همسایه! چشم باید شد

 

 ... و نوروز آغاز می شود وقتی گلدسته ها، دعای تحویل سال را بخوانند و کبوتران حرم، پرواز را آغاز کنند. نوروز آغاز می شود وقتی صحن طلا، طلوع عید را بشارت دهد و نوروز آغاز می شود، وقتی من، تو، ما، شما و همه نوشدن و نوترشدن را بالغ شویم.

 تعطیلات عید، فصل چشم گرداندن و گردشگرشدن هم هست. گاه دیدن نشانه های خدا. دیدن نشانه ها و تامل در اشارت ها و ایمان به صاحب اشارت ها و دریافت بشارت بندگی.

برای رسیدن، راهی جز رفتن نیست فقط باید تلاش کرد، رفتن به سمت مقصد درست طراحی  شود، تا درستی در رفتار و کردارما هم بنشیند.

 خراسان رضوی، که خاکش عبیرافشان است و کوچه هایش بهشت، به یمن خورشید هشتم، همواره روشن است و روشنایی را هم به خویش می خواند پس روشن باید بود و به روشنایی چشم، تماشا باید کرد این دیار را...

... و حرف آخر؛ ... نوروزتان مبارک، جاذبه های گردشگری خراسان رضوی، چشم به راهند تا از زیارت یار بازگشتگان، آنان را نیز به گوشه چشمی بنوازند.. .همسایه! چشم باید شد

صفحه 10 صفحه ویژه ، شماره سریال 17227 ، تاریخ انتشار 871228

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید