حرمت بوی «زهرا» می دهد بی بی جان

 

 

کریمه ای

اهل بیت کرامت را

ای مادرترین دختر دنیا

که بر دامنت

هزار در هزار ستاره پروردی

زندگی یافتگان دریای کرامت شما بی بی

هزار در هزارانند

و واژه هایی که به اشارت شما

از لب های پاک می  بارد نیز

به فراوانی باران آسمان می رسد

شما بی بی 

فاطمه اید و معصومه

صاحب زیارتنامه ای که

از لبان معصوم جاری شد

و حرم شما

برای اهل معنا

شعبه ای از حرم

بی بی فاطمه زهراست

که اگر به خواست الهی مخفی است

اما عارفان

در حرم شما

نور زهرا می بینند

و عصمت فاطمی

گواه این ماجرا

ختم مجربی است که

اهل دلی-بزرگی

در آرزوی زیارت قبر فاطمه زهرا(س) می گیرد

و پاسخش را از معصوم چنین می گیرد

به زیارت قبر فاطمه معصومه(س) بروید...

حرم شما بی بی !

محل فرود دل هایی است که

در هوای زیارت مادرتان

-حضرت فاطمه زهرا-(س)

پرواز می کند

و محل نزول آیات عشق نیز هم

که اگر نبود این

این همه انسان های بزرگ

در حریم شما قد نمی کشیدند

و بزرگی را به ما نمی آموختند

شما مادرترین دختر دنیایید

و هر کس به اندازه معرفت خویش

می تواند خود را فرزند شما بداند

به اندازه نمازهای مقبولی که دارد

به اندازه آیاتی که در او جاری است

به اندازه زیبایی زندگی اش

شما مادر ایرانید

پایداری این ملک را

از شما می دانیم

که در یک سوی این خاک

تا خدا قامت کشیده اید

و دیگر سو

امام ماست و برادر شما

حضرت رضا(ع)

که قرار زمین است و زمان

چنان که امام زمین است و زمان

آسوده خاطری ما

نه از غفلت است

که از معرفت است

و چون شما بزرگ نگهبانانی هستند

خاطر آسوده داریم

که این ملک ناخدایانی با خدا دارد

و مادری که

چادرش به کرامت

حرم همه فرزندانش می شود

و کوتاه است دستی که بخواهد

به این رفعت بلند چنگ اندازد

و شکسته است پایی که

برای این خاک در چکمه شود...

 

 خراسان رضوی - مورخ سه‌شنبه 1391/06/28 شماره انتشار 18220 /صفحه7/فرهنگی

/ 0 نظر / 91 بازدید