مرگ بر حروف غصبیی که اسرائیل را تشکیل دادند!

من از این لغت لعنتی "اسرائیل" متنفرم. من از این ستاره شش پر متنفرم. من از این دوخط آبی که در زمینه سفید، سیاه ترین پرچم تاریخ را رقم می زند متنفرم. اگر می توانستم همه آب های جهان را بسیج می کردم تا زمین را از لوث وجود این آدم کشان پاک کنند. اگر می توانستم به دست هر انسان یک سطل آب می دادم تا این زمین را طهارت دهند. اگر می توانستم این واژه های پلید را از قاموس فرهنگ نامه ها پاک می کردم تا جهان بدون اسرائیل، نتانیاهو، شارون، بگین و هزار کوفت و زهر مار دیگر زیبا تر شود. اگر می تونستم، این "آخرین دیوانه تاریخ کش"، ترامپ را و همه هم اندیشانش را سر جایشان می نشاندم تا مردمان یک سر زمین، مجبور نباشند جواب توحش یانکی ها و صهیونیست ها را با خون خود بدهند و صدای گلوله های مرگ آفرین و خون ریز در ازدحام صدای کف و صوت دست های پرگناه و لب های مسموم، نا شنیده بماند. این چه دنیایی است که سنگ ها را می بندد و سگ ها را هارتر از هار به جان آدم ها می اندازد؟ این چه شورای امنیتی است که در برابر مرگباران دزد ها سکوت می کند؟ کجایند منادیان حقوق بشر وقتی فرش پهن شده جلوی یانکی ها را با خون قرمز می کنند؟ چرا کسی صدای مظلومان را نمی شنود؟ چرا کسی کاری نمی کند در برابر رژیم خون ریزی که همه چیزش دزدی و غصبی است از نامش تا نشانش و تا تاریخ اش و تا سرزمینی که در آن جنایت می کنند؟ یکی جواب بدهد به این قطرات خونی که همه شکل سئوال بر زمین می ریزند؟ مگر سفارتخانه آمریکا در همان " طویله تلاویو" چه کمبودی داشت که خواستند خاک قدس را به آن نجس کنند؟ آیا این دهن کجی به انسانیت نیست که خشت بر خون پایه بگذارند و جنون قدرت خود را در دریای خون مردمان به قرار آورند؟ من متنفرم از گوش های بسته و زبان های به لالی مبتلا شده. متنفرم از دست های افلیجی که حتی از صدور یک بیانیه هم دریغ می کنند در محکومیت سفاکان. کتنفرم از عرب های شکمباره ای که با پول نفت، مرگ می خرند و عوض اسرائیل بر سر یمنی ها و سوری ها و عراقی های بی پناه می ریزند و جلوی پای بی گناهان چاله مرگ می کنند. متنفرم از این حروفی که ا. س. ر. ا. ئ. ی. ل را تشکیل می دهند. متنفرم از هر کس که جنسش با جنایت و غصب و ستم ، جور می شود. متنفرم از آمریکا، از اسرائیلی که فقط وقتی مرگ قبل آن امده باشد، رسمیت می یابد والا نه کشور، نه شهر که به قول سید حسن نصر الله، حتی طویله ای هم به نام اسرائیل به رسمیت نمی شناسیم....

ب / شماره 3626 /چهار شنبه 26 اردیبهشت 1397 / صفحه اول و 3/

/ 0 نظر / 97 بازدید