شهدای مظلوم کربلای ۴ را فراموش نکنیم


شاید بتوان گفت: بچه های کربلای ۴ از مظلوم ترین رزمندگان دوران دفاع مقدس اند و شهدایش هم مظلوم ترینند. اگرچه این عملیات در مقایسه با عملیات های بزرگی چون والفجر ٨ و کربلای ۵ و... چندان پیروزمندانه نبود اما پیروزی یک روی سکه عشق است. این سکه روی دیگری هم دارد و آن شهادت است و خونی که مثل بذر در زمین می رود تا فردا در قامت پیروزی جلوه کند و قصه کربلای ۴ و خون شهدایش، به خصوص غواصان دلاورش بذرهای سرفرازی بودند که خیلی زود به بار نشستند تا ما در کربلای ۵ شاهد نخل تناور و پرشکوفه پیروزی باشیم. آری پیروزی کربلای ۵ ثمره مجاهدت های غریبانه شهدای کربلای ۴ بود، نتیجه خون های پاک دلاوران از جان گذشته لشکر ۵ نصر، ١۵۵ ویژه شهدا، ٢١ امام رضا، ١٧ علی بن ابی طالب، ۴١ ثارا...، ١٠ سید الشهدا، ٢٧ محمد رسول ا...، ٨ نجف اشرف، لشکر ١٩ فجر... که عاشورا را به خون روایت کردند تا «هل من ناصر »حسینی یک بار دیگر مردان حماسه را به خویش بخواند و کربلای ۵ خلق شود. من اگرچه فیض هم نفسی و هم سنگری را با دلاوران کربلای ۴ نداشتم، شرح رزم آنان را شنیده ام و خوانده ام و خوب می دانم وقتی غواصان به خط می زدند، با توکل و یقین فقط به رفتن و انجام تکلیف فکر می کردند، نه به باز آمدن. آنان رفتند تا ایران سرفراز بماند و ماند هم این را می شد در چهره مغموم یاران به جا مانده از کاروان شهدای کربلای ۴ تماشا کرد.

یادم است آن روزها را در خرمشهر و آبادان و شلمچه چه خبر بود و خوب به یاد دارم قبل از عملیات کربلای ۵ بزرگانی که می آمدند و فرماندهانی که سخن می گفتند با یقین تأکید داشتند که این غم ها به زودی با پیروزی بزرگ تر از دل ها و دیده ها زدوده خواهد شد و خیلی زود تنها ١۶ روز پس از کربلای ۴، آن حماسه بزرگ خلق شد، یعنی ساعت ٢ بامداد ١٩ دی ماه ۶۵، و در این عملیات که شیوه های نوین جنگ در روز هم در آن به اجرا درآمد ٨٠ فروند هواپیمای دشمن توسط پدافند و تیزپروازان نیروی هوایی ارتش سرنگون، ٧٠٠ تانک و نفر بر منهدم و تجهیزات و ادوات دشمن نابود و ٨١ تیپ و گردان مستقل دشمن هم منهدم شد و برای یک بار دیگر قابلیت های نظامی دشمن که بسیار هم توانمند بود در برابر اراده معطوف به دعای شهدای ما سرتسلیم فرود آورد تا آبزرور چاپ پاریس بنویسد «برای اولین بار از آغاز جنگ، ناظران و کارشناسان غربی در مورد امکانات دفاعی عراق دچار تردید شده اند» و بی بی سی هم اذعان داشت که «موفقیت ایران در عبور از دریاچه ماهی، یک بار دیگر توانایی این کشور را نشان داد» و نیوزویک هم نوشت «تهاجم ایران، این احتمال را که یک طرف حقیقتا بر دیگری پیروز شود برای اولین بار مطرح ساخت».

آری در کربلای ۵ ما ماشین جنگی عراق و یارانش را در هم کوبیدیم و این موفقیت رهین خون های پاک شهدای کربلای ۴ بود.شهدایی که به جان، راه را برای پیروزی های بعدی آماده کردند.

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17162 ، تاریخ انتشار 871003

 

/ 0 نظر / 91 بازدید