....و شهید ترجمان نام فاطمه است

سالروز شهادت دردانه آفرینش حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

نامت را اگر چه پیوسته نوشته اند « فاطمه» اما شرحی از حروف مقطعه ای؛ الف لام میم فاطمه. حرف به حرف نامت، رمزی است میان بنده و خدا. سری است در مناجات و دعا بر آستان حضرت بی منتها. تو فاطمه ای و من در همه فرهنگ نامه های عاشقانه برایش یک ترجمان یافتم؛ شهید! و شهید را اگر ترجمه کنیم می شود فاطمه و میان همه شهیدان هزاره های نخست از قابیل تا زمان تو و از آن زمان تا همیشه، با شما پیوندی است خدا نشان. از مولا علی که گذشت، همه شهیدان را به معنا، مادری و شهیدان نیز خود را فرزند بلافصل شما می دانستند و با غیرت نامتان جهان را تکان می دادند. همین رعناقامتانی که این فاطمیه به پیشوازتان آمده اند، رابطه بنوت را در دامان شما با شهادت، گواهی داده اند. همین حس واقعی است که ما را به هماوردی با همه یزید های زمان می کشاند تا نگذاریم حسین ایمان مان، تنها بماند. شعار کلنا عباسک یا زینب، خبر همت و حمیت برادری دارد که در رابطه مادری شما معنا می شود. همین باور بود که بر نسل ما - که خاک پای عباسیم- نام بلند آن شاه را نهاد تا در دفاع از حرم ماه، جشن شهادت بگیریم. ما فرزندان شماییم که در ترجمه نام بلندتان، ستاره وار طلوع می کنیم در شکوه شهادت تا بداند دنیا که فاطمه را فدکی است به وسعت همه زمین و مالکیتی است به درازای همه زمان که هیچ کس نمی تواند برآن نقطه پایان بگذارد که فاطمه آغاز حیات عشق و شهادت است و همه شهیدان به نام او هزارباره طلوع می کنند مثل ستاره هایی که این روز ها در این دیار، روشنگر راه فردایند. فردایی که با نام فاطمه زهرا( س) معنا پیدا می کند و با ظهور یوسف زهرا، به زیبا ترین فصل خویش می رسد....


خراسان / شماره : 19762 / دوشنبه ۳۰ بهمن-۱۳۹۶/ صفحه اول و2

http://khorasannews.com/?nid=19762&pid=2&type=0

 http://khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/606220

/ 0 نظر / 117 بازدید