فقط ۲کار عیب دارد؟!

سیاه و سفید(٣١١)

متاسفم، دروغ گویی برای ما «زشتی زدایی» و ارتکاب آن راحت شده است. دروغ می گوییم و اصلا هم به فکرمان نمی رسد که این کار بسیار ناپسند است. بنده خدایی را می شناختم که می گفت هرگاه دروغ کم بیاورم، شاید راست بگویم، البته به شوخی می گفت اما زندگی و رفتار جدی اش هم با این شوخی تفاوتی نداشت! گفتمش، چرا این همه دروغ می گویی، گفت: در دنیا فقط دو کار عیب دارد و آن هم «دزدی و بی بند و باری» است و الاهرکاری می شود مرتکب شد! تعجب کردم از این منطقش، منطق که نه، از این ساخت فکری اش و آن چه برای خود تعریف کرده بود و زیرساخت رفتارش همین بود، لذا به جز دزدی و بی بندوباری به هر کاری دست می زد، کم فروشی، گران فروشی، کم کاری، چشم چرانی، دعوا و چاقوکشی و ... را اصلا بد نمی دانست که از آن رویگردان شود، حتی به عقلش هم نمی رسید که کم فروشی و گران فروشی هم می تواند یک معنای دزدی باشد. چشم چرانی و به خانه این و آن سرک کشیدن، نگاه هوس آلودش را به چهره این زن و آن دختر دوختن هم می تواند به نوعی بی بندوباری باشد. بگذریم، به پیشینه زندگی اش که نگاه می کردی می دیدی رفتار خانواده اش هم از همین نوع است و اصلا رفتار او را از خانواده اش کپی گرفته اند اما نکته تلخ این بود که او از سرنوشت سیاه خانواده اش عبرت نگرفته بود. خب روشن است که خود او به عبرت دیگران تبدیل می شود، چنان که شد. زندان از پی زندان و مشکل از پی مشکل برای او رقم خورد اما باز هم دست برنداشت ... بگذریم، این شرح حال یک نفر بود، اما در زندگی ما ها کم از این جور رفتارها نیست، راستی چه قدر دروغ می گوییم؟ آیا آمار روزانه اش را داریم؟ کاش می شد، برای کلام، برای رفتارها، «کنتور» گذاشت، شاید این گونه می شد بهتر حساب و کتاب کرد و روشن تر به نتیجه رسید، آن وقت شاید، بله، باز هم شاید به فکر می افتادیم تا با کاستن از آمار دروغ هایمان از قطر سیاهی زندگی بکاهیم. می توانستیم، با اصلاح گفتار و رفتارمان، صلاح را در زندگی خود محقق کنیم، زیباتر رفتار کنیم و زیباتر ببینیم در جامعه...

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1389/10/30 شماره انتشار 17753 /صفحه٨/خانواده و سلامت

/ 0 نظر / 101 بازدید