬ا‭ ‬نسان‭ ‬يك‭ ‬ظرفيت‭ ‬محدود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬واقعا‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬نوبت‭ ‬كاري‭ ‬نمي‮ ‬تواند‭ ‬كار‭ ‬قابل‭ ‬قبولي‭ ‬عرضه‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬درصد‭ ‬خطا‭ ‬در‭ ‬كاربالا‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬اين‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬ناراضي‭ ‬هستيم‭ ‬‮.‬‭ ‬بيمار‭ ‬از‭ ‬پرستار‭ ‬،‭ ‬پرستار‭ ‬از‭ ‬بيمارستان‭ ‬،‭ ‬مسافر‭ ‬از‭ ‬راننده‭ ‬،‭ ‬راننده‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬،‭ ‬مصرف كننده‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬كننده‭ ‬‮.‬‭ ‬كارفرما‭ ‬از‭ ‬كارگر‭ ‬،‭ ‬كارگر‭ ‬از‭ ‬كارفرما‭ ‬و‮...‬‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬ناراضي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نارضايتي‭ ‬رفتارهاي‭ ‬نازيبا‭ ‬را‭ ‬پيامد‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬رفتارها‭ ‬چونان‭ ‬نقطه‭ ‬سياهي‭ ‬در‭ ‬رفتار‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬اخلاقي‭ ‬ما‭ ‬باقي‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬‮...‬‭ ‬بگذريم‭ ‬اگر‭ ‬بخواهيم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد‭ ‬بنويسيم‭ ‬يك‭ ‬رمان‭ ‬بلند‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقال‭ ‬نمي‮ ‬گنجد‭ ‬‮.‬‭ ‬بله،‭ ‬بازنشسته‭ ‬نبايد‭ ‬فرصت هاي‭ ‬شغلي‮ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬كند‮.‬‭ ‬منتها‭ ‬بايد‭ ‬براي‭ ‬زندگي‭ ‬هم‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬دغدغه‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬نبايد‭ ‬از‭ ‬خجالت‭ ‬نداري‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬نوه‭ ‬شيرين زبانش‭ ‬ببندد‮.‬‭ ‬نبايد‭ ‬جلوي‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬همسايه‭ ‬شرمنده‭ ‬شود‭ ‬‮.‬‭ ‬بازنشسته‭ ‬بايد‭ ‬صاحب‭ ‬حرمت‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬شاغل‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬نوبت‭ ‬كاري‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬معمول‭ ‬و‭ ‬مطابق شان‭ ‬خود‭ ‬اداره‭ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬‮...‬‭ ‬آيا‭ ‬مي‭ ‬شود؟‭ ‬آيا‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬حتي‭ ‬آرزو‭ ‬كرد‭ ‬بشود؟
آيا‭ ‬‮...‬‭ ‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 91 بازدید