حرف‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬بشنويد‭ ‬

يكم‮:‬‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬آمدند‭ ‬اخطار‭ ‬دادند‭ ‬براي‭ ‬پلمپ‭ ‬چاه هاي‭ ‬آب‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬كاهو‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬ما‭ ‬مانده ايم‭ ‬و‭ ‬كشاورزي‮.‬‭ ‬اما‭ ‬مگر‭ ‬كشاورزي‭ ‬بدون‭ ‬آب‭ ‬هم‭ ‬ممكن‭ ‬است‮.‬‭ ‬اصلا‭ ‬مگر‭ ‬آبادي‭ ‬و‭ ‬آباداني،‭ ‬بدون‭ ‬آب‭ ‬شدني‭ ‬است‮...‬
مرد‭ ‬از‭ ‬غصه اي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬پرغصه تر‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬وقتي‭ ‬مزرعه ها‭ ‬و‭ ‬باغ‮ ‬ها‭ ‬خشك‭ ‬شوند،‭ ‬من‭ ‬اما‭ ‬گفتم‭ ‬شايد‭ ‬چاه ها‭ ‬مجوز‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬غيرقانوني‭ ‬حفر‭ ‬شده‮ ‬‭ ‬است‮.‬‭ ‬او‭ ‬اما‭ ‬جوابم‭ ‬را‭ ‬جور‭ ‬ديگري‭ ‬داد؛‭ ‬سال‮ ‬هاست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬حفر‭ ‬چاه ها‭ ‬مي‮ ‬گذرد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬همين‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬چاه ها‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‮ ‬دادند،‭ ‬و‭ ‬كالاي‭ ‬تعاوني‮ ‬‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬دادند‮.‬‭ ‬خوب‭ ‬اگر‭ ‬غيرقانوني‭ ‬بوديم‭ ‬بايد‭ ‬همان‭ ‬زمان ها‭ ‬جلويمان‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬گرفتند،‭ ‬نه‭ ‬امروز‮...‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬ماندگاري‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬پرهيز‭ ‬از‭ ‬كوچ‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬مي‮ ‬گويند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬كارها،‭ ‬وقتي‭ ‬آب‭ ‬نباشد،‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬ماند؟‭ ‬حالا،‭ ‬ما‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬‮«‬كاهو‮»‬‭ ‬هم،‭ ‬كم‭ ‬كم‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬مهاجرت‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬باشيم‭ ‬و‭ ‬چندين‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬فهرست‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬بالاي‭ ‬حاشيه‭ ‬نشيني‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬بايد‭ ‬ثبت‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬منتظر‭ ‬خبرهاي‭ ‬بد‭ ‬باشيد‮.‬‭ ‬خبرهايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬شهر‭ ‬متاسفانه‭ ‬كم‭ ‬روي‭ ‬نمي‮ ‬دهد‮...‬‭ ‬او‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬حرف‭ ‬هايش‭ ‬به‭ ‬مسئولان‭ ‬برسد‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬‮«‬سهراب‭ ‬كشان‮» ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬روي‭ ‬دهد،‭ ‬نوشداروي‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬عنايت‭ ‬كنند‮.‬
دوم‮:‬‭ ‬پيرمرد،‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬معلول‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مستمري‮ ‬بگير‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬هم‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬گفتن‭ ‬ندارد‮...‬‭ ‬راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬او‭ ‬وقتي‭ ‬روزگار‭ ‬افراد‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬شاغل‭ ‬زرداست،‭ ‬روزگار‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬افرادي‭ ‬چون‭ ‬او‭ ‬اگر‭ ‬سياه‭ ‬نباشد،‭ ‬خاكستري‭ ‬خواهد‭ ‬بود‮.‬‭ ‬او‭ ‬انگار‭ ‬گوشي‭ ‬تلفن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ديگرش‭ ‬مي‮ ‬داد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬لحظه اي‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬ناشكري‭ ‬نمي‮ ‬كنم،الحمدا‮...‬‭ ‬همين‭ ‬مقرري‭ ‬محدود‭ ‬هست‮.