الهام‭ ‬و‭ ‬چهارمين‭ ‬صندلي‭ ‬رياست‮!‬

باز‭ ‬هم‭ ‬غلامحسين‭ ‬الهام،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬يك‭ ‬سمت‭ ‬تازه،‭ ‬اين‭ ‬دولتمرد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬سمت‭ ‬حقوق داني‭ ‬شوراي‭ ‬نگهبان،‭ ‬سخنگويي‭ ‬دولت،‭ ‬وزارت‭ ‬دادگستري،‭ ‬مربع‭ ‬مسئوليت هاي‭ ‬رسمي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رياست‭ ‬ستاد‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬ارز‭ ‬و‭ ‬كالا‭ ‬تكميل‭ ‬كرد‭ ‬اين‭ ‬اضافه‭ ‬بر‭ ‬مناصب‭ ‬و‭ ‬مشاغلي‭ ‬مثل‭ ‬تدريس‭ ‬و‭ ‬عضويت‭ ‬در‭ ‬شوراي‭ ‬سياست گذاري‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬انتشار‭ ‬انديشه هاي‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬مي‮ ‬باشد‮.‬‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬در‭ ‬ذهن ها‭ ‬مطرح‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬مگر‭ ‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬را،‭ ‬مرداني‭ ‬توانمند‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬الهام‭ ‬استفاده‭ ‬مي‮ ‬كند،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬اعتماد‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬براي‭ ‬الهام‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬يك‭ ‬امتياز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آيد‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬براي‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬براي‭ ‬دولت‭ ‬اين‭ ‬امتياز‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمي‮ ‬آيد‭ ‬بلكه‭ ‬امتياز‭ ‬منفي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬چند‭ ‬مسئوليت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‮.‬‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬نزد‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬چندان‭ ‬زيبا‭ ‬نيست‮.‬‭ ‬چه‭ ‬گفته‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬يا‭ ‬اين‭ ‬مسئوليت ها‭ ‬براي‭ ‬كار‭ ‬كردن‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬كارها‭ ‬چندان‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬تمام‭ ‬وقت‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود،‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬سمت ها،‭ ‬مردي‭ ‬بزرگ،‭ ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬برنامه ريز‭ ‬مي‮ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬عهده‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬نمي‮ ‬آيد‮.‬‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نه‭ ‬مملكت‭ ‬به‭ ‬قحط‭ ‬الرجال‭ ‬دچار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬رئيس‭ ‬جمهور‭ ‬دستش‭ ‬از‭ ‬مردان‭ ‬توانمند‭ ‬خالي‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬سر‭ ‬مسئله‭ ‬چيست‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬غلامحسين‭ ‬الهام‭ ‬انتخاب‭ ‬مي‮ ‬شود؟‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شهروند‭ ‬معمولي‭ ‬نمي‮ ‬دانم‮.‬
هر‭ ‬كس‭ ‬دانست‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كمترين‭ ‬هم‭ ‬بگويد‮.‬‭ ‬البته‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬ناديده‭ ‬گرفتن‭ ‬توان‭ ‬الهام‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬داوري‭ ‬ارزش‭ ‬توان‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬نيستيم‭ ‬بلكه‭ ‬نفس‭ ‬واگذاري‭ ‬چند‭ ‬مسئوليت‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬چندان‭ ‬خوب‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمي‮ ‬رسد‮.‬‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬ما‭ ‬ظاهر‭ ‬ماجرا‭ ‬را‭ ‬مي‮ ‬بينيم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سوي‭ ‬ماجراها،‭ ‬بي‮ ‬خبريم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬ظريفي‭ ‬مي‮ ‬گفت‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬بنزين‭ ‬سهميه بندي‭ ‬شده‭ ‬آقاي‭ ‬الهام‭ ‬چطور‭ ‬مي‮ ‬تواند‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مراكز‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قاعده‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬نقطه‭ ‬شهر‭ ‬باشد‭ ‬سربزند‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬آن ها‭ ‬رسيدگي‭ ‬كند؟
(ص-۴)

/ 0 نظر / 92 بازدید