انتخاب دهم مردم ۲۰ گرفتند

 

 

*دیروز از آسمان معرفت می بارید و از زمین غیرت می جوشید. دیروز یوم ا... شد در سراسر ایران تا مردمان به هر زبان و قومیت یک دل شوند و به بهترین شکل ممکن تابلوی وحدت ملی را نقش کنند.

*دیروز مردم ۲۰ گرفتند و این مهم تر از آن است که چه کسی رای می آورد، مهم تر از این است که کلید اتاق ریاست جمهوری به دست کدام یک از فرزندان ایران می رسد. مهم این است که ایرانیان یک روز مهم را به یک حماسه ملی بدل کردند.

*دیروز روز رستاخیز آگاهی و شعور بود، قیامت معنا و بهار شکوفه  دادن حس ایران خواهی. دیروز حتی درختان، حتی چشمه ها، حتی کبوتران شورونشاط دیگری داشتند، گویا به تحسین مردمی لبخند می زدند که با دستان پروضو سرنوشت فردای خود را رقم می زدند.

*دیروز کرد و ترک و بلوچ، عرب و لر و گیلک و مازنی و فارس و... ایرانی بودن خود را و سرفراز بودن ایران را نجیبانه و پرشکوه با برگ های رای فریاد کردند. دیروز اگر چشمی تاب دیدن داشت، استمرار پرنورتر خورشید عزت ایران را می توانست دید و بسیار دیدند این عید را.

*دیروز، خانه دل ها غبارروبی شد و همه آینه سان آمدند تا آدینه را، این روز ناگهان را، این روز ناگهان مبارک را، این روز ناگهان مبارک عید را، با حضور آگاهانه خود جشن بگیرند و چه پرشکوه بود این جشن و چه عزیز است ایران.

*دیروز، یک نمره۲۰ پای کارنامه ملت نجیب و فهیم ایران نوشته شد و امروز، هر کس که مورد اعتماد مردم قرار گرفت و ردای ریاست جمهوری اسلامی را بر شانه انداخت باید رئیس  همه  جمهور باشد و خدمت گزار همه مردم. باید همه مسئولان دست به دست هم دهند و یاری اش کنند برای شتاب توسعه همه جانبه در این ملک.

*فردا هر کس رئیس جمهور شد یادش باشد این مردم بزرگ، به هر گرایش و رای و اندیشه، شایسته تقدیر و قدر دیدن و قدر دانستن هستند و او باید در برابر آن ها تعظیم کند.

*دیروز، روز مردم بود، روز نظام، روز رهبر انقلاب و امروز و فردا و همه فرداها هم باید چنین باشد و برای این رئیس جمهور بیش از همه باید تلاش کند.

صفحه 11 صفحه ویژه ، شماره سریال 17286 ، تاریخ انتشار 880323
/ 0 نظر / 108 بازدید