‬‭ ‬آب‭ ‬باريكه اي‭ ‬براي‭ ‬تر‭ ‬كردن‭ ‬لب،‭ ‬اما‭ ‬مشكل‭ ‬اينجاست‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬تامين‭ ‬اجتماعي،‭ ‬مقرري‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بانك‭ ‬واريز‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬انگار‭ ‬براي‭ ‬بانك‭ ‬سخت‭ ‬است،‭ ‬حق‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بدهد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬آخرين‭ ‬واريزي‮ ‬‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬مانده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬همه‭ ‬پولم‭ ‬هم‭ ‬چهار‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تزريق‭ ‬آمپول‭ ‬براي‭ ‬همسرم‭ ‬پرداختم‮...‬‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬نمي‮ ‬دانم‭ ‬چه‭ ‬بايد‭ ‬بكنم‮.‬‭ ‬من‭ ‬سيدم‮.‬‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬رسول‭ ‬خدا‭ ‬‮(‬ص‮)‬‭ ‬صدقه‭ ‬هم‭ ‬نمي‮ ‬خواهم‭ ‬اما‭ ‬كاش‭ ‬بانك‭ ‬فكر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بكند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬سال‭ ‬نو،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬شرمنده تر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نكند‮...‬‭ ‬كاش‭ ‬بدانند‭ ‬ديگر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬رمق‭ ‬در‭ ‬بازو‭ ‬نمانده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬بتوانيم‭ ‬با‭ ‬سيلي‭ ‬صورت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سرخ‭ ‬كنيم‮.‬‭ ‬كاش‮...‬‭ ‬
سوم‮:‬‭ ‬از‭ ‬قصه‭ ‬كارگران‭ ‬شركتي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬اوضاع‭ ‬تلخ‭ ‬آنها.آنهايي‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬شيفته‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنند‭ ‬اما‭ ‬حقوقشان‮...‬بگذريم‮.‬‭ ‬حرف‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬بيمارستان‭ ‬بزرگ‭ ‬مشهد‭ ‬كار‭ ‬مي‮ ‬كنيم‮.‬‭ ‬كارفرماي‭ ‬قبلي‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬ازاي‭ ‬شش‭ ‬ماهي‭ ‬كه‭ ‬كارگر‭ ‬او‭ ‬بوديم‭ ‬سهم‭ ‬عيدي‭ ‬و‭ ‬پاداش‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بدهد،‭ ‬اما‭ ‬نداد‮.‬‭ ‬حالا‭ ‬كارفرماي‭ ‬تازه‭ ‬هم‭ ‬لطفي‭ ‬نمي‮ ‬كند‮.‬‭ ‬مسئولان‭ ‬بيمارستان‭ ‬هم‭ ‬كلا‭ ‬از‭ ‬قبول‭ ‬هر‭ ‬مسئوليتي‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ما‭ ‬شانه‭ ‬خالي‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬مناقصه،‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬هم‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬امروز‭ ‬صداي‭ ‬ما‭ ‬كارگران‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬نمي‮ ‬شنود‮.‬‭ ‬ما‭ ‬اما‭ ‬مي‮ ‬خواهيم‭ ‬چنان‭ ‬فرياد‭ ‬كنيم‭ ‬تا‭ ‬خدا‭ ‬بشنود‭ ‬و‭ ‬بترسند‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬كارگر‭ ‬را‭ ‬ناديده‭ ‬مي‮ ‬گيرند‮.‬‭ ‬بترسند‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بندگان‭ ‬خويش‭ ‬بندگاني‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬او‭ ‬پناهي‭ ‬ندارند،‭ ‬سخت‭ ‬غيور‭ ‬است‮.‬‭ ‬بترسند‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬كارگري‭ ‬خسته‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬نشسته،‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دعا‭ ‬بردارد‮.‬‭ ‬بترسند‮...‬
چهارم‮:‬‭ ‬اينها،‭ ‬سه‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬تلفن هايي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬صاحب‭ ‬قلم‭ ‬مي‮ ‬خواستند‭ ‬درد‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بازگويد،‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬داد‭ ‬مي‮ ‬ستانند،‭ ‬دادشان‭ ‬را‭ ‬بستانند‮.‬‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬حق‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬بيفتند،‭ ‬تا‭ ‬درآستانه‭ ‬سال‭ ‬نو،‭ ‬غمي‭ ‬كهنه‭ ‬در‭ ‬دل ها‭ ‬نماند‮.‬‭ ‬آنها‭ ‬چيز‭ ‬زيادي‭ ‬نمي‮ ‬خواستند،‭ ‬حقشان‭ ‬را‭ ‬مطالبه‭ ‬مي‮ ‬كردند‮.‬‭ ‬فقط‭ ‬همين‮.‬‭ ‬اميد‭ ‬كه‭ ‬دست‭ ‬‮  ‬اندركاران‭ ‬هم‭ ‬حقشان‭ ‬را‭ ‬بدهند‭ ‬و‮...‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬همين‮!‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 94 بازدید