پلیس اجتماعی

سیاه و سفید(۴۵)

 

«پلیس اجتماعی» ، «جامعه پلیسی»، اگرچه از حروف یکسان فقط با جا به جایی دو کلمه شکل گرفته اند، مفهوم آن ها فاصله ای از زمین تا آسمان، از صفر تا صد، از سیاه تا سفید دارد و حتی از زشت تا زیبا. «جامعه پلیسی» نمادی زشت، سیاه و صفر است که شنیدنش ، فضای بسته، پر از خفقان و تندی و درشتی و... را به ذهن می آورد و این همه هم نمی تواند جز «نخواستن» را پیامد داشته باشد. در هیچ جامعه ای و در هیچ گوشه ای از جهان، کسی «جامعه پلیسی» را نمی پسندد لذاست که بسته ترین جوامع و پلیسی ترین کشورها هم سعی می کنند ظاهر ماجرا را حداقل طوری طراحی کنند که پلیسی به نظر نرسد این که چقدر می توانند موفق شوند تاریخ به گواهی می آید و در این نوشتار قصد پرداختن را به آن نداریم بلکه می خواهیم به «پلیس اجتماعی» اشاره کنیم که مفهومی مثبت، سفید، صد و زیباست و آحاد هر جامعه ای تشنه چنین پلیسی می باشند که به مثابه یک نهاد اجتماعی ، بر رفع موانع زندگی آرام و قانونمند می پردازد و در مواجهه با مردم، تعامل را به برخورد ترجیح می دهد و وقتی کار به برخورد رسید به اعمال قانون می پردازد وباز در حقیقت سویه دیگری از تعامل است نه «برخورد». پلیس اجتماعی مدل مطلوب در جامعه ما نیز است ، پلیسی که در اعمال قانون هم به راهنمایی می پردازد، در مواجهه با مجرم هم قانون را فرو نمی گذارد که اگرچه طرف، مجرم است و قانون پلیس را مکلف به دستگیری او کرده، پلیس باید میان شان انسانی او و شخصیت مجرمانه او تفاوت قائل شود. به دیگر عبارت پلیس ما باید از آموزه های دینی آموخته باشد که مامور اجرای حدود است اما حق ندارد پا از این فراتر بگذارد چه این خود تعدی و ظلم است و موجب ضمان.مامور مثلا در حوزه راهنمایی و رانندگی حق دارد متخلف را جریمه کند اما این جریمه باید جنبه آگاهی بخشی هم داشته باشد، چه او مامور «راهنمایی » و «رانندگی »است پس باید راه بهتر رانندگی کردن را هم بازگوید در عین این که شخصیت انسانی طرف را هم محترم شمارد.پلیس حق ندارد از کوره دربرود و در مقابل عمل بد افراد خلافکار از مسیر قانون گامی فراتر رود. چه از خلافکار نمی توان توقع کار صلاح و خیر داشت، اما پلیس باید به قاعده قانون رفتار کند. پیش از این هم گفته ایم و نوشته ایم کسی که لباس پلیس را می پوشد، آن هم در جمهوری اسلامی ایران باید از حیث ظرفیت به اندازه لباس پلیس بزرگ بشود و الا این لباس را نپوشد بهتر است. نمی شود لباس قانون پوشید و جز به قانون عمل نکرد و راه دیگر رفت چه اگر راه قانون مثل تیغ باریک و برا باشد باز مامور قانون حق تخطی ندارد لذاست که بر ماموری اگر خدای نکرده خلاف کند بسیار سخت تر می گیرند تا دیگر مردم. یاد زنده یاد رسول ملاقلی پور به خیر که در فیلم «نسل سوخته» از زبان رئیس کلانتری به درجه داری که مرتکب یک خلاف شده بود می گفت اگر پلیسی خلاف کند ۲ خلاف است. پلیس کادر باشد، ۳ خلاف. مسئولیت داشته باشد ۴ خلاف و... به تاکید می گفت باید پلیس مراقب باشد، مراقب آن چه می کند. آری پلیس اجتماعی باید مراقب همه چیز باشد و قبل از همه چیز مراقب شان اجتماعی خود.

 

صفحه 09 اجتماعی ، شماره سریال 17387 ، تاریخ انتشار 880720
/ 0 نظر / 116 بازدید