جریان اب

بازی با برگ های سوخته در دستور کار جناح ها قرار گرفته است . راست با برگ های شریعتمداری و فاکر و علیزاده بازی می کند .چپ با عبدی و گرانپایه و....... .دودش امابه چشم منافع ملی می رود. به چشم مردم! انها اما این را نخوانده اند که ایران از همه انها بزرگتر است .حبابها می ترکند خیلی زود!کف ها کنار می روند قبل از انکه فکرش را بکنند !انچه می ماند زلالی و جریان اب است!

/ 0 نظر / 5 بازدید