تأسی به پیامبر(ص)

سیاه و سفید(١۵۵)

در مطالعه روابط اجتماعی به خوبی می توان دریافت که علت العلل بسیاری از مشکلات به وجود آمده در روابط انسان ها، این است که تعریف درستی از اخلاق نداریم و به جای مکلف دانستن خود و صاحب حق خواندن طرف مقابل، خود بین می شویم و همیشه برای خود حق قائلیم و برای دیگران تکلیف، لذا همیشه در موضع طلبکاری قرار داریم و چون خود را طلبکار و دیگران را بدهکار می دانیم در برقراری ارتباط با آنان دچار مشکل می شویم، برای رفع مشکل هم از آن جا که خود را صاحب حق می دانیم برای به دست آوردن آن حق می کوشیم و از آن سو نیز چون طرف مقابل ما هم، خود را صاحب حق و ما را مکلف می داند، به مقابله بر می خیزد و هزار مشکل درست می شود. حال آن  که اگر به تعریف درست از اخلاق برسیم، این مسائل به وجود نخواهد آمد تا عوارض آن، زندگی را بر ما جهنم کند و بهشت را در هر دو سرای از ما دریغ کند، اگر ما خود را مکلف بدانیم، در برابر کاری که انجام می دهیم خود را طلبکار نخواهیم دانست تا اگر طرف قدر ما را ندانست دلخور و دمغ دست از کار خوبی که می کنیم بکشیم، اگر دقت کرده باشید برخی از افراد وقتی کاری برای کسی انجام می دهند و متناسب با توقع خود قدر نمی بینند، می گویند بشکند دست بی نمک و یا این که طرف یک خسته نباشید هم نگفت و این در ذهن شان می ماند و آنان را از ادامه انجام کار خوب دلسرد می کند اما اگر ما خود را بدهکار بدانیم با ادای بدهی خود توقع قدردانی های بلند بالا را نداشته باشیم، دیگر توقعی شکل نمی گیرد تا برآورده نشدن آن ما را چنین دلخور و زمین گیر کند. فرد اخلاقی نیک رفتاری اش را منوط به رفتار نیک دیگران نمی کند تا اگر از آنان خوبی ندید، از خوبی کردن دست بشوید، بلکه از آ ن جا که خود را مکلف به خوبی می داند، در برابر بدی دیگران هم خوبی می کند، چنان که پیامبر اسلام(ص) سلام کردن را منوط به سلام دیگران نمی دانستند و خود از کوچک و بزرگ در سلام سبقت می گرفتند در برابر آن کافری که همواره با زباله و شکمبه حیوانات به ایشان اسائه ادب می کرد، با رفتار نیکوی عیادت از بیمار پاسخ می دهند تا جایی که آن فرد را از حضیض کفر تا اوج ایمان برکشند. مولا علی علیه السلام درباره حضرت رسول (ص) می فرمایند «پیامبر(ص) همیشه خوش رو، خوش خلق و نرم خو بودند» و همین خلق حسن بود که بزرگ ترین معجزه شد تا خداوند پیامبرش را عاشقانه بخواند که اگر این خلق نیکو را نداشتی مردمان از گرد تو پراکنده می شدند و همین بر جستگی اخلاقی حضرت رسول است که ایشان را در جایگاه «اسوه» می نشاند تا در قرآن مجید بخوانیم «...لقدکان لکم فی رسول ا... اسوة حسنة» آن چه بعد از قرآن مجید، بزرگ ترین معجزه پیامبر بود در اقبال مردم به آیین جدید... بگذریم تکلیف ما را قرآن مشخص فرموده است. تأسی به پیامبر بزرگواری که اسوه حسنه است و رفتاری اخلاقمند که سعادت را برای همه ما به ارمغان آورد. باشد که چنین زندگی کنیم...

خراسان - مورخ شنبه 1388/12/22 شماره انتشار 17508/صفحه٩/اجتماعی
/ 0 نظر / 3 بازدید