دغدغه هاي‭ ‬يك‭ ‬شهروند

نامه اي‭ ‬آمده‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نگارنده‭ ‬كه‭ ‬شرح‭ ‬مشهد‭ ‬گردي‮ ‬هاي‭ ‬يك‭ ‬شهروند‭ ‬بود،‭ ‬بانويي،‭ ‬مادري‭ ‬با‭ ‬دغدغه هاي‭ ‬اخلاقي‭ ‬با‭ ‬حساسيت‭ ‬روي‭ ‬هويت‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬ايراني؛‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬شد‭ ‬از‭ ‬لابلاي‭ ‬تك‭ ‬تك‭ ‬كلماتش‭ ‬فهميد‮.‬‭ ‬او‭ ‬معتقد‭ ‬بود،‭ ‬اين‭ ‬وضع‭ ‬اجتماعي،‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭ ‬شهروندي‭ ‬تا‭ ‬مناسبات‭ ‬خانوادگي‭ ‬تا‭ ‬نحوه‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬و‮...‬‭ ‬چنانكه‭ ‬بايد،‭ ‬سالم‭ ‬نيست،‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬فاسد‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬هم‭ ‬هست‮.‬‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬شان‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬شهروند‭ ‬همشهري‭ ‬امام‭ ‬رضا(ع‮)‬‭ ‬نيست،‭ ‬او‭ ‬نوشته‭ ‬بود‮:‬‭ ‬دقت‭ ‬كردم‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬رفتار‭ ‬يك‭ ‬خانواده‭ ‬همشهري‭ ‬و‭ ‬ديدم‭ ‬پدر،‭ ‬جلوي‭ ‬روي‭ ‬فرزند،‭ ‬دروغ‮ ‬هاي‭ ‬آشكار‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬و‭ ‬مادر‭ ‬چنان‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بردن‭ ‬كلمه‭ ‬‮« ‬بي‮ ‬شعور‮»‬‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬فرزندش‭ ‬برآشفته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گفت‮:‬‭ ‬‮« ‬بي‮ ‬شعور‮!‬‭ ‬نگو‭ ‬بي‮ ‬شعور‭ ‬آخر‭ ‬بي‮ ‬شعور‭ ‬توهين‭ ‬است‮!»‬
و‮....‬‭ ‬خودش‭ ‬با‭ ‬توهين‭ ‬مي‮ ‬خواست‭ ‬فرزندش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گفتار‭ ‬توهين آميز‭ ‬پرهيز‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سلامت‭ ‬گفتاري‭ ‬برساند‮!‬‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬گفتم‭ ‬وقتي‭ ‬كتاب‭ ‬تربيت‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬خانه‭ ‬بدين‭ ‬نمط‭ ‬خوانده‭ ‬مي‮ ‬شود،‭ ‬هم‭ ‬رونق‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭ ‬مي‮ ‬رود‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مي‮ ‬توان‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬حالا،‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشستن‭ ‬بذرهاي‭ ‬ناصواب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نظاره‭ ‬نشست‮...‬
او‭ ‬باز‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬ديگري‭ ‬نوشته‭ ‬بود‭ ‬كه،‭ ‬پدر‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬سيگار‭ ‬مي‮ ‬كشيد‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سيگار‭ ‬كشيدن‭ ‬برحذر‭ ‬مي‮ ‬داشت‮!‬
‭ ‬اما‭ ‬غافل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬چند‭ ‬گانگي‭ ‬رفتارش،پسرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشيدن‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پنهاني‭ ‬وا‭ ‬داشته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬خبر‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬پكي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سيگار‭ ‬مي‮ ‬زد،‭ ‬پسر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نصيحت‭ ‬مي‮ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬باش‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬مباش،‭ ‬همان‭ ‬‮« ‬چناني‮»‬‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬بود:چه‭ ‬نتيجه‭ ‬تلخي‭ ‬خواهد‭ ‬داشت،‭ ‬ياد‭ ‬قصه‭ ‬‮« ‬رطب‭ ‬خورده‭ ‬منع‭ ‬رطب‭ ‬كي‭ ‬كند؟