صیاد دل و چشمه خورشید

 
چشم هایت 

 چشمه خورشید است

و دست هایت

ستون آسمان

وقتی نمازت

به قنوت می رسد

و تو دست هایت را 

 با هزار در هزار عشق

پرواز می دهی 

 ولب هایت

آیه خوان معرفت می شود: 

 «رب ادخلنی

مدخل صدق 

 واخرجنی

مخرج صدق 

 وجعل لی من دونک

سلطانا نصیرا» 

 وخدا

خدای حکیم و علیم و بصیر 

 که نانوشته ها را می خواند

و ناگفته ها را اجابت می کند 

 دعای دستانت را

و شکوه چشمانت را 

 اجابت فرمود

تا از در صدق درآیی 

 و صادقانه جنگ را

به جهد تعالی بخشی 

 و زندگی را نیز

با عقیده و جهاد 

 به حیات طیبه تبدیل کنی

زیبایی درلحظه لحظه حیات تو موج می زد

پرشکوه تر از دریا 

 زیباتر از سال

و نتیجه این شد باز؛ 

 خروج تو از دنیای خاک

صادقانه شد 

 بر سبیل شهادت

در صراط مستقیم شهوددتا زندگانی ات

که نه فاصله بین اذان و نماز 

 که جان یافته از

اذان و نماز بود 

 بهار شهادت را

تجربه کند 

 و تو الگویی شوی

برای کسانی که 

 به دنبال «زندگی خوب»

به همه جا چشم می گردانند

تو معنای زندگی مومنانه ای

تو مهربان ترین صیادی 

 که هزاران دل در صید تو

شکوه چشمانت را شهادت می دهند

تو صیادی 

 و سراغ ندارم

هیچ صیدی صیادش را 

 چنین پرشکوه یاد کند

که دل های عاشق تو را 

 آواز می کنند

ای سپهبد ارتش توحید 

 مرد همیشه ایستاده

بر صراط مستقیم ایمان 

 صیاد شیرازی...

 

خراسان رضوی - مورخ شنبه 1390/06/26 شماره انتشار 17934 /صفحه۷/فرهنگی هنری
/ 0 نظر / 106 بازدید