برائت از خوي مشركانه

برائت از مشركان از مؤلفه هاي اصلي حج ابراهيمي است و با آن، موحدان و ابراهيميان امروز در مبارزه اي نرم، هم از چهره شيطان نقاب برمي گيرند و هم از آن چهره زشت برائت مي جويند. برائت از مشركان يك مراسم تشريفاتي نيست بلكه برنامه اي شرعي، منطقي و اثرگذار است و صدالبته برائت از مشركان، مابه ازاي داخلي براي جهان اسلام و مابه ازاي شخصي براي مسلمانان هم دارد و به اين شكل كه جهان اسلام بايد گرد استعمار گوناگون مشركان را از جامه بتكاند، به سلطه آنان در همه حوزه هاي علمي، پژوهشي، اقتصادي، فرهنگي و... پايان دهد و به استقلال و استغنا برسد و آحاد مسلمانان نيز هركدام برائت از مشركان را بايد با مشي و ابزار موحدانه ابراز كنند چه، زير سلطه بودن، تبري جستن را از مفهوم وسيع آن تهي مي كند، چنان كه تولي بدون اخوت و برادري، دل اهل ايمان را به هم نزديك نمي كند. آمريكا عملا بايد براي ما مرده باشد و بي نياز از او پرچم اسلام را هر روز بر بامي رفيع تر برافرازيم و ما خودمان، هر كدام نيز بي نيازي از اهل شرك را در رفتار خويش نشان دهيم. مراسم پرشكوه برائت از مشركان هم مي تواند «شكوه» از آناني باشد كه با مشركان خويشاوند مي شوند و هم «شكوه» ايمان موحدان باشد كه توحيد كلمه را در كلمه توحيد به جهان نشان مي دهند... " بايد قوي بشويم در همه حوزه هاي علمي و اقتصادي و فرهنگي و سياسي و حتي نظامي، بايد «واعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوا...» را تحقق بخشيم. " اين اولين مراسم حجي است كه يك رئيس جمهوري اسلامي ايران در آن شركت مي كند و حضور او در مراسم برائت از مشركان، فرصت مغتنمي است تا مسلمانان پرشكوه تر از هميشه، هويت توحيدمحور خود را با نفي شرك نشان دهند و فرياد برائت از شرك و مشركان را سردهند، قطعا چشمان جهان منتظر لحظه اي است تا ببيند در جمع برائت جويان احمدي نژاد كجا مي ايستد. " برائت از مشركان نبايد به حج خلاصه شود بلكه برائت عملي بايد در عمل و رفتار و گفتار و حتي پندارها تبلور يابد و ما را به كنش گري عالمانه بكشاند تا بتوانيم پرچم عزت خويش را برافرازيم و پرچم را به دست مسئولان كشور بدهيم تا هرجا كه مي روند در كنار سلام و سلامت خواهي براي اهل ايمان و برجسته كردن تولي و دوستي براي دوستان خدا، از دشمنان خدا و خلق برائت جويند. يعني روساي جمهور، وزرا، سفرا، نمايندگان و... كه در جمع هاي جهاني حضور مي يابند بايد حضور و كلامشان، برنامه و منش شان، تجلي كننده دوستي با دوستان خدا و بندگان حضرت دوست باشد و نيز نشان دهنده بيزاري از هر آنچه غيرحق است آن تولي و دوستي و اين برائت و بيزاري هم بايد اقامه شود، مثل نماز تا جهان از بي عدالتي، فقر، بيداد، شرك و هرچه زشتي و پلشتي است خالي و از هرچه زيبايي، حق، عدالت و... سرشار شود تا جهاني داشته باشيم، شايسته زندگي كردن و خوب زندگي كردن. " پيام رهبر انقلاب را به جان بخريم. هم در حوزه جهاني، هم اجتماعي و هم در حوزه مسئوليت فردي و مخصوصا در اين حوزه بكوشيم، خلق وخوهاي غيرتوحيدي از قبيل ريا، نفاق، دروغ، پارتي و... از جان به در كنيم. چه برائت از مشركان نه با شرك آشكار مي سازد نه با شرك پنهان، پس از همه اخلاق هاي شرك آلود جان پاك كنيم و با انديشه پاك، دل پاك، گفتار پاك و دست پاك، برائت از آلودگي مشركانه را فرياد زنيم. (ص-۱۲--اندیشه)

/ 0 نظر / 95 بازدید