‮»‬‭ ‬افتادم،‭ ‬هم‭ ‬اينجا‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬پدر‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬امروزي،‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬مبادا‭ ‬فرداروزي‭ ‬فرزندش‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬رفيقي‭ ‬ناباب،‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬مشروب‭ ‬زند‭ ‬و‭ ‬منحرف‭ ‬شود‮.‬‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬او،‭ ‬پياله‭ ‬به‭ ‬پياله‭ ‬مي‮ ‬زد‭ ‬تا‭ ‬مبادا‭ ‬فرزندش‭ ‬به‭ ‬مشروب‭ ‬آلوده‭ ‬شود‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬وسيله‭ ‬رفيق‭ ‬بد‮!‬‭ ‬انگار‭ ‬يادش‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬اين‭ ‬پدر،‭ ‬كه‭ ‬پسر‭ ‬را‭ ‬انذار‭ ‬مي‮ ‬بايد‭ ‬داد،‭ ‬از‭ ‬چاه ها‭ ‬و‭ ‬چاله هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گرگاني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬كمين،‭ ‬دندان‭ ‬تيز‭ ‬كرده اند‭ ‬نه‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬خويشتن‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬چاه‭ ‬انداخت‭ ‬يا‭ ‬بر‭ ‬سفره‭ ‬گرگ هاي‭ ‬گرسنه‭ ‬نشاند‮!‬
راست‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬اين‭ ‬مادر،‭ ‬شيوه‭ ‬تربيت‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬والدين‭ ‬مثل‭ ‬ماجراي‭ ‬استادي‭ ‬مي‮ ‬ماند‭ ‬كه‭ ‬الف،‭ ‬نتوانست‭ ‬گفتن‭ ‬و‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬‮«‬‭ ‬انف‮»‬‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬شاگرد‭ ‬بيچاره‭ ‬تاكيد‭ ‬داشت‭ ‬من‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬گويم‭ ‬‮« ‬انف‮»‬،‭ ‬تو‭ ‬نگو‭ ‬‮«‬‭ ‬انف‮»‬‭ ‬تو‭ ‬بگو‮«‬‭ ‬انف‮!»‬‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬مي‮ ‬گويد‭ ‬سيگار‭ ‬نكش،‭ ‬مشروب‭ ‬نخور‭ ‬اما‭ ‬خود‭ ‬مي‮ ‬خورد‮.‬‭ ‬خود‭ ‬‮« ‬الف‮»‬‭ ‬را‭ ‬‮«‬‭ ‬انف‮»‬‭ ‬قرائت‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬اما‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬فرزندش‭ ‬‮«‬‭ ‬الف‮»‬‭ ‬بگويد‮!‬‭ ‬اما‭ ‬مگر‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬گفتار‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬جا‭ ‬بگيرد،‭ ‬رفتار‭ ‬همه‭ ‬ذهن‭ ‬را‭ ‬پر‭ ‬مي‮ ‬كند‭ ‬چه‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬حرف‭ ‬كار‭ ‬درست‭ ‬شود،‭ ‬قصه‭ ‬اين‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬خوانيم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬مي‮ ‬دانيم،‭ ‬بل‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬درست‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬وفق‭ ‬مراد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مراد‭ ‬حاصل‭ ‬بود،‭ ‬هم‭ ‬برات،‭ ‬اما‮...‬‭ ‬حرف ها،‭ ‬همچنانكه‭ ‬ساده‭ ‬ادا‭ ‬مي‮ ‬شوند،‭ ‬ساده‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬ياد‭ ‬مي‮ ‬روند‮....‬‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬صحبت‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‮.‬
(ص-۶)

/ 0 نظر / 95 بازدید